.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. CubicSprock 20 20 0 103 56.31% 2:27 1d
2. etaoin 0 18 0 101 85.15% 7:43 4090d
3. Buffy 0 16 0 2802 56.07% 2:28 2205d
4. lasgirl 1 14 0 1019 40.33% 2:17 4406d
5. progamer 0 13 0 46 82.61% 1:30
6. Darkosi 5 13 0 393 58.27% 2:31 1:47
7. Goosey_Goosey_Gander 2 13 0 143 61.54% 6:56 15d
8. ElGuapo 2 12 0 1435 50.03% 2:01 19d
9. Paul-Stallion 0 11 0 169 43.20% 4:46 3455d
10. ValpoJim 3 11 0 830 52.41% 2:56 0:16
11. Bokkio 0 10 0 66 40.91% 7:57 3283d
12. -PaulStallion# 0 10 0 22 54.55% 5:34 3412d
13. onefinelady 0 10 0 371 41.78% 4:50 3640d
14. RacingGenk 0 10 0 58 53.45% 4:47 4249d
15. gilbertgame27171 1 10 0 69 62.32% 3:47 65d
16. SirPape 0 10 0 237 48.10% 4:18 288d
17. Kaos 3 10 0 785 58.34% 2:08 56d
18. firenze 0 10 0 374 45.19% 2:57 55d
19. Mastermind 0 10 0 1346 44.21% 2:24 8d
20. LadeniusM 0 9 0 14 71.43% 4:30 1900d
21. JC 0 9 0 189 38.10% 1:42 2146d
22. loual 0 9 0 12543 38.43% 3:24 2421d
23. wanderer101 0 9 0 334 44.61% 2:19 2825d
24. lynniesek 0 9 0 857 41.31% 2:12 4526d
25. Zonny 4 9 0 473 47.57% 4:04 9d
26. Catailong2 1 8 0 50 42.00% 1:59 2092d
27. =PaulStallion= 0 8 0 75 45.33% 5:16 3399d
28. #_PaulStallion 0 8 0 72 41.67% 5:06 3439d
29. jimmyp 2 8 0 20 55.00% 1:19 15d
30. NetCell_Ghost 1 7 0 9 88.89% 17:10 616d
31. EuniceM 0 7 0 148 43.24% 2:06 1908d
32. jedirod 0 7 0 125 48.00% 4:12 1998d
33. =PaulStallion+ 0 7 0 39 48.72% 4:42 3404d
34. andiamo 0 7 0 361 41.00% 4:07 3805d
35. slunger 0 7 0 222 31.53% 3:27 4324d
36. meseek200 0 7 0 3334 37.34% 2:20 4540d
37. seky77girl 0 7 0 1598 36.30% 2:24
38. rufus_r 0 7 0 2514 40.77% 4:42 3d
39. bjgesq 0 7 0 602 34.22% 4:46 329d
40. sweetleaf 0 7 0 122 50.82% 3:50 77d
41. deadwing 4 7 0 2686 42.44% 2:03 7:37
42. Townie 0 6 0 806 33.13% 2:44 17d
43. Moneynous 0 6 0 525 23.81% 1:37 1011d
44. gamegrape 0 6 0 137 33.58% 2:45 1347d
45. Redivivus 0 6 0 266 40.23% 1:58 3209d
46. @PaulStallion- 0 6 0 7 85.71% 7:16 3370d
47. =PaulStallion_ 0 6 0 7 85.71% 11:45 3407d
48. _PaulStallion+ 0 6 0 15 80.00% 4:43 3407d
49. +PaulStallion_ 0 6 0 44 50.00% 5:09 3410d
50. Paul-!Stallion 6 6 0 7 85.71% 7:00 3464d
51. dirkie 0 6 0 55 40.00% 1:53 3592d
52. sarahmichellegellar 0 6 0 24 41.67% 3:34 3920d
53. sencrow 0 6 0 25 44.00% 1:59 4238d
54. lenaspinoza 0 6 0 79 41.77% 1:27 4954d
55. DebbyJ 6 6 0 68 35.29% 1:58 503d
56. knodell 6 6 0 19 63.16% 1:13 20d
57. kangaroo 0 5 0 31 54.84% 4:01 9d
58. SilvioManuel 2 5 0 115 42.61% 3:11 670d
59. Tagkag 0 5 0 83 42.17% 2:00 699d
60. caper96 3 5 0 475 34.95% 2:35 1110d
61. edv 2 5 0 140 40.00% 2:31 1196d
62. jazzylounge_com 0 5 0 54 38.89% 3:52 1261d
63. fuadisabegovic 0 5 0 36 27.78% 4:06 1478d
64. Neophyte 0 5 0 87 41.38% 2:07 1703d
65. canman1944 0 5 0 25 44.00% 4:24 1829d
66. brettken 4 5 0 64 45.31% 5:24 2536d
67. mrbuck 0 5 0 485 31.96% 4:20 2653d
68. vguercio11 0 5 0 21 28.57% 3:13 3057d
69. fercell 0 5 0 121 33.06% 3:15 3091d
70. casablanca 0 5 0 10 80.00% 2:25 3094d
71. =PaulStallion@ 0 5 0 33 45.45% 5:00 3398d
72. _PaulStallion= 0 5 0 44 43.18% 3:45 3408d
73. -PaulStallion. 0 5 0 35 45.71% 4:31 3413d
74. loskazanes 0 5 0 22 63.64% 8:57 4094d
75. codzilla 0 5 0 124 44.35% 4:47 4096d
76. 417sec8 0 5 0 294 38.78% 2:26 4133d
77. suecurtis 0 5 0 233 18.03% 3:18 4270d
78. raederle 2 5 0 68 26.47% 2:44 4329d
79. glory 0 5 0 85 27.06% 1:57 4396d
80. goofygal 0 5 0 170 38.24% 2:04 4557d
81. fishbiz0 0 5 0 17 41.18% 4:31 5387d
82. sabthefab 3 5 0 468 31.41% 2:18 5399d
83. TitanicTony 0 5 0 20 55.00% 5:55 503d
84. Tempest 0 5 0 37 35.14% 2:36 503d
85. BrownsRedSox 0 5 0 100 42.00% 1:49 8:24
86. snoverdavid 2 5 0 246 45.93% 1:40 9d
87. Repperzed 0 5 0 78 23.08% 2:06 105d
88. joeygray 5 5 0 101 56.44% 4:58 57d
89. Jimbe 0 4 0 35 45.71% 2:45 651d
90. rottenron 1 4 0 176 38.07% 2:07 1100d
91. Spud 0 4 0 31 35.48% 3:02 1636d
92. Soccerman55 0 4 0 32 53.12% 3:20 2429d
93. pillpopper17 0 4 0 5 80.00% 2:45 2500d
94. ne1-4xtac 1 4 0 60 40.00% 2:43 2549d
95. hamtruck 0 4 0 145 27.59% 3:40 2693d
96. glfnut 1 4 0 689 17.13% 2:32 2818d
97. gretchen 0 4 0 9 66.67% 4:56 3010d
98. lou1al 1 4 0 47 34.04% 3:09 3111d
99. lolo 0 4 0 139 30.22% 2:09 3356d
100. @PaulStallion_ 0 4 0 9 44.44% 7:33 3385d

1 2 3 4 5 6 7 8

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin