.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. etaoin 0 18 0 101 85.15% 7:43 4030d
2. Buffy 0 16 0 2802 56.07% 2:28 2146d
3. lasgirl 1 14 0 1019 40.33% 2:17 4346d
4. progamer 0 13 0 46 82.61% 1:30
5. Darkosi 5 13 0 393 58.27% 2:31 18d
6. Goosey_Goosey_Gander 2 13 0 136 62.50% 7:02 13d
7. ElGuapo 2 12 0 1427 50.18% 2:02 10d
8. Paul-Stallion 0 11 0 169 43.20% 4:46 3395d
9. ValpoJim 0 11 0 633 54.03% 2:59 15:45
10. Bokkio 0 10 0 66 40.91% 7:57 3224d
11. -PaulStallion# 0 10 0 22 54.55% 5:34 3352d
12. onefinelady 0 10 0 371 41.78% 4:50 3580d
13. RacingGenk 0 10 0 58 53.45% 4:47 4190d
14. gilbertgame27171 1 10 0 69 62.32% 3:47 5d
15. Mastermind 0 10 0 1225 43.92% 2:21 10d
16. Kaos 0 10 0 778 58.23% 2:08 17d
17. SirPape 0 10 0 237 48.10% 4:18 228d
18. firenze 0 10 0 371 45.55% 2:58 17d
19. CubicSprock 0 9 0 83 45.78% 2:16 16:32
20. LadeniusM 0 9 0 14 71.43% 4:30 1840d
21. JC 0 9 0 189 38.10% 1:42 2086d
22. loual 0 9 0 12543 38.43% 3:24 2361d
23. wanderer101 0 9 0 334 44.61% 2:19 2765d
24. lynniesek 0 9 0 857 41.31% 2:12 4466d
25. Zonny 6 9 0 370 48.11% 4:13 3d
26. Catailong2 1 8 0 50 42.00% 1:59 2032d
27. =PaulStallion= 0 8 0 75 45.33% 5:16 3339d
28. #_PaulStallion 0 8 0 72 41.67% 5:06 3379d
29. jimmyp 1 8 0 17 52.94% 1:23 14d
30. NetCell_Ghost 1 7 0 9 88.89% 17:10 556d
31. EuniceM 0 7 0 148 43.24% 2:06 1848d
32. jedirod 0 7 0 125 48.00% 4:12 1938d
33. =PaulStallion+ 0 7 0 39 48.72% 4:42 3344d
34. andiamo 0 7 0 361 41.00% 4:07 3745d
35. slunger 0 7 0 222 31.53% 3:27 4264d
36. meseek200 0 7 0 3334 37.34% 2:20 4480d
37. seky77girl 0 7 0 1598 36.30% 2:24
38. rufus_r 0 7 0 2514 40.77% 4:42 63d
39. bjgesq 0 7 0 602 34.22% 4:46 269d
40. sweetleaf 0 7 0 122 50.82% 3:50 18d
41. deadwing 2 7 0 2642 42.58% 2:03 10d
42. Townie 0 6 0 806 33.13% 2:44 7d
43. Moneynous 0 6 0 525 23.81% 1:37 951d
44. gamegrape 0 6 0 137 33.58% 2:45 1288d
45. Redivivus 0 6 0 266 40.23% 1:58 3149d
46. @PaulStallion- 0 6 0 7 85.71% 7:16 3310d
47. =PaulStallion_ 0 6 0 7 85.71% 11:45 3347d
48. _PaulStallion+ 0 6 0 15 80.00% 4:43 3347d
49. +PaulStallion_ 0 6 0 44 50.00% 5:09 3350d
50. Paul-!Stallion 6 6 0 7 85.71% 7:00 3405d
51. dirkie 0 6 0 55 40.00% 1:53 3533d
52. sarahmichellegellar 0 6 0 24 41.67% 3:34 3860d
53. sencrow 0 6 0 25 44.00% 1:59 4178d
54. lenaspinoza 0 6 0 79 41.77% 1:27 4895d
55. DebbyJ 6 6 0 68 35.29% 1:58 444d
56. kangaroo 0 5 0 31 54.84% 4:01 45d
57. SilvioManuel 2 5 0 115 42.61% 3:11 610d
58. Tagkag 0 5 0 83 42.17% 2:00 639d
59. caper96 3 5 0 475 34.95% 2:35 1050d
60. edv 2 5 0 140 40.00% 2:31 1137d
61. jazzylounge_com 0 5 0 54 38.89% 3:52 1201d
62. fuadisabegovic 0 5 0 36 27.78% 4:06 1418d
63. Neophyte 0 5 0 87 41.38% 2:07 1644d
64. canman1944 0 5 0 25 44.00% 4:24 1770d
65. brettken 4 5 0 64 45.31% 5:24 2476d
66. mrbuck 0 5 0 485 31.96% 4:20 2593d
67. vguercio11 0 5 0 21 28.57% 3:13 2997d
68. fercell 0 5 0 121 33.06% 3:15 3031d
69. casablanca 0 5 0 10 80.00% 2:25 3035d
70. =PaulStallion@ 0 5 0 33 45.45% 5:00 3338d
71. _PaulStallion= 0 5 0 44 43.18% 3:45 3349d
72. -PaulStallion. 0 5 0 35 45.71% 4:31 3353d
73. loskazanes 0 5 0 22 63.64% 8:57 4035d
74. codzilla 0 5 0 124 44.35% 4:47 4036d
75. 417sec8 0 5 0 294 38.78% 2:26 4074d
76. suecurtis 0 5 0 233 18.03% 3:18 4210d
77. raederle 2 5 0 68 26.47% 2:44 4269d
78. glory 0 5 0 85 27.06% 1:57 4336d
79. goofygal 0 5 0 170 38.24% 2:04 4497d
80. fishbiz0 0 5 0 17 41.18% 4:31 5327d
81. sabthefab 3 5 0 468 31.41% 2:18 5340d
82. TitanicTony 0 5 0 20 55.00% 5:55 443d
83. Tempest 0 5 0 37 35.14% 2:36 443d
84. BrownsRedSox 0 5 0 100 42.00% 1:49 4d
85. snoverdavid 2 5 0 246 45.93% 1:40 54d
86. Repperzed 0 5 0 78 23.08% 2:06 45d
87. joeygray 4 5 2 100 56.00% 4:58 4:47
88. Jimbe 0 4 0 35 45.71% 2:45 591d
89. rottenron 1 4 0 176 38.07% 2:07 1040d
90. Spud 0 4 0 31 35.48% 3:02 1576d
91. Soccerman55 0 4 0 32 53.12% 3:20 2370d
92. pillpopper17 0 4 0 5 80.00% 2:45 2441d
93. ne1-4xtac 1 4 0 60 40.00% 2:43 2490d
94. hamtruck 0 4 0 145 27.59% 3:40 2633d
95. glfnut 1 4 0 689 17.13% 2:32 2758d
96. gretchen 0 4 0 9 66.67% 4:56 2950d
97. lou1al 1 4 0 47 34.04% 3:09 3051d
98. lolo 0 4 0 139 30.22% 2:09 3297d
99. @PaulStallion_ 0 4 0 9 44.44% 7:33 3325d
100. =PaulStallion! 0 4 0 31 48.39% 4:04 3334d

1 2 3 4 5 6 7 8

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin