.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. CubicSprock 10 20 0 132 62.12% 2:26 124d
2. etaoin 0 18 0 101 85.15% 7:43 4301d
3. Buffy 0 16 0 2802 56.07% 2:28 2416d
4. lasgirl 1 14 0 1019 40.33% 2:17 4617d
5. progamer 0 13 0 46 82.61% 1:30
6. Darkosi 11 13 0 418 58.85% 2:32 2d
7. Goosey_Goosey_Gander 4 13 0 177 56.50% 6:26 1d
8. ElGuapo 3 12 0 1436 50.07% 2:02 22d
9. Paul-Stallion 0 11 0 169 43.20% 4:46 3666d
10. ValpoJim 8 11 0 835 52.69% 2:56 23:19
11. ElTorp 11 11 0 41 56.10% 1:19 105d
12. Bokkio 0 10 0 66 40.91% 7:57 3494d
13. -PaulStallion# 0 10 0 22 54.55% 5:34 3623d
14. onefinelady 0 10 0 371 41.78% 4:50 3851d
15. RacingGenk 0 10 0 58 53.45% 4:47 4460d
16. gilbertgame27171 1 10 0 69 62.32% 3:47 10d
17. SirPape 0 10 0 237 48.10% 4:18 499d
18. Kaos 3 10 0 785 58.34% 2:08 56d
19. Mastermind 0 10 0 1746 44.96% 2:24 5d
20. firenze 0 10 0 403 44.17% 2:58 84d
21. d164280 10 10 0 84 55.95% 4:21 7d
22. LadeniusM 0 9 0 14 71.43% 4:30 2111d
23. JC 0 9 0 189 38.10% 1:42 2357d
24. loual 0 9 0 12543 38.43% 3:24 2632d
25. wanderer101 0 9 0 334 44.61% 2:19 3036d
26. lynniesek 0 9 0 857 41.31% 2:12 4737d
27. Dr.Bombay 9 9 0 163 44.79% 1:50 1d
28. Zonny 4 9 0 671 47.54% 3:59 12:45
29. Catailong2 1 8 0 50 42.00% 1:59 2303d
30. =PaulStallion= 0 8 0 75 45.33% 5:16 3610d
31. #_PaulStallion 0 8 0 72 41.67% 5:06 3650d
32. jimmyp 2 8 0 20 55.00% 1:19 18d
33. snoverdavid 3 8 0 359 48.47% 1:46 1d
34. NetCell_Ghost 1 7 0 9 88.89% 17:10 827d
35. EuniceM 0 7 0 148 43.24% 2:06 2119d
36. jedirod 0 7 0 125 48.00% 4:12 41d
37. =PaulStallion+ 0 7 0 39 48.72% 4:42 3615d
38. andiamo 0 7 0 361 41.00% 4:07 4016d
39. slunger 0 7 0 222 31.53% 3:27 4535d
40. meseek200 0 7 0 3334 37.34% 2:20 4751d
41. seky77girl 0 7 0 1598 36.30% 2:24
42. rufus_r 0 7 0 2514 40.77% 4:42 46d
43. bjgesq 0 7 0 602 34.22% 4:46 540d
44. knodell 3 7 0 32 62.50% 1:22 147d
45. sweetleaf 0 7 0 130 51.54% 3:54 9d
46. JackK2017 4 7 0 26 69.23% 4:12 67d
47. deadwing 1 7 0 2875 41.70% 2:05 6d
48. Townie 0 6 0 806 33.13% 2:44 4d
49. Moneynous 0 6 0 525 23.81% 1:37 1222d
50. gamegrape 0 6 0 137 33.58% 2:45 1558d
51. Redivivus 0 6 0 266 40.23% 1:58 3420d
52. @PaulStallion- 0 6 0 7 85.71% 7:16 3581d
53. =PaulStallion_ 0 6 0 7 85.71% 11:45 3618d
54. _PaulStallion+ 0 6 0 15 80.00% 4:43 3618d
55. +PaulStallion_ 0 6 0 44 50.00% 5:09 3621d
56. Paul-!Stallion 6 6 0 7 85.71% 7:00 3675d
57. dirkie 0 6 0 55 40.00% 1:53 3803d
58. sarahmichellegellar 0 6 0 24 41.67% 3:34 4131d
59. sencrow 0 6 0 25 44.00% 1:59 4449d
60. lenaspinoza 0 6 0 79 41.77% 1:27 5165d
61. DebbyJ 6 6 0 68 35.29% 1:58 714d
62. joeygray 6 6 0 172 52.91% 6:06 8d
63. kangaroo 0 5 0 31 54.84% 4:01 150d
64. SilvioManuel 2 5 0 115 42.61% 3:11 881d
65. Tagkag 0 5 0 83 42.17% 2:00 910d
66. caper96 3 5 0 475 34.95% 2:35 1321d
67. edv 2 5 0 140 40.00% 2:31 1407d
68. fuadisabegovic 0 5 0 36 27.78% 4:06 1689d
69. Neophyte 0 5 0 87 41.38% 2:07 1914d
70. canman1944 0 5 0 25 44.00% 4:24 2040d
71. brettken 4 5 0 64 45.31% 5:24 2747d
72. mrbuck 0 5 0 485 31.96% 4:20 2864d
73. vguercio11 0 5 0 21 28.57% 3:13 3268d
74. fercell 0 5 0 121 33.06% 3:15 3302d
75. casablanca 0 5 0 10 80.00% 2:25 3305d
76. =PaulStallion@ 0 5 0 33 45.45% 5:00 3609d
77. _PaulStallion= 0 5 0 44 43.18% 3:45 3619d
78. -PaulStallion. 0 5 0 35 45.71% 4:31 3624d
79. loskazanes 0 5 0 22 63.64% 8:57 4305d
80. codzilla 0 5 0 124 44.35% 4:47 4307d
81. 417sec8 0 5 0 294 38.78% 2:26 4344d
82. suecurtis 0 5 0 233 18.03% 3:18 4481d
83. raederle 2 5 0 68 26.47% 2:44 4540d
84. glory 0 5 0 85 27.06% 1:57 4607d
85. goofygal 0 5 0 170 38.24% 2:04 4768d
86. fishbiz0 0 5 0 17 41.18% 4:31 5598d
87. sabthefab 3 5 0 468 31.41% 2:18 5610d
88. Tempest 0 5 0 37 35.14% 2:36 714d
89. Repperzed 0 5 0 78 23.08% 2:06 316d
90. DrJackK 1 5 0 26 42.31% 4:38 129d
91. jazzylounge_com 0 5 0 59 37.29% 3:44 124d
92. BrownsRedSox 0 5 0 104 41.35% 1:50 8d
93. TitanicTony 3 5 0 23 60.87% 5:44 12d
94. Jimbe 0 4 0 35 45.71% 2:45 862d
95. rottenron 1 4 0 176 38.07% 2:07 1311d
96. Spud 0 4 0 31 35.48% 3:02 1847d
97. Soccerman55 0 4 0 32 53.12% 3:20 2640d
98. pillpopper17 0 4 0 5 80.00% 2:45 2711d
99. ne1-4xtac 1 4 0 60 40.00% 2:43 2760d
100. hamtruck 0 4 0 145 27.59% 3:40 2904d

1 2 3 4 5 6 7 8

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin