.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 11x1


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. Slug 44 486 0 2449 99.35% 6:13 2030d
2. riverb212 198 406 0 16119 98.13% 5:07 11:01
3. d164280 210 374 0 8797 98.11% 4:06 17:36
4. T1-T3 4 309 0 3415 98.01% 2:20 2d
5. ValpoJim 7 308 0 10484 97.33% 2:11 6d
6. Lawrence55Dee 25 291 0 2226 98.29% 2:27 697d
7. carlw 0 288 0 2405 98.54% 3:58 2120d
8. jamesblackburn-lynch 283 283 0 623 99.52% 3:16 19:54
9. Goosey_Goosey_Gander 53 271 3 4258 97.98% 3:19 0:34
10. bwi 106 248 0 2317 98.92% 4:22 1913d
11. tiorapatea 3 238 0 679 98.97% 9:07 4936d
12. gilbert10021 95 236 0 368 99.46% 3:09 1d
13. nickj7 50 219 0 8440 97.63% 2:39 939d
14. diederik 37 219 0 13206 96.02% 3:29 70d
15. ralls 11 212 0 498 98.59% 4:25 2655d
16. Focus1 0 206 0 1505 97.81% 3:00 435d
17. Gulbis 49 192 0 1361 98.97% 3:27 572d
18. ix 37 190 0 63247 97.22% 2:24 2d
19. THE_streak 0 188 0 533 98.69% 2:09 4435d
20. Bozeman 0 188 0 499 98.60% 4:24 5367d
21. Turpin827 74 187 0 2650 98.19% 3:40 14:14
22. shanghaibob 115 183 0 2773 97.98% 4:02 7d
23. Rob1947 0 174 0 2118 97.17% 2:56 25d
24. Buffy 0 172 0 1379 98.40% 2:12 2594d
25. CubicSprock 170 170 0 828 98.67% 1:28 10d
26. Zonny 94 160 0 7349 95.11% 3:24 7:54
27. Kaos 50 157 0 1602 97.19% 1:35 9d
28. mercury 0 156 0 4482 96.83% 2:15 3688d
29. TitanicTony 86 156 0 2415 97.64% 3:35 8d
30. TNmountainmanMUDstains 135 155 0 1197 97.66% 3:27 16d
31. Dipper 0 154 0 933 98.18% 2:08 16d
32. flobbadob 0 153 0 154 99.35% 3:39 5246d
33. tuco928 39 153 0 11608 95.82% 3:07 333d
34. firenze 0 150 0 4293 95.57% 2:18 90d
35. europgirl 43 150 0 4369 96.06% 3:32 72d
36. Dr.TNmountainman 0 147 0 630 97.62% 3:12 2594d
37. javab 39 146 0 1691 97.22% 3:38 6d
38. loskazanes 54 145 0 498 98.79% 5:09 998d
39. tiglath 7 144 0 3763 93.78% 2:38 2117d
40. Venom 0 144 0 147 98.64% 2:06 4029d
41. Laffman 28 142 0 7771 96.67% 1:23 3132d
42. HobGoblin 0 141 0 174 97.70% 1:59 2682d
43. swidgen 55 141 0 1313 97.56% 3:36 14d
44. BWI 105 138 0 852 98.59% 3:46 1882d
45. Sixpack 0 135 0 3623 97.27% 3:15 37d
46. Darkosi 65 134 0 1604 97.19% 1:48 2d
47. manatee 12 132 0 2466 97.53% 3:42 11d
48. smelly_cootiefied_fence_post 0 130 0 865 98.15% 2:51 1180d
49. EMU 14 130 0 145 99.31% 1:52 278d
50. joeygray 22 130 0 5731 96.25% 3:31 3d
51. fercell 0 126 0 5699 95.12% 2:37 1126d
52. Imhungry 0 125 0 543 97.05% 1:39 2671d
53. kertmeyenkele 125 125 0 589 97.96% 2:24 98d
54. Dirjan 35 125 0 4446 95.95% 3:40 72d
55. Gord 0 123 0 1779 97.86% 2:57 129d
56. dcn21 0 122 0 991 97.38% 3:58 674d
57. DemonSpawn 0 122 0 123 99.19% 2:18 1877d
58. Mastermind 0 122 0 2344 97.01% 2:07 11d
59. tbirdie98TNmtn.man 0 121 0 1518 97.83% 3:19 2258d
60. Rob1948 0 121 0 1874 97.28% 2:55 103d
61. jsj41 22 121 0 6944 95.35% 2:56 1d
62. Catailong2 0 120 0 472 98.09% 2:04 2405d
63. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 87 120 0 926 97.08% 1:57 116d
64. Theaddictformerlyknownasdcn 0 119 0 156 98.72% 4:02 3103d
65. huffy 74 119 0 2009 96.67% 1:36 22d
66. gormac 0 118 0 4431 95.89% 3:51 4815d
67. joychia 0 118 0 1426 97.62% 2:57 779d
68. glynthegin 30 118 0 1793 95.87% 2:00 382d
69. Fnord 0 117 0 202 98.51% 3:40
70. theaddictformerlyknownasdcn 0 114 0 128 98.44% 3:20 2029d
71. willem44 0 114 0 652 96.32% 2:42 2884d
72. Mysterygirl 61 114 0 4214 95.78% 3:37 71d
73. frontier5 0 113 0 3673 92.81% 3:12 1360d
74. LiquidDrano 0 113 0 114 99.12% 1:55 3413d
75. hysterical 0 113 0 1298 96.69% 3:37 3678d
76. Rubsh 0 113 0 5031 96.72% 3:25 445d
77. Foo!=Bar 2 112 0 747 96.25% 3:06 2842d
78. FlyingApple 5 112 0 1608 97.51% 2:14 70d
79. TNmountainman 0 111 0 2121 97.27% 3:21 254d
80. d164280a 32 111 0 465 97.63% 3:44 75d
81. BackToWork 13 109 0 15483 92.44% 1:40 2443d
82. mabb 0 108 0 296 97.30% 1:40 1061d
83. europegrl 0 108 0 109 99.08% 5:07
84. onceporuno 0 106 0 489 97.34% 4:07 2195d
85. BigBrown 5 106 0 741 94.20% 5:04 2317d
86. POX 4 106 0 966 94.40% 2:47 651d
87. 5737525 2 106 0 2247 94.75% 4:02 1d
88. Dr.Imhungry 0 105 0 250 97.60% 1:47 2658d
89. grandmaDJS 25 105 0 4045 95.70% 3:33 71d
90. rws33315 54 105 0 8364 94.37% 2:40 4d
91. Payton 1 104 0 106 99.06% 3:31 2855d
92. Gordie 23 104 0 1442 97.30% 2:51 79d
93. ekabiljo 3 103 0 134 97.76% 4:37 1147d
94. Tomcut 1 103 0 490 96.53% 2:11 451d
95. ladouche 0 103 0 104 99.04% 3:40 2258d
96. Arheus 0 103 0 679 97.05% 2:20 524d
97. GoodOlMike 0 102 0 30776 94.51% 2:28 2994d
98. gumbybros 20 100 0 223 98.21% 5:32 1d
99. Randy52 0 99 0 1075 95.26% 3:36
100. wasjun 50 98 0 149 99.33% 3:57 1889d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin