.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 12x0


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. TNmountainman 0 66 0 3806 90.59% 3:17 139d
2. diederik 0 58 0 6960 85.86% 3:55 2069d
3. TitanicTony 1 58 0 1351 90.90% 3:38 10:16
4. rogertsb74 27 56 0 64589 87.53% 4:57 1d
5. Goosey_Goosey_Gander 39 55 0 4208 88.50% 3:08 6d
6. carysboy 2 53 0 3106 78.40% 3:46 4018d
7. vavava 0 53 0 5664 86.74% 2:27 9d
8. sls3346 8 52 0 9713 82.60% 4:35 1365d
9. cxmiv 0 52 0 184 89.13% 6:28 2958d
10. peterpan22 51 51 0 306 91.50% 2:58 3607d
11. Rubsh 0 51 0 3111 86.34% 3:47 466d
12. ValpoJim 2 51 0 2147 87.56% 2:36 4d
13. d164280 14 51 0 9131 91.76% 3:51 1d
14. manatee 6 51 0 893 89.81% 3:27 13:30
15. Upstairs_and_downstairs 12 50 0 1885 88.28% 2:59 1888d
16. mycatmax 0 50 0 2523 85.37% 3:19 2077d
17. conflagration 0 50 0 70 91.43% 1:59 2280d
18. peterpan16 0 50 0 51 98.04% 3:38 3544d
19. Klepp 0 50 0 1753 90.42% 3:38 219d
20. fercell 0 49 0 30612 85.45% 2:35 58d
21. And_in_my_ladies_chamber 9 48 0 2936 88.32% 2:58 825d
22. carlw 1 48 0 2737 91.63% 2:57 1803d
23. dave 15 47 0 1554 89.12% 2:49 901d
24. Uberman 1 47 0 926 90.06% 2:10 1952d
25. hellbound 0 47 0 825 92.12% 4:57 3549d
26. tiorapatea 9 47 0 1187 93.26% 6:16 4081d
27. DebbyJ 0 47 0 1152 79.69% 3:20 139d
28. joeygray 10 47 0 2798 87.88% 4:17 4:08
29. loskazanes 0 46 0 518 89.38% 5:07 647d
30. LARGEFISH 0 46 0 1539 86.74% 3:21 1310d
31. leprechaun 0 46 0 49492 77.41% 4:24 1940d
32. peterpan11 0 46 0 178 91.01% 2:42 3491d
33. TPISLLC 0 46 0 281 81.14% 1:45 4185d
34. Zonny 24 46 0 5772 83.91% 3:16 1d
35. Top-100-of-all-variants 0 45 0 47 95.74% 3:22 3857d
36. trw 0 45 0 4183 86.09% 2:32
37. tbirdie98TNmtn.man 27 44 0 2654 90.69% 3:20 995d
38. bwi 10 44 0 1940 91.80% 4:02 1547d
39. lizziep 0 44 0 2097 88.84% 3:22 4038d
40. rws33315 3 44 0 9370 84.00% 3:06 221d
41. clyon 0 44 0 50946 79.44% 1:55 2d
42. jsj41 4 44 0 4650 82.86% 2:54 1d
43. firenze 0 44 0 3539 86.47% 2:53 8:27
44. Runner1 43 43 0 310 88.71% 3:28 734d
45. europegirl 26 43 0 3826 85.68% 3:57 2024d
46. Darkosi 0 43 0 2093 87.43% 1:52 6d
47. glynthegin 11 43 0 9021 86.95% 2:22 8:09
48. RhodyRebar 0 42 0 239 82.01% 4:49 2888d
49. drslime 0 42 0 520 86.54% 2:34 3081d
50. peterpan17 42 42 0 442 91.18% 3:06 3545d
51. Pianomoods 0 42 0 83 90.36% 2:50 3763d
52. mercury 1 42 0 489 83.84% 2:20 3842d
53. caribsoul 0 42 0 249 89.56% 2:13 3863d
54. BrownsRedSox 0 42 0 1043 87.06% 1:58 7d
55. gilbertgame27171 10 42 0 868 89.98% 2:40 2d
56. Where_shall_I_wander 10 41 0 1037 89.87% 3:06 1914d
57. Sikko_cat 0 41 0 1854 85.06% 4:03 2074d
58. TaliaVina 0 41 0 1416 88.77% 4:31 2795d
59. willem44 0 41 0 2087 85.34% 3:07 2990d
60. vonone 2 41 0 12368 79.35% 4:28 3330d
61. Billboy 1 41 0 1575 87.43% 3:38 3686d
62. Arilex 35 41 0 806 88.83% 8:37 4195d
63. Birdie_Num_Num 2 41 0 3260 72.18% 1:51 5119d
64. ginette 0 41 0 3680 81.63% 2:45
65. Thornlea 0 41 0 6837 78.94% 2:47 458d
66. riverb212 0 41 0 1357 89.02% 5:23 128d
67. jools 1 40 0 874 84.08% 4:59 1777d
68. Dirjan 10 40 0 2277 86.17% 4:00 2067d
69. OO7 1 40 0 302 89.07% 2:18 2582d
70. GoodOlMike 0 40 0 9110 77.60% 2:36 2643d
71. kdojug 1 40 0 7545 78.36% 2:28 3280d
72. beamerloc 8 40 0 1652 88.62% 6:36 3290d
73. peterpan15 0 40 0 60 93.33% 2:44 3539d
74. JoseBrazil 0 40 0 70 90.00% 1:50 4057d
75. Gulbis 0 39 0 1308 91.51% 3:31 123d
76. Sixpack 0 39 0 1180 87.03% 3:24 712d
77. schulz3346 1 39 0 44902 79.27% 2:41 932d
78. BillI 14 39 0 168 90.48% 3:42 1662d
79. Mysterygirl 0 39 0 2889 85.01% 4:07 2070d
80. IPlayPoker 12 39 0 1392 88.72% 2:40 2219d
81. Leprechaun 0 39 0 1521 75.28% 4:02 2298d
82. aupguy 0 39 0 717 90.10% 4:05 3067d
83. peterpan12 0 39 0 107 95.33% 2:54 3504d
84. RacingGenk 1 39 0 166 87.35% 2:48 3527d
85. smelly_cootiefied_fence_post 0 38 0 1037 89.49% 3:08 887d
86. EZ-Ed3-LAnseMI 1 38 0 168 89.29% 4:56 1199d
87. TLT 1 38 0 1226 81.81% 2:48 2044d
88. mds 0 38 0 668 88.47% 4:33 2926d
89. Kachooney 0 38 0 545 83.85% 2:07 3591d
90. REKAB 0 38 0 122 88.52% 5:34 3657d
91. trwii 0 38 0 3926 87.39% 2:35 5025d
92. stinky_cootified_peach_tree 0 38 0 291 89.69% 3:16 139d
93. koier 0 37 0 427 82.20% 4:52 1826d
94. Boojum 37 37 0 79 94.94% 5:18 2045d
95. tmal1206 0 37 0 686 88.92% 3:41 2719d
96. noneoftheabove 0 37 0 84 92.86% 4:34 2839d
97. bg322 1 37 0 55 92.73% 3:23 3271d
98. bojagr 14 37 0 1089 86.04% 2:46 4550d
99. ElGuapo 11 37 0 473 87.53% 2:03 7d
100. javab 22 37 0 1062 89.64% 3:24 7d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin