.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x7


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. etaoin 50 50 0 172 95.35% 8:09 4032d
2. loskazanes 0 40 0 401 86.03% 11:33 2377d
3. CubicSprock 33 37 0 147 81.63% 2:43 10:09
4. Goosey_Goosey_Gander 13 34 0 282 82.62% 7:16 10d
5. progamer 30 30 0 30 100.00% 1:32 4766d
6. Kaos 8 27 0 813 80.93% 2:39 8d
7. wargreymon 0 25 0 64 84.38% 5:32 5098d
8. joeygray 1 24 0 5233 75.00% 5:32 48d
9. RingoStarr 0 23 0 37 91.89% 28:10 2451d
10. seky77girl 0 23 0 486 75.72% 3:53
11. TNmountainman 0 23 0 224 83.48% 6:18 578d
12. EZ-Ed3-LAnseMI 0 22 0 23 95.65% 16:31 4395d
13. ElGuapo 2 22 0 607 71.66% 2:07 17d
14. Buffy 0 21 0 358 75.98% 2:35 2323d
15. dcn21 0 21 0 55 89.09% 8:08 374d
16. Mastermind 0 21 0 4274 70.07% 2:40 6d
17. Redivivus 0 20 0 1506 66.53% 2:16 2153d
18. SirPape 0 20 0 210 67.14% 4:50 284d
19. kangaroo 0 19 0 529 68.81% 3:50 2d
20. jedirod 0 19 0 611 73.98% 3:55 1656d
21. jes 2 19 0 1900 55.11% 10:52 2070d
22. ty07480 0 19 0 35 85.71% 3:39
23. comma 0 18 0 231 74.03% 4:11 3252d
24. meseek200 0 18 0 531 72.32% 3:42 4706d
25. rufus_r 3 17 0 1425 60.07% 4:58 2d
26. _PaulStallion# 0 17 0 54 70.37% 5:35 3422d
27. gamegrape 10 16 0 1498 60.28% 3:19 1315d
28. Soccerman55 0 16 0 760 69.61% 3:42 2254d
29. Bokkio 2 16 0 23 86.96% 11:23 3281d
30. codzilla 0 16 0 255 77.65% 4:27 3628d
31. Darkosi 14 16 0 169 80.47% 2:40 2d
32. sweetleaf 1 16 0 99 76.77% 3:51 192d
33. Laffman 0 15 0 236 73.73% 2:36 2833d
34. derangedgerm 0 15 0 350 71.71% 6:54 4903d
35. ix 15 15 1 67 77.61% 4:09 6:31
36. EMU 2 14 0 251 69.72% 1:57 905d
37. Moneynous 0 14 0 440 50.45% 2:12 1790d
38. canman1944 0 14 0 66 75.76% 6:14 1814d
39. Catailong2 0 14 0 85 72.94% 3:24 2105d
40. andy0713 1 14 0 356 67.42% 3:02 2217d
41. brettken 0 14 0 273 67.77% 5:38 2527d
42. mrbuck 0 14 0 36 77.78% 4:47 2755d
43. EZ-Ed5-LAnseMI 1 14 0 16 93.75% 17:46 4280d
44. slunger 0 14 0 655 60.00% 3:41 4300d
45. 417sec8 0 14 0 243 60.08% 2:24 4421d
46. dude1 0 14 0 446 63.45% 5:59 5251d
47. Repperzed 0 14 0 92 66.30% 3:08 104d
48. Zonny 9 14 0 886 68.17% 4:09 7d
49. TitanicTony 10 14 0 84 73.81% 6:34 7d
50. ValpoJim 12 14 0 427 74.71% 3:17 0:23
51. Spud 0 13 0 50 70.00% 2:52 1642d
52. teabag50 1 13 0 271 47.60% 2:32 1781d
53. arthur_fl 0 13 0 212 67.45% 6:52 2172d
54. bc-girl 0 13 0 672 60.42% 11:26 2515d
55. hamtruck 0 13 0 787 58.20% 3:57 2648d
56. andiamo 0 13 0 801 59.68% 4:03 3151d
57. bjgesq 0 13 0 677 56.57% 5:17 366d
58. firenze 0 13 0 1082 64.88% 3:09 28d
59. bozkurt 13 13 0 63 84.13% 5:02 1d
60. TNmountainmanMUDstains 13 13 0 72 80.56% 4:21 15:48
61. papertiger 0 12 0 663 50.23% 2:27 1799d
62. Pads 0 12 0 338 62.13% 2:27 2120d
63. Iammeonly 0 12 0 157 66.24% 2:26 2847d
64. Paul-Stallion## 12 12 0 14 85.71% 5:11 3333d
65. =PaulStallion- 0 12 0 70 61.43% 4:05 3404d
66. =PaulStallion_ 0 12 0 20 70.00% 5:20 3405d
67. _!PaulStallion_ 0 12 0 27 66.67% 4:17 3437d
68. datrox-3 0 12 0 18 77.78% 7:06 3706d
69. willem44 0 12 0 27 66.67% 4:00 3774d
70. RacingGenk 2 12 0 22 86.36% 3:33 4241d
71. lenaspinoza 0 12 0 464 59.05% 1:31 4266d
72. ERIC1 0 12 0 927 49.19% 4:12 4520d
73. seky7girl 2 12 0 44 84.09% 4:31 4702d
74. snoverdavid 5 12 0 371 67.65% 1:54 8d
75. RogerAnonymous 6 12 0 232 71.98% 5:35 8d
76. Townie 0 11 0 1410 54.11% 3:04 29d
77. BrownsRedSox 0 11 0 312 67.95% 2:20 21:40
78. Tagkag 0 11 0 104 62.50% 2:43 698d
79. chanel 0 11 0 465 61.51% 5:21 1591d
80. JC 0 11 0 497 66.40% 1:38 229d
81. @PaulStallion- 0 11 0 65 78.46% 5:38 3367d
82. Arheus 0 11 0 54 72.22% 2:35 3390d
83. scotttee 0 11 0 25 88.00% 2:41 3404d
84. _PaulStallion+ 0 11 0 109 55.05% 4:22 3406d
85. -PaulStallion+ 0 11 0 39 69.23% 4:09 3420d
86. _PaulStallion@ 0 11 0 139 52.52% 4:34 3426d
87. 2_FAST_4_U 0 11 0 45 75.56% 1:26 3513d
88. deteme 0 11 0 58 72.41% 5:25
89. gilbertgame27171 2 11 0 95 77.89% 3:40 64d
90. jimmyp 11 11 0 21 90.48% 2:20 10d
91. SilvioManuel 0 11 0 615 65.20% 3:07 15d
92. babydaddy 0 10 0 16 81.25% 2:53 687d
93. rottenron 4 10 0 141 64.54% 2:07 1099d
94. kajake 0 10 0 31 64.52% 4:04 2140d
95. PaulK 2 10 0 419 63.25% 7:01 2253d
96. TT 1 10 0 224 41.52% 4:55 2367d
97. onefinelady 0 10 0 496 64.72% 4:53 2563d
98. ian.the.terrible 0 10 0 29 44.83% 1:59 3355d
99. -PaulStallion# 0 10 0 16 75.00% 6:19 3411d
100. _PaulStallion_ 0 10 0 21 76.19% 5:15 3437d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin