.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
501. greeff 0 1 0 5 20.00% 4:21 5307d
502. OGGIEMAGDOGGIE 1 1 0 11 27.27% 4:21 6296d
503. mgonn 0 1 0 4 25.00% 4:22 5592d
504. Foxfire 0 1 0 2 50.00% 4:23 5668d
505. mangaruo 0 1 0 8 12.50% 4:23 5712d
506. thepipes 0 1 0 3 33.33% 4:23
507. StevoDevo 0 3 0 63 17.46% 4:24 3724d
508. Wenny 0 2 0 17 17.65% 4:24 2286d
509. redredrose 0 2 0 5 60.00% 4:24 6243d
510. RenoOrBust 1 1 0 1 100.00% 4:25 643d
511. Mayberry 0 1 0 4 25.00% 4:29
512. GONZO 0 1 0 5 20.00% 4:30 5520d
513. vivi 2 2 0 51 33.33% 4:31 4978d
514. mamajam 1 1 0 26 11.54% 4:31 4225d
515. tiffy 0 1 0 8 12.50% 4:31
516. bervtim 1 1 0 14 14.29% 4:32 6281d
517. wayne11 0 2 0 25 16.00% 4:34
518. tempisfugit 0 2 0 68 19.12% 4:34 108d
519. rwhit1955 0 1 0 11 27.27% 4:34 5579d
520. 12 0 1 0 7 14.29% 4:34
521. JackK2017 2 2 0 4 75.00% 4:35 679d
522. irca 0 1 0 4 25.00% 4:35 766d
523. Artist75 0 2 0 14 28.57% 4:36 1842d
524. mrr1352 0 1 0 6 16.67% 4:37 5072d
525. carol3767 1 1 0 1 100.00% 4:37 6266d
526. hookster 0 1 0 6 16.67% 4:37 1327d
527. LadyLove 0 4 0 773 17.59% 4:38 1478d
528. Modderrhu 0 2 0 8 25.00% 4:39 5733d
529. mel22 2 2 0 2 100.00% 4:39 5909d
530. yugwonS 1 1 0 2 50.00% 4:39 6034d
531. Tagkag 0 3 0 12 41.67% 4:40 1516d
532. sillama 0 1 0 4 25.00% 4:40 4975d
533. free@last 0 3 0 39 41.03% 4:41 100d
534. zerkzonk 0 2 0 5 40.00% 4:41 5909d
535. ayosco 0 1 0 6 33.33% 4:41
536. Foo!=Bar 2 2 0 5 60.00% 4:42 5772d
537. Toga 0 1 0 5 20.00% 4:43 3066d
538. wfl 0 2 0 12 33.33% 4:44 4889d
539. zero00 0 2 0 7 28.57% 4:44 6021d
540. KEVIN19 0 1 0 3 33.33% 4:44 3634d
541. rachet26 1 1 0 40 10.00% 4:45 1993d
542. jimschi 1 1 0 15 33.33% 4:45 2569d
543. holmzee 0 1 0 27 7.41% 4:45 5795d
544. purpleyak 1 1 0 2 50.00% 4:46 5265d
545. fefifo 1 1 0 1 100.00% 4:46 5540d
546. deall 0 1 0 2 50.00% 4:46 5843d
547. spola 1 1 0 2 50.00% 4:48 5606d
548. thedonn 1 1 0 6 16.67% 4:49 4595d
549. 3sell 1 1 0 1 100.00% 4:49 5008d
550. ctuerlings 1 1 0 18 11.11% 4:49 5819d
551. dirtdok 0 2 0 91 23.08% 4:50
552. albert.u 0 1 0 7 28.57% 4:50 4068d
553. vtwonen 2 4 0 22 59.09% 4:51 4305d
554. fleuey 0 1 0 4 50.00% 4:51 3206d
555. SirPape 0 7 0 736 31.52% 4:52 1337d
556. reikirie 0 2 0 17 23.53% 4:52
557. camraman1 0 3 0 62 32.26% 4:53 4962d
558. Shopper 0 1 0 2 50.00% 4:54 5946d
559. Quidnunc 0 8 0 3667 32.21% 4:56 4998d
560. angel-wings 0 2 0 6 33.33% 4:56
561. gamegrape 0 2 0 8 25.00% 4:57 5385d
562. NinthRock 0 1 0 2 50.00% 4:57 3601d
563. sneakers 0 1 0 19 15.79% 4:58 3845d
564. quidnunc 1 4 0 103 28.16% 4:59 5141d
565. aupguy 0 2 0 16 37.50% 4:59 6155d
566. nokidding 7 7 0 7 100.00% 5:00 5987d
567. dutchburner 0 3 0 33 27.27% 5:00 5288d
568. canman1944 0 4 0 23 39.13% 5:03 3945d
569. brettken 1 1 0 8 25.00% 5:03 3391d
570. Writewell 1 1 0 1 100.00% 5:04 5461d
571. kombucha 0 1 0 14 7.14% 5:05 5033d
572. cardshark11 1 1 0 1 100.00% 5:05 6295d
573. Gulbis 0 6 0 20 60.00% 5:07 1120d
574. Buckadrew 2 4 0 155 25.81% 5:07 124d
575. flutterbygirl 0 2 0 29 13.79% 5:07 5459d
576. marcelojcruz 0 1 0 6 16.67% 5:07 2723d
577. miniliq 0 1 0 9 22.22% 5:07 3611d
578. onefinelady 0 1 0 34 20.59% 5:07 4489d
579. hunnie1bee 1 1 0 1 100.00% 5:08 6010d
580. bdad 0 1 0 4 25.00% 5:09 5297d
581. mayjo 0 2 0 78 28.21% 5:10 6223d
582. StevieD 0 1 0 3 33.33% 5:10 5705d
583. freshfran 1 1 0 14 14.29% 5:10 5999d
584. awanes 1 7 0 50 36.00% 5:11 84d
585. Jediman 0 3 0 80 28.75% 5:11 6172d
586. tarin 1 1 0 2 50.00% 5:11 6072d
587. yangie 0 2 0 10 20.00% 5:12 4620d
588. Ace48 0 1 0 4 25.00% 5:12 956d
589. Bokkio 0 2 0 3 66.67% 5:13 4048d
590. bjgesq 0 2 0 82 31.71% 5:13 1220d
591. Tzigane 0 1 0 2 50.00% 5:15 2364d
592. mmmmmr 0 1 0 2 50.00% 5:15 5257d
593. GREENS 1 1 0 1 100.00% 5:15 6260d
594. weefunny2 0 2 0 33 30.30% 5:17 5877d
595. chetan 1 1 0 3 33.33% 5:18 6033d
596. Louis 0 1 0 2 50.00% 5:19 5404d
597. Bigdaddy 1 1 0 3 33.33% 5:20 5448d
598. flynn88 0 1 0 2 50.00% 5:21 5462d
599. leafsvic 0 5 0 20 50.00% 5:22
600. rspike 0 2 0 57 22.81% 5:24 4685d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin