.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x7


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. etaoin 50 50 0 172 95.35% 8:09 4147d
2. CubicSprock 42 42 0 156 82.69% 2:42 18d
3. loskazanes 0 40 0 401 86.03% 11:33 2493d
4. Goosey_Goosey_Gander 15 34 1 315 82.86% 7:06 5:50
5. progamer 30 30 0 30 100.00% 1:32 4882d
6. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 27 27 0 43 97.67% 3:22 4d
7. Kaos 11 27 0 954 81.66% 2:37 18:14
8. ValpoJim 0 26 0 442 75.34% 3:24 2d
9. wargreymon 0 25 0 64 84.38% 5:32 5214d
10. joeygray 2 24 0 5234 75.01% 5:32 1d
11. RingoStarr 0 23 0 37 91.89% 28:10 2567d
12. seky77girl 0 23 0 486 75.72% 3:53
13. TNmountainman 0 23 0 224 83.48% 6:18 693d
14. Mastermind 0 23 0 5091 70.08% 2:40 4d
15. Darkosi 14 23 1 258 82.17% 2:44 1:33
16. EZ-Ed3-LAnseMI 0 22 0 23 95.65% 16:31 4511d
17. ElGuapo 2 22 0 607 71.66% 2:07 132d
18. Buffy 0 21 0 358 75.98% 2:35 2438d
19. dcn21 0 21 0 55 89.09% 8:08 489d
20. ix 21 21 1 166 77.71% 4:16 4:15
21. Redivivus 0 20 0 1506 66.53% 2:16 2268d
22. SirPape 0 20 0 210 67.14% 4:50 399d
23. firenze 5 20 0 1348 65.06% 3:10 1d
24. kangaroo 0 19 0 529 68.81% 3:50 57d
25. jedirod 0 19 0 611 73.98% 3:55 1771d
26. jes 2 19 0 1900 55.11% 10:52 2185d
27. ty07480 0 19 0 35 85.71% 3:39
28. comma 0 18 0 231 74.03% 4:11 3368d
29. meseek200 0 18 0 531 72.32% 3:42 4821d
30. _PaulStallion# 0 17 0 54 70.37% 5:35 3537d
31. rufus_r 0 17 0 1426 60.03% 4:59 33d
32. TitanicTony 13 17 0 124 78.23% 6:32 22:40
33. gamegrape 10 16 0 1498 60.28% 3:19 1430d
34. Soccerman55 0 16 0 760 69.61% 3:42 2370d
35. Bokkio 2 16 0 23 86.96% 11:23 3396d
36. codzilla 0 16 0 255 77.65% 4:27 3743d
37. sweetleaf 1 16 0 99 76.77% 3:51 308d
38. Laffman 0 15 0 236 73.73% 2:36 2948d
39. derangedgerm 0 15 0 350 71.71% 6:54 5019d
40. TNmountainmanMUDstains 15 15 0 74 81.08% 4:19 96d
41. Lindyhopper_Agame 15 15 0 15 100.00% 13:38 80d
42. EMU 2 14 0 251 69.72% 1:57 81d
43. Moneynous 0 14 0 440 50.45% 2:12 1905d
44. canman1944 0 14 0 66 75.76% 6:14 1930d
45. Catailong2 0 14 0 85 72.94% 3:24 2220d
46. andy0713 1 14 0 356 67.42% 3:02 2332d
47. brettken 0 14 0 273 67.77% 5:38 2642d
48. mrbuck 0 14 0 36 77.78% 4:47 2870d
49. EZ-Ed5-LAnseMI 1 14 0 16 93.75% 17:46 4396d
50. slunger 0 14 0 655 60.00% 3:41 4416d
51. 417sec8 0 14 0 243 60.08% 2:24 4536d
52. dude1 0 14 0 446 63.45% 5:59 5367d
53. Repperzed 0 14 0 94 64.89% 3:06 219d
54. Punster 14 14 0 14 100.00% 4:24 7d
55. Zonny 8 14 0 1338 66.67% 3:58 2d
56. Spud 0 13 0 50 70.00% 2:52 1757d
57. teabag50 1 13 0 271 47.60% 2:32 1896d
58. arthur_fl 0 13 0 212 67.45% 6:52 2287d
59. bc-girl 0 13 0 672 60.42% 11:26 2630d
60. hamtruck 0 13 0 787 58.20% 3:57 2763d
61. andiamo 0 13 0 801 59.68% 4:03 3266d
62. bjgesq 0 13 0 677 56.57% 5:17 482d
63. bozkurt 13 13 0 63 84.13% 5:02 108d
64. papertiger 0 12 0 663 50.23% 2:27 1914d
65. Pads 0 12 0 338 62.13% 2:27 2235d
66. Iammeonly 0 12 0 157 66.24% 2:26 2963d
67. Paul-Stallion## 12 12 0 14 85.71% 5:11 3448d
68. =PaulStallion- 0 12 0 70 61.43% 4:05 3519d
69. =PaulStallion_ 0 12 0 20 70.00% 5:20 3521d
70. _!PaulStallion_ 0 12 0 27 66.67% 4:17 3552d
71. datrox-3 0 12 0 18 77.78% 7:06 3822d
72. willem44 0 12 0 27 66.67% 4:00 3889d
73. RacingGenk 2 12 0 22 86.36% 3:33 4357d
74. lenaspinoza 0 12 0 464 59.05% 1:31 4382d
75. ERIC1 0 12 0 927 49.19% 4:12 4636d
76. seky7girl 2 12 0 44 84.09% 4:31 4817d
77. RogerAnonymous 0 12 0 239 71.97% 5:32 32d
78. snoverdavid 3 12 0 390 67.44% 1:54 6d
79. Townie 0 11 0 1410 54.11% 3:04 36d
80. Tagkag 0 11 0 104 62.50% 2:43 813d
81. chanel 0 11 0 465 61.51% 5:21 1706d
82. JC 0 11 0 497 66.40% 1:38 344d
83. @PaulStallion- 0 11 0 65 78.46% 5:38 3482d
84. Arheus 0 11 0 54 72.22% 2:35 3505d
85. scotttee 0 11 0 25 88.00% 2:41 3519d
86. _PaulStallion+ 0 11 0 109 55.05% 4:22 3521d
87. -PaulStallion+ 0 11 0 39 69.23% 4:09 3535d
88. _PaulStallion@ 0 11 0 139 52.52% 4:34 3541d
89. 2_FAST_4_U 0 11 0 45 75.56% 1:26 3628d
90. deteme 0 11 0 58 72.41% 5:25
91. gilbertgame27171 2 11 0 95 77.89% 3:40 6d
92. jimmyp 11 11 0 21 90.48% 2:20 18:13
93. SilvioManuel 1 11 0 792 64.77% 3:25 84d
94. DebbyJ 11 11 0 12 91.67% 4:39 2d
95. BrownsRedSox 0 11 4 479 68.48% 2:20 5:20
96. babydaddy 0 10 0 16 81.25% 2:53 803d
97. rottenron 4 10 0 141 64.54% 2:07 1214d
98. kajake 0 10 0 31 64.52% 4:04 2255d
99. PaulK 2 10 0 419 63.25% 7:01 2368d
100. TT 1 10 0 224 41.52% 4:55 2483d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin