.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 12x0


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. TNmountainman 0 66 0 3806 90.59% 3:17 315d
2. diederik 0 58 0 6960 85.86% 3:55 2246d
3. TitanicTony 17 58 0 1553 90.60% 3:40 7d
4. rogertsb74 0 56 29 67091 87.61% 4:57 13:20
5. Goosey_Goosey_Gander 34 55 0 4379 88.51% 3:08 13d
6. carysboy 2 53 0 3106 78.40% 3:46 4195d
7. vavava 0 53 0 8503 86.28% 2:27 34d
8. sls3346 8 52 0 9713 82.60% 4:35 1541d
9. cxmiv 0 52 0 184 89.13% 6:28 3135d
10. peterpan22 51 51 0 306 91.50% 2:58 3784d
11. Rubsh 0 51 0 3111 86.34% 3:47 643d
12. ValpoJim 3 51 0 2409 87.38% 2:37 14:55
13. d164280 30 51 0 9312 91.78% 3:51 2d
14. manatee 13 51 1 979 89.89% 3:26 8:01
15. Upstairs_and_downstairs 12 50 0 1885 88.28% 2:59 2065d
16. mycatmax 0 50 0 2523 85.37% 3:19 2254d
17. conflagration 0 50 0 70 91.43% 1:59 2457d
18. peterpan16 0 50 0 51 98.04% 3:38 3721d
19. Klepp 0 50 0 1753 90.42% 3:38 396d
20. fercell 0 49 0 30625 85.45% 2:35 146d
21. And_in_my_ladies_chamber 9 48 0 2936 88.32% 2:58 1002d
22. carlw 1 48 0 2737 91.63% 2:57 1980d
23. dave 15 47 0 1554 89.12% 2:49 1078d
24. Uberman 1 47 0 926 90.06% 2:10 2129d
25. hellbound 0 47 0 825 92.12% 4:57 3726d
26. tiorapatea 9 47 0 1187 93.26% 6:16 4258d
27. DebbyJ 11 47 0 1166 79.85% 3:21 7d
28. joeygray 14 47 0 2854 87.88% 4:18 6d
29. loskazanes 0 46 0 518 89.38% 5:07 824d
30. LARGEFISH 0 46 0 1539 86.74% 3:21 1487d
31. leprechaun 0 46 0 49492 77.41% 4:24 2117d
32. peterpan11 0 46 0 178 91.01% 2:42 3668d
33. TPISLLC 0 46 0 281 81.14% 1:45 4361d
34. Zonny 31 46 0 6057 83.97% 3:13 8d
35. Top-100-of-all-variants 0 45 0 47 95.74% 3:22 4034d
36. trw 0 45 0 4183 86.09% 2:32
37. glynthegin 30 45 0 11335 86.94% 2:23 61d
38. tbirdie98TNmtn.man 27 44 0 2654 90.69% 3:20 1172d
39. bwi 10 44 0 1940 91.80% 4:02 1724d
40. lizziep 0 44 0 2097 88.84% 3:22 4215d
41. rws33315 3 44 0 9370 84.00% 3:06 398d
42. firenze 5 44 0 3960 86.26% 2:55 7d
43. jsj41 15 44 0 4955 82.70% 2:52 1d
44. clyon 10 44 0 52815 79.38% 1:55 21:25
45. Runner1 43 43 0 310 88.71% 3:28 911d
46. europegirl 26 43 0 3826 85.68% 3:57 2201d
47. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 31 43 0 409 91.91% 2:12 2d
48. Darkosi 14 43 0 2118 87.44% 1:52 1d
49. RhodyRebar 0 42 0 239 82.01% 4:49 3065d
50. drslime 0 42 0 520 86.54% 2:34 3258d
51. peterpan17 42 42 0 442 91.18% 3:06 3722d
52. Pianomoods 0 42 0 83 90.36% 2:50 3940d
53. mercury 1 42 0 489 83.84% 2:20 4019d
54. caribsoul 0 42 0 249 89.56% 2:13 4039d
55. BrownsRedSox 0 42 0 1045 86.89% 1:58 1:32
56. gilbertgame27171 2 42 0 881 89.90% 2:40 1d
57. Where_shall_I_wander 10 41 0 1037 89.87% 3:06 2091d
58. Sikko_cat 0 41 0 1854 85.06% 4:03 2251d
59. TaliaVina 0 41 0 1416 88.77% 4:31 2972d
60. willem44 0 41 0 2087 85.34% 3:07 3167d
61. vonone 2 41 0 12368 79.35% 4:28 3507d
62. Billboy 1 41 0 1575 87.43% 3:38 3862d
63. Arilex 35 41 0 806 88.83% 8:37 4372d
64. Birdie_Num_Num 2 41 0 3260 72.18% 1:51 5295d
65. ginette 0 41 0 3680 81.63% 2:45
66. Thornlea 0 41 0 6837 78.94% 2:47 635d
67. riverb212 0 41 0 1357 89.02% 5:23 305d
68. jools 1 40 0 874 84.08% 4:59 1954d
69. Dirjan 10 40 0 2277 86.17% 4:00 2244d
70. OO7 1 40 0 302 89.07% 2:18 2759d
71. GoodOlMike 0 40 0 9110 77.60% 2:36 2819d
72. kdojug 1 40 0 7545 78.36% 2:28 3457d
73. beamerloc 8 40 0 1652 88.62% 6:36 3467d
74. peterpan15 0 40 0 60 93.33% 2:44 3716d
75. JoseBrazil 0 40 0 70 90.00% 1:50 4233d
76. Gulbis 0 39 0 1308 91.51% 3:31 300d
77. Sixpack 0 39 0 1180 87.03% 3:24 889d
78. schulz3346 1 39 0 44902 79.27% 2:41 1109d
79. BillI 14 39 0 168 90.48% 3:42 1838d
80. Mysterygirl 0 39 0 2889 85.01% 4:07 2247d
81. IPlayPoker 12 39 0 1392 88.72% 2:40 2395d
82. Leprechaun 0 39 0 1521 75.28% 4:02 2474d
83. aupguy 0 39 0 717 90.10% 4:05 3244d
84. peterpan12 0 39 0 107 95.33% 2:54 3681d
85. RacingGenk 1 39 0 166 87.35% 2:48 3704d
86. Mastermind 0 39 0 2681 85.83% 2:16 14d
87. CubicSprock 12 39 0 701 91.01% 1:35 9d
88. smelly_cootiefied_fence_post 0 38 0 1037 89.49% 3:08 1064d
89. EZ-Ed3-LAnseMI 1 38 0 168 89.29% 4:56 1375d
90. TLT 1 38 0 1226 81.81% 2:48 2221d
91. mds 0 38 0 668 88.47% 4:33 3102d
92. Kachooney 0 38 0 545 83.85% 2:07 37d
93. REKAB 0 38 0 122 88.52% 5:34 3834d
94. trwii 0 38 0 3926 87.39% 2:35 5202d
95. stinky_cootified_peach_tree 0 38 0 291 89.69% 3:16 316d
96. gumbybros 2 38 0 262 90.46% 5:04 17d
97. gorille 2 38 2 307 85.02% 6:14 13:28
98. koier 0 37 0 427 82.20% 4:52 2003d
99. Boojum 37 37 0 79 94.94% 5:18 2222d
100. tmal1206 0 37 0 686 88.92% 3:41 2896d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin