.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. CubicSprock 10 20 0 132 62.12% 2:26 33d
2. etaoin 0 18 0 101 85.15% 7:43 4210d
3. Buffy 0 16 0 2802 56.07% 2:28 2326d
4. lasgirl 1 14 0 1019 40.33% 2:17 4526d
5. progamer 0 13 0 46 82.61% 1:30
6. Darkosi 8 13 0 415 58.55% 2:30 1d
7. Goosey_Goosey_Gander 2 13 0 165 56.97% 6:36 7d
8. ElGuapo 2 12 0 1435 50.03% 2:01 139d
9. Paul-Stallion 0 11 0 169 43.20% 4:46 3575d
10. ValpoJim 8 11 0 835 52.69% 2:56 1d
11. ElTorp 11 11 0 41 56.10% 1:19 14d
12. Bokkio 0 10 0 66 40.91% 7:57 3404d
13. -PaulStallion# 0 10 0 22 54.55% 5:34 3532d
14. onefinelady 0 10 0 371 41.78% 4:50 3760d
15. RacingGenk 0 10 0 58 53.45% 4:47 4370d
16. gilbertgame27171 1 10 0 69 62.32% 3:47 12d
17. SirPape 0 10 0 237 48.10% 4:18 408d
18. Kaos 3 10 0 785 58.34% 2:08 4d
19. Mastermind 0 10 0 1746 44.96% 2:24 10d
20. firenze 0 10 0 396 44.44% 2:57 17d
21. LadeniusM 0 9 0 14 71.43% 4:30 2020d
22. JC 0 9 0 189 38.10% 1:42 2266d
23. loual 0 9 0 12543 38.43% 3:24 2541d
24. wanderer101 0 9 0 334 44.61% 2:19 2945d
25. lynniesek 0 9 0 857 41.31% 2:12 4646d
26. Zonny 7 9 0 632 47.63% 4:03 9d
27. Catailong2 1 8 0 50 42.00% 1:59 2212d
28. =PaulStallion= 0 8 0 75 45.33% 5:16 3519d
29. #_PaulStallion 0 8 0 72 41.67% 5:06 3559d
30. jimmyp 2 8 0 20 55.00% 1:19 49d
31. snoverdavid 2 8 0 274 47.08% 1:43 5d
32. NetCell_Ghost 1 7 0 9 88.89% 17:10 736d
33. EuniceM 0 7 0 148 43.24% 2:06 2028d
34. jedirod 0 7 0 125 48.00% 4:12 2118d
35. =PaulStallion+ 0 7 0 39 48.72% 4:42 3524d
36. andiamo 0 7 0 361 41.00% 4:07 3925d
37. slunger 0 7 0 222 31.53% 3:27 4444d
38. meseek200 0 7 0 3334 37.34% 2:20 4660d
39. seky77girl 0 7 0 1598 36.30% 2:24
40. rufus_r 0 7 0 2514 40.77% 4:42 11d
41. bjgesq 0 7 0 602 34.22% 4:46 449d
42. knodell 3 7 0 32 62.50% 1:22 56d
43. deadwing 2 7 0 2864 41.79% 2:05 4d
44. JackK2017 2 7 0 24 66.67% 4:20 12d
45. sweetleaf 0 7 0 130 51.54% 3:54 5d
46. Townie 0 6 0 806 33.13% 2:44 94d
47. Moneynous 0 6 0 525 23.81% 1:37 1131d
48. gamegrape 0 6 0 137 33.58% 2:45 1468d
49. Redivivus 0 6 0 266 40.23% 1:58 3329d
50. @PaulStallion- 0 6 0 7 85.71% 7:16 3490d
51. =PaulStallion_ 0 6 0 7 85.71% 11:45 3527d
52. _PaulStallion+ 0 6 0 15 80.00% 4:43 3527d
53. +PaulStallion_ 0 6 0 44 50.00% 5:09 3530d
54. Paul-!Stallion 6 6 0 7 85.71% 7:00 3584d
55. dirkie 0 6 0 55 40.00% 1:53 3713d
56. sarahmichellegellar 0 6 0 24 41.67% 3:34 4040d
57. sencrow 0 6 0 25 44.00% 1:59 4358d
58. lenaspinoza 0 6 0 79 41.77% 1:27 5075d
59. DebbyJ 6 6 0 68 35.29% 1:58 624d
60. joeygray 6 6 0 102 56.86% 4:57 4d
61. d164280 4 6 0 78 52.56% 3:38 20:04
62. kangaroo 0 5 0 31 54.84% 4:01 60d
63. SilvioManuel 2 5 0 115 42.61% 3:11 790d
64. Tagkag 0 5 0 83 42.17% 2:00 819d
65. caper96 3 5 0 475 34.95% 2:35 1230d
66. edv 2 5 0 140 40.00% 2:31 1317d
67. fuadisabegovic 0 5 0 36 27.78% 4:06 1598d
68. Neophyte 0 5 0 87 41.38% 2:07 1824d
69. canman1944 0 5 0 25 44.00% 4:24 1950d
70. brettken 4 5 0 64 45.31% 5:24 2656d
71. mrbuck 0 5 0 485 31.96% 4:20 2773d
72. vguercio11 0 5 0 21 28.57% 3:13 3177d
73. fercell 0 5 0 121 33.06% 3:15 3211d
74. casablanca 0 5 0 10 80.00% 2:25 3215d
75. =PaulStallion@ 0 5 0 33 45.45% 5:00 3518d
76. _PaulStallion= 0 5 0 44 43.18% 3:45 3529d
77. -PaulStallion. 0 5 0 35 45.71% 4:31 3533d
78. loskazanes 0 5 0 22 63.64% 8:57 4215d
79. codzilla 0 5 0 124 44.35% 4:47 4216d
80. 417sec8 0 5 0 294 38.78% 2:26 4254d
81. suecurtis 0 5 0 233 18.03% 3:18 4390d
82. raederle 2 5 0 68 26.47% 2:44 4449d
83. glory 0 5 0 85 27.06% 1:57 4516d
84. goofygal 0 5 0 170 38.24% 2:04 4677d
85. fishbiz0 0 5 0 17 41.18% 4:31 5507d
86. sabthefab 3 5 0 468 31.41% 2:18 5520d
87. TitanicTony 0 5 0 20 55.00% 5:55 623d
88. Tempest 0 5 0 37 35.14% 2:36 623d
89. Repperzed 0 5 0 78 23.08% 2:06 225d
90. Dr.Bombay 5 5 0 159 43.40% 1:50 71d
91. DrJackK 1 5 0 26 42.31% 4:38 38d
92. jazzylounge_com 0 5 0 59 37.29% 3:44 33d
93. BrownsRedSox 0 5 0 104 41.35% 1:50 2d
94. Jimbe 0 4 0 35 45.71% 2:45 771d
95. rottenron 1 4 0 176 38.07% 2:07 1220d
96. Spud 0 4 0 31 35.48% 3:02 1756d
97. Soccerman55 0 4 0 32 53.12% 3:20 2550d
98. pillpopper17 0 4 0 5 80.00% 2:45 2621d
99. ne1-4xtac 1 4 0 60 40.00% 2:43 2670d
100. hamtruck 0 4 0 145 27.59% 3:40 2813d

1 2 3 4 5 6 7 8

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin