.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 10x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
201. Zengi 56 145 0 2180 97.57% 2:14 3635d
202. zech940 556 556 0 556 100.00% 1:39 3648d
203. Uberman 290 290 0 290 100.00% 2:00 3663d
204. Laffman 35 35 0 35 100.00% 1:18 3668d
205. cowboy 0 419 0 420 99.76% 2:51 3672d
206. fadazz 39 122 0 336 98.81% 1:58 3695d
207. sjt 11 52 0 64 98.44% 1:13 3696d
208. wyatt 6 52 0 105 97.14% 1:53 3703d
209. koco 78 5113 0 6006 99.97% 2:11 3710d
210. hamtruck 52 52 0 52 100.00% 1:44 3728d
211. audioisawsome 710 710 0 710 100.00% 2:00 3734d
212. canarsie 45 45 0 45 100.00% 2:23 3753d
213. Leebear 156 4101 0 12781 99.56% 2:29 3760d
214. Gretchen 2 199 0 430 99.07% 2:56 3770d
215. speechpath 114 114 0 114 100.00% 1:10 3770d
216. Soccerman55 2 880 0 883 99.89% 1:57 3772d
217. leebear 307 2506 0 29305 99.56% 2:41 3775d
218. chaton 39 77 0 117 99.15% 2:01 3788d
219. papertiger 137 137 0 153 98.69% 1:14 3795d
220. stormie 17 136 0 1776 96.68% 3:36 3809d
221. Ponychick 160 277 0 438 99.77% 5:30 3812d
222. porkchop 2250 2250 0 3674 99.78% 3:26 3821d
223. itdontmatta 0 229 0 333 99.40% 1:43 3863d
224. coolbreeze 50 50 0 50 100.00% 1:12 3866d
225. mfr57 0 78 0 79 98.73% 1:34 3871d
226. JaneB 24 137 0 4582 96.88% 2:41 3894d
227. eliot2 0 63 0 64 98.44% 1:32 3904d
228. Polkadance 669 1083 0 1753 99.94% 3:28 3943d
229. bjmaxson 8 81 0 346 95.66% 2:15 3951d
230. Surprise 36 36 0 36 100.00% 1:47 3956d
231. franadana 17 414 0 720 99.72% 2:15 3965d
232. nug 11 635 0 4864 99.53% 1:41 3966d
233. Quilter 274 4892 0 24456 99.91% 2:40 3971d
234. 2catsmore 0 1276 0 1277 99.92% 1:40 3976d
235. cruelladeville 5 476 0 1312 99.54% 1:57 3977d
236. redrobin 84 84 0 84 100.00% 2:09 3980d
237. luckybunny 0 39 0 79 96.20% 3:19 3983d
238. mikmaq 361 361 0 448 99.78% 1:36 3990d
239. SSTEVEN1 2 107 0 110 99.09% 4:12 4002d
240. Chocolate4Monsters 2 1623 0 1658 99.70% 1:06 4004d
241. lanakem 0 530 0 2193 99.73% 2:09 4022d
242. jjj 0 598 0 647 97.99% 3:08 4031d
243. betti 0 194 0 208 98.56% 4:03 4046d
244. macnaz 50 422 0 658 99.39% 6:33 4078d
245. nonamesleft 113 1193 0 4263 99.60% 1:55 4099d
246. 3cats 0 1055 0 1056 99.91% 1:51 4102d
247. melchizadek 175 175 0 206 99.03% 3:12 4110d
248. sarabeth23 51 322 0 4448 98.81% 1:56 4113d
249. sheilaj 0 128 0 1788 96.25% 3:26 4121d
250. res0o7eb 50 50 0 90 98.89% 1:20 4141d
251. sillygal 13 90 0 104 99.04% 2:53 4151d
252. lettermee 40 40 0 49 97.96% 5:21 4161d
253. nae 7 1583 0 1593 99.87% 2:09 4168d
254. PhxSunsFan 18 220 0 239 99.58% 2:11 4179d
255. mercury 9372 9372 0 10726 99.98% 1:53 4183d
256. Brainmush 148 204 0 435 99.54% 2:45 4185d
257. Addmacnaz 42 45 0 218 96.33% 6:15 4198d
258. Lexor5 122 122 0 329 92.10% 6:07 4211d
259. brainmush 73 133 0 445 99.33% 2:52 4211d
260. dreammuppet 9 134 0 144 99.31% 2:02 4255d
261. Max09 13 57 0 98 97.96% 1:52 4279d
262. Doormat 228 228 0 1032 99.03% 2:12 4282d
263. joyandscott 31 374 0 6255 98.10% 2:01 4283d
264. White 0 38 0 39 97.44% 2:29 4288d
265. 1Charlie 15 90 0 106 99.06% 3:40 4292d
266. lynton99 0 371 0 372 99.73% 1:50 4315d
267. Top-100-of-all-variants 0 197 0 198 99.49% 1:11 4324d
268. WALKER 540 1629 0 3783 99.84% 4:49 4330d
269. PBNSbaseball18 59 59 0 60 98.33% 3:44 4360d
270. Senyl 312 312 0 312 100.00% 2:09 4388d
271. crk 0 142 0 143 99.30% 1:27 4393d
272. STAR1 80 129 0 1161 96.99% 3:07 4404d
273. peggegg 192 808 0 2705 99.70% 1:19 4438d
274. raederle 910 910 0 1777 99.89% 1:53 4479d
275. Hyacinth! 16 210 0 1777 99.04% 2:24 4482d
276. HasBeenWhoNeverWas 44 295 0 345 99.42% 2:18 4497d
277. MyLastGasp 36 541 0 650 99.69% 2:10 4504d
278. barbc22 22 2230 0 4541 99.82% 2:29 4507d
279. jerryp 206 1186 0 2618 99.73% 1:56 4512d
280. Bobbing4Apples 3 373 0 377 99.73% 6:13 4514d
281. tilliemay 3 37 0 41 97.56% 1:40 4523d
282. MonPlayer 0 2040 0 2091 99.90% 2:48 4527d
283. sexktten 9 423 0 1412 99.15% 3:39 4535d
284. gperrault 268 403 0 2583 99.34% 1:53 4566d
285. mrbuck 1 255 0 369 98.92% 2:31 4569d
286. madcoil 137 137 0 137 100.00% 2:14 4579d
287. kndam 44 44 0 44 100.00% 1:44 4582d
288. 9666 100 100 0 100 100.00% 2:05 4583d
289. nil 149 1056 0 12596 99.61% 2:18 4586d
290. bohandy 12 43 0 117 95.73% 12:14 4587d
291. lilady 0 37 0 129 86.05% 3:31 4591d
292. julia 864 4167 0 18001 99.92% 3:29 4592d
293. nilleke 61 257 0 646 98.92% 2:05 4604d
294. staylor50 0 180 0 710 98.45% 1:49 4607d
295. nille 573 640 0 1601 99.81% 2:04 4607d
296. Melissa21 318 442 0 2078 99.23% 3:26 4610d
297. Jenniemarie 707 6035 0 30055 99.94% 2:29 4610d
298. chessmester 626 626 0 666 99.85% 2:44 4614d
299. ken70 0 819 0 9307 99.41% 2:47 4615d
300. miaow 42 42 0 42 100.00% 1:12 4617d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin