.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. etaoin 0 18 0 101 85.15% 7:43 3998d
2. Buffy 0 16 0 2802 56.07% 2:28 2114d
3. lasgirl 1 14 0 1019 40.33% 2:17 4314d
4. progamer 0 13 0 46 82.61% 1:30
5. Goosey_Goosey_Gander 1 13 0 130 63.08% 7:08 321d
6. Darkosi 5 13 0 393 58.27% 2:31 6d
7. ElGuapo 2 12 0 1409 50.32% 2:02 2d
8. Paul-Stallion 0 11 0 169 43.20% 4:46 3363d
9. ValpoJim 0 11 0 633 54.03% 2:59 4d
10. Bokkio 0 10 0 66 40.91% 7:57 3192d
11. -PaulStallion# 0 10 0 22 54.55% 5:34 3320d
12. onefinelady 0 10 0 371 41.78% 4:50 3548d
13. RacingGenk 0 10 0 58 53.45% 4:47 4158d
14. gilbertgame27171 1 10 0 69 62.32% 3:47 2d
15. Mastermind 0 10 0 1225 43.92% 2:21 2d
16. Kaos 0 10 0 778 58.23% 2:08 5d
17. SirPape 0 10 0 237 48.10% 4:18 196d
18. firenze 0 10 0 371 45.55% 2:58 17d
19. CubicSprock 0 9 0 83 45.78% 2:16 1227d
20. LadeniusM 0 9 0 14 71.43% 4:30 1808d
21. JC 0 9 0 189 38.10% 1:42 2054d
22. loual 0 9 0 12543 38.43% 3:24 2329d
23. wanderer101 0 9 0 334 44.61% 2:19 2733d
24. lynniesek 0 9 0 857 41.31% 2:12 4434d
25. Zonny 0 9 0 355 47.89% 4:08 411d
26. jimmyp 0 8 0 13 61.54% 1:24 2d
27. Catailong2 1 8 0 50 42.00% 1:59 2000d
28. =PaulStallion= 0 8 0 75 45.33% 5:16 3307d
29. #_PaulStallion 0 8 0 72 41.67% 5:06 3347d
30. NetCell_Ghost 1 7 0 9 88.89% 17:10 524d
31. EuniceM 0 7 0 148 43.24% 2:06 1816d
32. jedirod 0 7 0 125 48.00% 4:12 1906d
33. =PaulStallion+ 0 7 0 39 48.72% 4:42 3312d
34. andiamo 0 7 0 361 41.00% 4:07 3713d
35. slunger 0 7 0 222 31.53% 3:27 4232d
36. meseek200 0 7 0 3334 37.34% 2:20 4448d
37. seky77girl 0 7 0 1598 36.30% 2:24
38. rufus_r 0 7 0 2514 40.77% 4:42 31d
39. deadwing 0 7 0 2640 42.54% 2:03 4d
40. bjgesq 0 7 0 602 34.22% 4:46 237d
41. sweetleaf 0 7 0 122 50.82% 3:50 103d
42. Townie 0 6 0 806 33.13% 2:44 8d
43. Moneynous 0 6 0 525 23.81% 1:37 919d
44. gamegrape 0 6 0 137 33.58% 2:45 1256d
45. Redivivus 0 6 0 266 40.23% 1:58 3117d
46. @PaulStallion- 0 6 0 7 85.71% 7:16 3278d
47. =PaulStallion_ 0 6 0 7 85.71% 11:45 3315d
48. _PaulStallion+ 0 6 0 15 80.00% 4:43 3315d
49. +PaulStallion_ 0 6 0 44 50.00% 5:09 3318d
50. Paul-!Stallion 6 6 0 7 85.71% 7:00 3373d
51. dirkie 0 6 0 55 40.00% 1:53 3501d
52. sarahmichellegellar 0 6 0 24 41.67% 3:34 3828d
53. sencrow 0 6 0 25 44.00% 1:59 4146d
54. lenaspinoza 0 6 0 79 41.77% 1:27 4863d
55. DebbyJ 6 6 0 68 35.29% 1:58 412d
56. kangaroo 0 5 0 31 54.84% 4:01 13d
57. SilvioManuel 2 5 0 115 42.61% 3:11 578d
58. Tagkag 0 5 0 83 42.17% 2:00 607d
59. caper96 3 5 0 475 34.95% 2:35 1018d
60. edv 2 5 0 140 40.00% 2:31 1105d
61. jazzylounge_com 0 5 0 54 38.89% 3:52 1169d
62. fuadisabegovic 0 5 0 36 27.78% 4:06 1386d
63. Neophyte 0 5 0 87 41.38% 2:07 1612d
64. canman1944 0 5 0 25 44.00% 4:24 1738d
65. brettken 4 5 0 64 45.31% 5:24 2444d
66. mrbuck 0 5 0 485 31.96% 4:20 2561d
67. vguercio11 0 5 0 21 28.57% 3:13 2965d
68. fercell 0 5 0 121 33.06% 3:15 2999d
69. casablanca 0 5 0 10 80.00% 2:25 3003d
70. =PaulStallion@ 0 5 0 33 45.45% 5:00 3306d
71. _PaulStallion= 0 5 0 44 43.18% 3:45 3317d
72. -PaulStallion. 0 5 0 35 45.71% 4:31 3321d
73. loskazanes 0 5 0 22 63.64% 8:57 4003d
74. codzilla 0 5 0 124 44.35% 4:47 4004d
75. 417sec8 0 5 0 294 38.78% 2:26 4042d
76. suecurtis 0 5 0 233 18.03% 3:18 4178d
77. raederle 2 5 0 68 26.47% 2:44 4237d
78. glory 0 5 0 85 27.06% 1:57 4304d
79. goofygal 0 5 0 170 38.24% 2:04 4465d
80. fishbiz0 0 5 0 17 41.18% 4:31 5295d
81. sabthefab 3 5 0 468 31.41% 2:18 5308d
82. TitanicTony 0 5 0 20 55.00% 5:55 411d
83. Tempest 0 5 0 37 35.14% 2:36 411d
84. BrownsRedSox 0 5 0 100 42.00% 1:49 3d
85. snoverdavid 2 5 0 246 45.93% 1:40 22d
86. Repperzed 0 5 0 78 23.08% 2:06 13d
87. Jimbe 0 4 0 35 45.71% 2:45 559d
88. rottenron 1 4 0 176 38.07% 2:07 1008d
89. Spud 0 4 0 31 35.48% 3:02 1544d
90. Soccerman55 0 4 0 32 53.12% 3:20 2338d
91. pillpopper17 0 4 0 5 80.00% 2:45 2409d
92. ne1-4xtac 1 4 0 60 40.00% 2:43 2458d
93. hamtruck 0 4 0 145 27.59% 3:40 2601d
94. glfnut 1 4 0 689 17.13% 2:32 2726d
95. gretchen 0 4 0 9 66.67% 4:56 2918d
96. lou1al 1 4 0 47 34.04% 3:09 3019d
97. lolo 0 4 0 139 30.22% 2:09 3265d
98. @PaulStallion_ 0 4 0 9 44.44% 7:33 3293d
99. =PaulStallion! 0 4 0 31 48.39% 4:04 3302d
100. =PaulStallion. 0 4 0 52 40.38% 3:57 3304d

1 2 3 4 5 6 7 8

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin