.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. CubicSprock 10 20 0 132 62.12% 2:26 10d
2. etaoin 0 18 0 101 85.15% 7:43 4149d
3. Buffy 0 16 0 2802 56.07% 2:28 2264d
4. lasgirl 1 14 0 1019 40.33% 2:17 4465d
5. progamer 0 13 0 46 82.61% 1:30
6. Darkosi 5 13 0 412 58.25% 2:31 9d
7. Goosey_Goosey_Gander 1 13 0 150 60.00% 6:48 13d
8. ElGuapo 2 12 0 1435 50.03% 2:01 78d
9. Paul-Stallion 0 11 0 169 43.20% 4:46 3513d
10. ValpoJim 8 11 0 835 52.69% 2:56 1d
11. Bokkio 0 10 0 66 40.91% 7:57 3342d
12. -PaulStallion# 0 10 0 22 54.55% 5:34 3471d
13. onefinelady 0 10 0 371 41.78% 4:50 3699d
14. RacingGenk 0 10 0 58 53.45% 4:47 4308d
15. gilbertgame27171 1 10 0 69 62.32% 3:47 5d
16. SirPape 0 10 0 237 48.10% 4:18 346d
17. Kaos 3 10 0 785 58.34% 2:08 115d
18. Mastermind 0 10 0 1746 44.96% 2:24 17d
19. firenze 0 10 0 379 44.85% 2:58 10d
20. LadeniusM 0 9 0 14 71.43% 4:30 1959d
21. JC 0 9 0 189 38.10% 1:42 2205d
22. loual 0 9 0 12543 38.43% 3:24 2480d
23. wanderer101 0 9 0 334 44.61% 2:19 2884d
24. lynniesek 0 9 0 857 41.31% 2:12 4585d
25. ElTorp 9 9 0 39 53.85% 1:18 10d
26. Zonny 4 9 0 608 47.04% 4:05 2d
27. Catailong2 1 8 0 50 42.00% 1:59 2151d
28. =PaulStallion= 0 8 0 75 45.33% 5:16 3458d
29. #_PaulStallion 0 8 0 72 41.67% 5:06 3498d
30. jimmyp 2 8 0 20 55.00% 1:19 21d
31. snoverdavid 8 8 0 252 47.22% 1:42 5d
32. NetCell_Ghost 1 7 0 9 88.89% 17:10 675d
33. EuniceM 0 7 0 148 43.24% 2:06 1967d
34. jedirod 0 7 0 125 48.00% 4:12 2057d
35. =PaulStallion+ 0 7 0 39 48.72% 4:42 3463d
36. andiamo 0 7 0 361 41.00% 4:07 3864d
37. slunger 0 7 0 222 31.53% 3:27 4383d
38. meseek200 0 7 0 3334 37.34% 2:20 4599d
39. seky77girl 0 7 0 1598 36.30% 2:24
40. rufus_r 0 7 0 2514 40.77% 4:42 4d
41. bjgesq 0 7 0 602 34.22% 4:46 388d
42. sweetleaf 0 7 0 122 50.82% 3:50 136d
43. knodell 2 7 0 31 61.29% 1:21 7d
44. deadwing 3 7 0 2849 41.80% 2:05 8:49
45. Townie 0 6 0 806 33.13% 2:44 33d
46. Moneynous 0 6 0 525 23.81% 1:37 1070d
47. gamegrape 0 6 0 137 33.58% 2:45 1406d
48. Redivivus 0 6 0 266 40.23% 1:58 3268d
49. @PaulStallion- 0 6 0 7 85.71% 7:16 3429d
50. =PaulStallion_ 0 6 0 7 85.71% 11:45 3466d
51. _PaulStallion+ 0 6 0 15 80.00% 4:43 3466d
52. +PaulStallion_ 0 6 0 44 50.00% 5:09 3469d
53. Paul-!Stallion 6 6 0 7 85.71% 7:00 3523d
54. dirkie 0 6 0 55 40.00% 1:53 3651d
55. sarahmichellegellar 0 6 0 24 41.67% 3:34 3979d
56. sencrow 0 6 0 25 44.00% 1:59 4297d
57. lenaspinoza 0 6 0 79 41.77% 1:27 5013d
58. DebbyJ 6 6 0 68 35.29% 1:58 562d
59. kangaroo 0 5 0 31 54.84% 4:01 23d
60. SilvioManuel 2 5 0 115 42.61% 3:11 729d
61. Tagkag 0 5 0 83 42.17% 2:00 758d
62. caper96 3 5 0 475 34.95% 2:35 1169d
63. edv 2 5 0 140 40.00% 2:31 1255d
64. jazzylounge_com 0 5 0 54 38.89% 3:52 1320d
65. fuadisabegovic 0 5 0 36 27.78% 4:06 1537d
66. Neophyte 0 5 0 87 41.38% 2:07 1762d
67. canman1944 0 5 0 25 44.00% 4:24 1888d
68. brettken 4 5 0 64 45.31% 5:24 2595d
69. mrbuck 0 5 0 485 31.96% 4:20 2711d
70. vguercio11 0 5 0 21 28.57% 3:13 3116d
71. fercell 0 5 0 121 33.06% 3:15 3149d
72. casablanca 0 5 0 10 80.00% 2:25 3153d
73. =PaulStallion@ 0 5 0 33 45.45% 5:00 3456d
74. _PaulStallion= 0 5 0 44 43.18% 3:45 3467d
75. -PaulStallion. 0 5 0 35 45.71% 4:31 3472d
76. loskazanes 0 5 0 22 63.64% 8:57 4153d
77. codzilla 0 5 0 124 44.35% 4:47 4155d
78. 417sec8 0 5 0 294 38.78% 2:26 4192d
79. suecurtis 0 5 0 233 18.03% 3:18 4329d
80. raederle 2 5 0 68 26.47% 2:44 4388d
81. glory 0 5 0 85 27.06% 1:57 4455d
82. goofygal 0 5 0 170 38.24% 2:04 4616d
83. fishbiz0 0 5 0 17 41.18% 4:31 5446d
84. sabthefab 3 5 0 468 31.41% 2:18 5458d
85. TitanicTony 0 5 0 20 55.00% 5:55 562d
86. Tempest 0 5 0 37 35.14% 2:36 562d
87. BrownsRedSox 0 5 0 100 42.00% 1:49 4d
88. Repperzed 0 5 0 78 23.08% 2:06 164d
89. joeygray 5 5 0 101 56.44% 4:58 116d
90. JackK2017 5 5 0 17 70.59% 4:25 11d
91. Dr.Bombay 5 5 0 159 43.40% 1:50 10d
92. Jimbe 0 4 0 35 45.71% 2:45 710d
93. rottenron 1 4 0 176 38.07% 2:07 1159d
94. Spud 0 4 0 31 35.48% 3:02 1695d
95. Soccerman55 0 4 0 32 53.12% 3:20 2488d
96. pillpopper17 0 4 0 5 80.00% 2:45 2559d
97. ne1-4xtac 1 4 0 60 40.00% 2:43 2608d
98. hamtruck 0 4 0 145 27.59% 3:40 2752d
99. glfnut 1 4 0 689 17.13% 2:32 2876d
100. gretchen 0 4 0 9 66.67% 4:56 3069d

1 2 3 4 5 6 7 8

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin