.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 12x0


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. TNmountainman 0 66 0 3806 90.59% 3:17 497d
2. diederik 0 58 0 6960 85.86% 3:55 2427d
3. TitanicTony 18 58 0 1604 90.59% 3:41 11d
4. rogertsb74 6 56 0 68728 87.62% 4:58 10:23
5. Goosey_Goosey_Gander 26 55 0 4562 88.56% 3:08 1d
6. carysboy 2 53 0 3106 78.40% 3:46 4376d
7. vavava 0 53 0 8549 86.24% 2:27 171d
8. sls3346 8 52 0 9713 82.60% 4:35 1723d
9. cxmiv 0 52 0 184 89.13% 6:28 3316d
10. peterpan22 51 51 0 306 91.50% 2:58 3965d
11. Rubsh 0 51 0 3111 86.34% 3:47 824d
12. ValpoJim 3 51 0 2409 87.38% 2:37 5:26
13. manatee 3 51 0 1007 90.07% 3:26 30d
14. d164280 31 51 0 9389 91.82% 3:51 1d
15. Upstairs_and_downstairs 12 50 0 1885 88.28% 2:59 2246d
16. mycatmax 0 50 0 2523 85.37% 3:19 2435d
17. conflagration 0 50 0 70 91.43% 1:59 2639d
18. peterpan16 0 50 0 51 98.04% 3:38 3902d
19. Klepp 0 50 0 1753 90.42% 3:38 577d
20. fercell 0 49 0 30640 85.45% 2:35 178d
21. jamesblackburn-lynch 11 49 0 534 91.20% 3:12 3:03
22. carlw 1 48 0 2737 91.63% 2:57 2161d
23. And_in_my_ladies_chamber 11 48 0 2938 88.33% 2:57 159d
24. Darkosi 48 48 0 2770 88.41% 1:53 5d
25. dave 15 47 0 1554 89.12% 2:49 1259d
26. Uberman 1 47 0 926 90.06% 2:10 2310d
27. hellbound 0 47 0 825 92.12% 4:57 3907d
28. tiorapatea 9 47 0 1187 93.26% 6:16 4439d
29. DebbyJ 12 47 0 1167 79.86% 3:21 58d
30. joeygray 40 47 0 2928 88.01% 4:20 6d
31. loskazanes 0 46 0 518 89.38% 5:07 1005d
32. LARGEFISH 0 46 0 1539 86.74% 3:21 1668d
33. leprechaun 0 46 0 49492 77.41% 4:24 2298d
34. peterpan11 0 46 0 178 91.01% 2:42 3849d
35. TPISLLC 0 46 0 281 81.14% 1:45 4543d
36. Zonny 23 46 0 7186 84.00% 3:07 9:36
37. Top-100-of-all-variants 0 45 0 47 95.74% 3:22 4215d
38. trw 0 45 0 4183 86.09% 2:32
39. glynthegin 30 45 0 11335 86.94% 2:23 242d
40. ix 40 45 0 3730 86.81% 2:56 4d
41. tbirdie98TNmtn.man 27 44 0 2654 90.69% 3:20 1353d
42. bwi 10 44 0 1940 91.80% 4:02 1906d
43. lizziep 0 44 0 2097 88.84% 3:22 4396d
44. clyon 0 44 0 54511 79.25% 1:55 27d
45. firenze 0 44 0 4004 86.26% 2:55 4d
46. rws33315 8 44 0 9769 83.90% 3:07 18:40
47. jsj41 5 44 0 5375 82.53% 2:52 8:28
48. Runner1 43 43 0 310 88.71% 3:28 1092d
49. europegirl 26 43 0 3826 85.68% 3:57 2382d
50. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 40 43 0 575 92.17% 2:06 118d
51. RhodyRebar 0 42 0 239 82.01% 4:49 3246d
52. drslime 0 42 0 520 86.54% 2:34 3439d
53. peterpan17 42 42 0 442 91.18% 3:06 3903d
54. Pianomoods 0 42 0 83 90.36% 2:50 4121d
55. mercury 1 42 0 489 83.84% 2:20 4200d
56. caribsoul 0 42 0 249 89.56% 2:13 4221d
57. gilbertgame27171 1 42 0 895 89.61% 2:39 18d
58. BrownsRedSox 21 42 0 1107 87.26% 1:58 1d
59. Where_shall_I_wander 10 41 0 1037 89.87% 3:06 2272d
60. Sikko_cat 0 41 0 1854 85.06% 4:03 2432d
61. TaliaVina 0 41 0 1416 88.77% 4:31 3153d
62. willem44 0 41 0 2087 85.34% 3:07 3348d
63. vonone 2 41 0 12368 79.35% 4:28 3688d
64. Billboy 1 41 0 1575 87.43% 3:38 4044d
65. Arilex 35 41 0 806 88.83% 8:37 4553d
66. Birdie_Num_Num 2 41 0 3260 72.18% 1:51 5477d
67. ginette 0 41 0 3680 81.63% 2:45
68. Thornlea 0 41 0 6837 78.94% 2:47 816d
69. riverb212 0 41 0 1357 89.02% 5:23 486d
70. sdz4 0 41 0 42 97.62% 4:50 75d
71. jools 1 40 0 874 84.08% 4:59 2135d
72. Dirjan 10 40 0 2277 86.17% 4:00 2425d
73. OO7 1 40 0 302 89.07% 2:18 2940d
74. GoodOlMike 0 40 0 9110 77.60% 2:36 3001d
75. kdojug 1 40 0 7545 78.36% 2:28 3638d
76. beamerloc 8 40 0 1652 88.62% 6:36 3648d
77. peterpan15 0 40 0 60 93.33% 2:44 3897d
78. JoseBrazil 0 40 0 70 90.00% 1:50 4415d
79. Gulbis 0 39 0 1308 91.51% 3:31 481d
80. schulz3346 1 39 0 44902 79.27% 2:41 1290d
81. BillI 14 39 0 168 90.48% 3:42 2020d
82. Mysterygirl 0 39 0 2889 85.01% 4:07 2428d
83. IPlayPoker 12 39 0 1392 88.72% 2:40 2577d
84. Leprechaun 0 39 0 1521 75.28% 4:02 2656d
85. peterpan12 0 39 0 107 95.33% 2:54 3862d
86. RacingGenk 1 39 0 166 87.35% 2:48 3886d
87. Sixpack 0 39 0 1199 86.82% 3:24 66d
88. Mastermind 0 39 0 3197 86.27% 2:15 5:26
89. aupguy 0 39 0 748 89.97% 4:05 32d
90. CubicSprock 14 39 0 732 91.12% 1:35 7d
91. smelly_cootiefied_fence_post 0 38 0 1037 89.49% 3:08 1246d
92. EZ-Ed3-LAnseMI 1 38 0 168 89.29% 4:56 1557d
93. TLT 1 38 0 1226 81.81% 2:48 2402d
94. mds 0 38 0 668 88.47% 4:33 3284d
95. Kachooney 0 38 0 545 83.85% 2:07 218d
96. REKAB 0 38 0 122 88.52% 5:34 4015d
97. trwii 0 38 0 3926 87.39% 2:35 5384d
98. stinky_cootified_peach_tree 0 38 0 291 89.69% 3:16 497d
99. gumbybros 17 38 0 305 90.82% 5:06 1d
100. gorille 5 38 0 442 85.75% 6:08 19:14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin