.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. CubicSprock 2 20 0 138 61.59% 2:31 15d
2. etaoin 0 18 0 101 85.15% 7:43 4391d
3. Buffy 0 16 0 2802 56.07% 2:28 2506d
4. lasgirl 1 14 0 1019 40.33% 2:17 4706d
5. d164280 4 14 0 106 57.55% 4:54 5d
6. progamer 0 13 0 46 82.61% 1:30
7. Goosey_Goosey_Gander 2 13 0 189 55.56% 6:22 9d
8. Darkosi 8 13 0 657 57.23% 2:25 6d
9. ElTorp 12 12 0 42 57.14% 1:21 13d
10. ElGuapo 2 12 0 1485 50.03% 2:01 5d
11. Paul-Stallion 0 11 0 169 43.20% 4:46 3755d
12. ValpoJim 8 11 0 835 52.69% 2:56 9:52
13. Bokkio 0 10 0 66 40.91% 7:57 3584d
14. -PaulStallion# 0 10 0 22 54.55% 5:34 3712d
15. onefinelady 0 10 0 371 41.78% 4:50 3940d
16. RacingGenk 0 10 0 58 53.45% 4:47 4550d
17. gilbertgame27171 1 10 0 69 62.32% 3:47 100d
18. SirPape 0 10 0 237 48.10% 4:18 588d
19. Kaos 3 10 0 785 58.34% 2:08 11d
20. Mastermind 0 10 0 1746 44.96% 2:24 10d
21. firenze 0 10 0 403 44.17% 2:58 174d
22. Dr.Bombay 10 10 0 164 45.12% 1:50 61d
23. LadeniusM 0 9 0 14 71.43% 4:30 2201d
24. JC 0 9 0 189 38.10% 1:42 2446d
25. loual 0 9 0 12543 38.43% 3:24 2722d
26. wanderer101 0 9 0 334 44.61% 2:19 3126d
27. lynniesek 0 9 0 857 41.31% 2:12 4827d
28. snoverdavid 3 9 0 459 46.62% 1:41 1d
29. Zonny 4 9 1 871 45.24% 3:42 1:12
30. Catailong2 1 8 0 50 42.00% 1:59 2393d
31. =PaulStallion= 0 8 0 75 45.33% 5:16 3700d
32. #_PaulStallion 0 8 0 72 41.67% 5:06 3739d
33. jimmyp 2 8 0 20 55.00% 1:19 3d
34. NetCell_Ghost 1 7 0 9 88.89% 17:10 916d
35. EuniceM 0 7 0 148 43.24% 2:06 2208d
36. jedirod 0 7 0 125 48.00% 4:12 131d
37. =PaulStallion+ 0 7 0 39 48.72% 4:42 3705d
38. andiamo 0 7 0 361 41.00% 4:07 4105d
39. slunger 0 7 0 222 31.53% 3:27 4625d
40. meseek200 0 7 0 3334 37.34% 2:20 4841d
41. seky77girl 0 7 0 1598 36.30% 2:24
42. rufus_r 0 7 0 2514 40.77% 4:42 9d
43. bjgesq 0 7 0 602 34.22% 4:46 629d
44. knodell 3 7 0 32 62.50% 1:22 236d
45. sweetleaf 0 7 0 130 51.54% 3:54 37d
46. JackK2017 4 7 0 26 69.23% 4:12 156d
47. deadwing 2 7 0 2880 41.70% 2:05 20:49
48. Townie 0 6 0 806 33.13% 2:44 43d
49. Moneynous 0 6 0 525 23.81% 1:37 1311d
50. gamegrape 0 6 0 137 33.58% 2:45 1648d
51. Redivivus 0 6 0 266 40.23% 1:58 3509d
52. @PaulStallion- 0 6 0 7 85.71% 7:16 3671d
53. =PaulStallion_ 0 6 0 7 85.71% 11:45 3707d
54. _PaulStallion+ 0 6 0 15 80.00% 4:43 3708d
55. +PaulStallion_ 0 6 0 44 50.00% 5:09 3710d
56. Paul-!Stallion 6 6 0 7 85.71% 7:00 3765d
57. dirkie 0 6 0 55 40.00% 1:53 3893d
58. sarahmichellegellar 0 6 0 24 41.67% 3:34 4221d
59. sencrow 0 6 0 25 44.00% 1:59 4538d
60. lenaspinoza 0 6 0 79 41.77% 1:27 5255d
61. DebbyJ 6 6 0 68 35.29% 1:58 804d
62. joeygray 2 6 0 213 50.70% 6:17 10d
63. TitanicTony 6 6 0 26 65.38% 5:34 6d
64. kangaroo 0 5 0 31 54.84% 4:01 12d
65. SilvioManuel 2 5 0 115 42.61% 3:11 970d
66. Tagkag 0 5 0 83 42.17% 2:00 999d
67. caper96 3 5 0 475 34.95% 2:35 1411d
68. edv 2 5 0 140 40.00% 2:31 1497d
69. fuadisabegovic 0 5 0 36 27.78% 4:06 1779d
70. Neophyte 0 5 0 87 41.38% 2:07 2004d
71. canman1944 0 5 0 25 44.00% 4:24 2130d
72. brettken 4 5 0 64 45.31% 5:24 2837d
73. mrbuck 0 5 0 485 31.96% 4:20 2953d
74. vguercio11 0 5 0 21 28.57% 3:13 3358d
75. fercell 0 5 0 121 33.06% 3:15 3391d
76. casablanca 0 5 0 10 80.00% 2:25 3395d
77. =PaulStallion@ 0 5 0 33 45.45% 5:00 3698d
78. _PaulStallion= 0 5 0 44 43.18% 3:45 3709d
79. -PaulStallion. 0 5 0 35 45.71% 4:31 3714d
80. loskazanes 0 5 0 22 63.64% 8:57 4395d
81. codzilla 0 5 0 124 44.35% 4:47 4397d
82. 417sec8 0 5 0 294 38.78% 2:26 4434d
83. suecurtis 0 5 0 233 18.03% 3:18 4571d
84. raederle 2 5 0 68 26.47% 2:44 4629d
85. glory 0 5 0 85 27.06% 1:57 4696d
86. goofygal 0 5 0 170 38.24% 2:04 4857d
87. fishbiz0 0 5 0 17 41.18% 4:31 5688d
88. sabthefab 3 5 0 468 31.41% 2:18 5700d
89. Tempest 0 5 0 37 35.14% 2:36 803d
90. Repperzed 0 5 0 78 23.08% 2:06 405d
91. DrJackK 1 5 0 26 42.31% 4:38 219d
92. jazzylounge_com 0 5 0 59 37.29% 3:44 214d
93. BrownsRedSox 1 5 0 105 41.90% 1:50 5d
94. Jimbe 0 4 0 35 45.71% 2:45 951d
95. rottenron 1 4 0 176 38.07% 2:07 1400d
96. Spud 0 4 0 31 35.48% 3:02 1937d
97. Soccerman55 0 4 0 32 53.12% 3:20 2730d
98. pillpopper17 0 4 0 5 80.00% 2:45 2801d
99. ne1-4xtac 1 4 0 60 40.00% 2:43 2850d
100. hamtruck 0 4 0 145 27.59% 3:40 2993d

1 2 3 4 5 6 7 8

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin