.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 5x10


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
301. mightybass 21 21 0 21 100.00% 2:50 2932d
302. bullsgits 0 21 0 40 95.00% 4:03 3900d
303. beaditnow 0 21 0 34 94.12% 4:44 5044d
304. lc2132 21 21 0 21 100.00% 2:32 5532d
305. indfla 21 21 0 36 91.67% 5:47 5636d
306. Modderrhu 0 21 0 22 95.45% 1:33 5645d
307. wanks2 1 21 0 36 91.67% 3:06 5688d
308. KaraJ. 10 21 0 32 96.88% 1:40 5902d
309. awanes 20 20 0 43 95.35% 6:54 1960d
310. jbohanan 5 20 0 415 78.31% 3:17 3151d
311. fc510 20 20 0 21 95.24% 3:51 3293d
312. meema2eight 0 20 0 49 79.59% 2:32 3353d
313. Redivivus 0 20 0 21 95.24% 2:03 3992d
314. chas1945 0 20 0 49 85.71% 5:06 4129d
315. qq 0 20 0 21 95.24% 1:42 4970d
316. poodlwolf 0 20 0 66 83.33% 5:05 5041d
317. nox 1 20 0 1356 73.97% 2:33 5158d
318. NatCat 10 20 0 135 85.19% 3:25 5977d
319. cim 0 19 0 63 92.06% 1:38 659d
320. yoz127 0 19 0 129 88.37% 1:35 4320d
321. anat 19 19 0 19 100.00% 2:17 4421d
322. schmuckie 19 19 0 20 95.00% 4:48 4791d
323. mangan 0 19 0 180 76.11% 1:50 5063d
324. godzilla 0 19 0 23 86.96% 2:04 5180d
325. Flashpoint 5 19 0 41 92.68% 2:35 5507d
326. GlennT 19 19 0 19 100.00% 4:27 6060d
327. !_--FAST-ISHAM--_ 18 18 0 18 100.00% 1:20 3060d
328. =PaulStallion 0 18 0 19 94.74% 2:51 4204d
329. lizzibet 0 18 0 19 94.74% 1:49 4450d
330. DotBrat 18 18 0 18 100.00% 23:34 4522d
331. Top100 0 18 0 19 94.74% 1:18 4859d
332. miss_shelly 0 18 0 23 91.30% 3:55 5110d
333. thedman 1 18 0 20 95.00% 2:00 5563d
334. 2685b 18 18 0 26 96.15% 5:20 5590d
335. me_ja 3 18 0 399 76.94% 4:39 5653d
336. pls 7 18 0 31 93.55% 2:35 5773d
337. Candymanx90 18 18 0 21 95.24% 4:51 5978d
338. sls3346 0 18 0 30 90.00% 5:05 6053d
339. devilwoman 1 18 0 32 93.75% 3:57 6243d
340. irca 18 18 0 18 100.00% 4:29 678d
341. leftygirl 8 18 0 89 88.76% 3:36 525d
342. union 17 17 0 18 100.00% 4:42 2051d
343. Hamtruck3 0 17 0 20 85.00% 3:15 2262d
344. 071610 17 17 0 18 94.44% 4:39 3292d
345. wyatt 0 17 0 22 86.36% 3:19 3432d
346. ClaytonBW 0 17 0 38 89.47% 3:21 3529d
347. keneh 0 17 0 18 94.44% 3:59 3931d
348. chitra 10 17 0 141 84.40% 3:37 4172d
349. not-very-good 0 17 0 40 82.50% 3:04 4183d
350. Kikki 17 17 0 23 95.65% 1:47 4539d
351. bramley 0 17 0 20 90.00% 3:25 4707d
352. Beast 0 17 0 18 94.44% 2:08 4742d
353. bjornlok 2 17 0 53 90.57% 6:05 4953d
354. NASCAR-TERRY 2 17 0 31 93.55% 3:52 5339d
355. nana51 4 17 0 25 88.00% 2:55 5794d
356. skipperocky 0 17 0 40 92.50% 2:03 7d
357. gorille 16 16 0 19 94.74% 8:53 1581d
358. sweetleaf 0 16 0 20 90.00% 2:17 188d
359. caper96 16 16 0 21 90.48% 2:52 1867d
360. Rubsh 16 16 0 16 100.00% 5:43 2636d
361. malsgirl 15 16 0 46 89.13% 2:43 3898d
362. dmaxwell31 0 16 0 20 90.00% 5:10 4367d
363. chiaro 8 16 0 36 94.44% 2:28 4494d
364. zeonromine 16 16 0 20 95.00% 4:20 4581d
365. oakland81 0 16 0 35 91.43% 1:23 4919d
366. balloon56 16 16 0 16 100.00% 3:38 5500d
367. Kestrelman 16 16 0 16 100.00% 3:11 5722d
368. jpendlebury 0 16 0 105 85.71% 4:07 5982d
369. muffinator 0 16 0 17 94.12% 3:55 6032d
370. borispruts 0 16 0 32 87.50% 3:15
371. gumbybros 16 16 0 16 100.00% 7:05 652d
372. hammj 0 15 0 16 93.75% 5:09 2379d
373. HeyFatLady 0 15 0 26 92.31% 1:48 2446d
374. Punster 15 15 0 20 95.00% 3:48 2518d
375. LadeniusM 15 15 0 15 100.00% 2:03 2661d
376. CHARLESRW 4 15 0 61 85.25% 2:57 2793d
377. giarc 1 15 0 35 85.71% 3:45 3357d
378. glfnut 9 15 0 91 84.62% 4:44 3573d
379. peta 0 15 0 32 93.75% 1:32 3899d
380. bjgesq 15 15 0 15 100.00% 5:02 3985d
381. cher 0 15 0 16 93.75% 6:11 4727d
382. deendicott 6 15 0 22 95.45% 4:39 4944d
383. tom15ford 8 15 0 44 88.64% 4:03 4948d
384. Cheryl5 0 15 0 35 91.43% 4:09 5216d
385. Sgt_Pepper 0 15 0 16 93.75% 1:15 5391d
386. GONZO 0 15 0 43 88.37% 2:24 5475d
387. vulcan68 0 15 0 16 93.75% 2:55
388. Bobzilla 0 15 0 16 93.75% 3:17 196d
389. Schimom 0 14 0 23 86.96% 4:46 1767d
390. gurk 0 14 0 15 93.33% 4:51 2374d
391. kat12345 14 14 0 36 83.33% 3:46 3017d
392. dougendicott 6 14 0 25 92.00% 5:09 3627d
393. freecell061609 14 14 0 15 93.33% 3:26 3687d
394. SAYANES 0 14 0 31 90.32% 2:12 3700d
395. Buzzy 0 14 0 35 88.57% 3:12 194d
396. SwellyDeli 1 14 0 27 92.59% 1:36 4953d
397. steve88865 6 14 0 84 84.52% 2:05 5351d
398. jkjogger 0 14 0 39 92.31% 3:34 5665d
399. fsi249 0 14 0 64 87.50% 2:24 5892d
400. sassysue430 0 14 0 15 93.33% 3:27 6118d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin