.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 5x10


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
301. mightybass 21 21 0 21 100.00% 2:50 2962d
302. bullsgits 0 21 0 40 95.00% 4:03 3930d
303. beaditnow 0 21 0 34 94.12% 4:44 5074d
304. lc2132 21 21 0 21 100.00% 2:32 5563d
305. indfla 21 21 0 36 91.67% 5:47 5666d
306. Modderrhu 0 21 0 22 95.45% 1:33 5676d
307. wanks2 1 21 0 36 91.67% 3:06 5719d
308. KaraJ. 10 21 0 32 96.88% 1:40 5933d
309. awanes 20 20 0 43 95.35% 6:54 1991d
310. jbohanan 5 20 0 415 78.31% 3:17 3181d
311. fc510 20 20 0 21 95.24% 3:51 3324d
312. meema2eight 0 20 0 49 79.59% 2:32 3383d
313. Redivivus 0 20 0 21 95.24% 2:03 4023d
314. chas1945 0 20 0 49 85.71% 5:06 4159d
315. qq 0 20 0 21 95.24% 1:42 5000d
316. poodlwolf 0 20 0 66 83.33% 5:05 5072d
317. nox 1 20 0 1356 73.97% 2:33 5189d
318. NatCat 10 20 0 135 85.19% 3:25 6007d
319. cim 0 19 0 63 92.06% 1:38 689d
320. yoz127 0 19 0 129 88.37% 1:35 4350d
321. anat 19 19 0 19 100.00% 2:17 4451d
322. schmuckie 19 19 0 20 95.00% 4:48 4821d
323. mangan 0 19 0 180 76.11% 1:50 5094d
324. godzilla 0 19 0 23 86.96% 2:04 5211d
325. Flashpoint 5 19 0 41 92.68% 2:35 5537d
326. GlennT 19 19 0 19 100.00% 4:27 6090d
327. !_--FAST-ISHAM--_ 18 18 0 18 100.00% 1:20 3090d
328. =PaulStallion 0 18 0 19 94.74% 2:51 4235d
329. lizzibet 0 18 0 19 94.74% 1:49 4481d
330. DotBrat 18 18 0 18 100.00% 23:34 4552d
331. Top100 0 18 0 19 94.74% 1:18 4889d
332. miss_shelly 0 18 0 23 91.30% 3:55 5140d
333. thedman 1 18 0 20 95.00% 2:00 5593d
334. 2685b 18 18 0 26 96.15% 5:20 5620d
335. me_ja 3 18 0 399 76.94% 4:39 5683d
336. pls 7 18 0 31 93.55% 2:35 5803d
337. Candymanx90 18 18 0 21 95.24% 4:51 6009d
338. sls3346 0 18 0 30 90.00% 5:05 6083d
339. devilwoman 1 18 0 32 93.75% 3:57 6273d
340. irca 18 18 0 18 100.00% 4:29 709d
341. leftygirl 8 18 0 89 88.76% 3:36 555d
342. union 17 17 0 18 100.00% 4:42 2081d
343. Hamtruck3 0 17 0 20 85.00% 3:15 2293d
344. 071610 17 17 0 18 94.44% 4:39 3322d
345. wyatt 0 17 0 22 86.36% 3:19 3462d
346. ClaytonBW 0 17 0 38 89.47% 3:21 3559d
347. keneh 0 17 0 18 94.44% 3:59 3961d
348. chitra 10 17 0 141 84.40% 3:37 4203d
349. not-very-good 0 17 0 40 82.50% 3:04 4213d
350. Kikki 17 17 0 23 95.65% 1:47 4569d
351. bramley 0 17 0 20 90.00% 3:25 4738d
352. Beast 0 17 0 18 94.44% 2:08 4773d
353. bjornlok 2 17 0 53 90.57% 6:05 4983d
354. NASCAR-TERRY 2 17 0 31 93.55% 3:52 5369d
355. nana51 4 17 0 25 88.00% 2:55 5824d
356. skipperocky 0 17 0 40 92.50% 2:03 1d
357. gorille 16 16 0 19 94.74% 8:53 1611d
358. sweetleaf 0 16 0 20 90.00% 2:17 218d
359. caper96 16 16 0 21 90.48% 2:52 1898d
360. Rubsh 16 16 0 16 100.00% 5:43 2666d
361. malsgirl 15 16 0 46 89.13% 2:43 3928d
362. dmaxwell31 0 16 0 20 90.00% 5:10 4397d
363. chiaro 8 16 0 36 94.44% 2:28 4525d
364. zeonromine 16 16 0 20 95.00% 4:20 4611d
365. oakland81 0 16 0 35 91.43% 1:23 4949d
366. balloon56 16 16 0 16 100.00% 3:38 5530d
367. Kestrelman 16 16 0 16 100.00% 3:11 5753d
368. jpendlebury 0 16 0 105 85.71% 4:07 6012d
369. muffinator 0 16 0 17 94.12% 3:55 6063d
370. borispruts 0 16 0 32 87.50% 3:15
371. gumbybros 16 16 0 16 100.00% 7:05 682d
372. hammj 0 15 0 16 93.75% 5:09 2409d
373. HeyFatLady 0 15 0 26 92.31% 1:48 2477d
374. Punster 15 15 0 20 95.00% 3:48 2548d
375. LadeniusM 15 15 0 15 100.00% 2:03 2692d
376. CHARLESRW 4 15 0 61 85.25% 2:57 2823d
377. giarc 1 15 0 35 85.71% 3:45 3388d
378. glfnut 9 15 0 91 84.62% 4:44 3603d
379. peta 0 15 0 32 93.75% 1:32 3929d
380. bjgesq 15 15 0 15 100.00% 5:02 4015d
381. cher 0 15 0 16 93.75% 6:11 4757d
382. deendicott 6 15 0 22 95.45% 4:39 4975d
383. tom15ford 8 15 0 44 88.64% 4:03 4979d
384. Cheryl5 0 15 0 35 91.43% 4:09 5247d
385. Sgt_Pepper 0 15 0 16 93.75% 1:15 5422d
386. GONZO 0 15 0 43 88.37% 2:24 5505d
387. vulcan68 0 15 0 16 93.75% 2:55
388. Bobzilla 0 15 0 16 93.75% 3:17 226d
389. Schimom 0 14 0 23 86.96% 4:46 1797d
390. gurk 0 14 0 15 93.33% 4:51 2405d
391. kat12345 14 14 0 36 83.33% 3:46 3047d
392. dougendicott 6 14 0 25 92.00% 5:09 3658d
393. freecell061609 14 14 0 15 93.33% 3:26 3717d
394. SAYANES 0 14 0 31 90.32% 2:12 3731d
395. Buzzy 0 14 0 35 88.57% 3:12 224d
396. SwellyDeli 1 14 0 27 92.59% 1:36 4984d
397. steve88865 6 14 0 84 84.52% 2:05 5381d
398. jkjogger 0 14 0 39 92.31% 3:34 5695d
399. fsi249 0 14 0 64 87.50% 2:24 5922d
400. sassysue430 0 14 0 15 93.33% 3:27 6148d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin