.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x9


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. loskazanes 200 200 0 481 99.17% 11:00 4093d
2. Spud 104 104 0 104 100.00% 3:11 1642d
3. progamer 100 100 0 182 99.45% 1:39 4769d
4. RingoStarr 94 94 0 277 96.39% 14:02 2438d
5. Goosey_Goosey_Gander 87 87 0 154 98.05% 8:08 10d
6. andy0713 2 83 0 2293 94.77% 3:07 1432d
7. EZ-Ed5-LAnseMI 0 82 0 83 98.80% 10:36 4287d
8. Arheus 0 80 0 392 95.15% 3:03 222d
9. CubicSprock 2 79 0 318 94.34% 2:36 55d
10. Kaos 0 77 0 251 96.81% 2:27 25d
11. Zonny 16 75 0 541 94.82% 4:19 173d
12. slunger 0 72 0 2624 90.55% 3:12 3877d
13. snoverdavid 15 72 0 257 94.55% 2:01 139d
14. Catailong2 70 70 0 87 98.85% 2:44 2022d
15. brettken 70 70 0 854 96.14% 5:57 2461d
16. jedirod 0 69 0 3114 95.02% 3:19 965d
17. Soccerman55 0 69 0 1478 94.18% 2:54 2440d
18. dcn21 1 69 0 370 97.57% 6:28 373d
19. Laffman 13 67 0 591 95.09% 2:31 2833d
20. Purohit 0 66 0 230 95.22% 2:34 3699d
21. T1-T3 11 63 0 75 98.67% 4:19 2393d
22. greggory 0 63 0 264 96.21% 2:04 3184d
23. aprcosta 0 62 0 65 95.38% 3:51 38d
24. EuniceM 0 62 0 656 93.14% 2:19 1854d
25. kenwa 0 62 0 363 92.29% 1:57 19d
26. Eight_into_four 0 62 0 448 93.97% 2:24 21d
27. jimmyp 0 60 0 407 93.61% 1:14 56d
28. goofygal 1 59 0 298 93.96% 2:23 4547d
29. datrox-3 0 59 0 141 97.16% 6:22 319d
30. d164280 0 58 0 339 94.10% 3:54 12d
31. Neophyte 0 58 0 222 95.95% 2:34 2866d
32. seky77girl 2 58 0 478 95.61% 2:51 4777d
33. firenze 0 58 0 1185 94.18% 3:04 18d
34. theaddictformerlyknownasdcn 0 57 0 58 98.28% 4:56 1868d
35. stacker 0 57 0 87 97.70% 1:58 2694d
36. Mastermind 0 57 0 5949 92.00% 2:10 5d
37. SirPape 0 56 0 103 92.23% 6:31 275d
38. ElGuapo 2 55 0 378 94.97% 2:05 611d
39. .EZ-Ed 0 55 0 56 98.21% 9:20 3730d
40. RogerAnonymous 0 55 0 1270 92.83% 4:00 25d
41. Buffy 0 54 0 235 97.02% 3:08 2246d
42. kangaroo 0 53 0 628 94.90% 3:13 51d
43. sparklyhalo 0 53 0 54 98.15% 2:15 2887d
44. Sarah_Palin 0 53 0 67 95.52% 3:07 3184d
45. Matty0106 0 53 0 360 96.67% 2:18 4302d
46. Pads 0 52 0 58 94.83% 1:16 1874d
47. meseek200 0 52 0 1691 92.90% 2:54 4539d
48. !_--FAST-ISHAM--_ 0 51 0 104 90.38% 2:22 2266d
49. freecell@5x9 51 51 0 52 98.08% 6:44 2727d
50. =PaulStallion+ 2 51 0 79 92.41% 5:43 3400d
51. XPpro 5 51 0 711 91.00% 2:12 4710d
52. Gulbis 36 50 0 168 98.21% 3:21 273d
53. fnuco 0 50 0 76 96.05% 3:48 2666d
54. nug 3 50 0 726 89.12% 2:32 3423d
55. mickyiw 0 49 0 53 96.23% 1:28 2083d
56. dr.jimmyp 0 48 0 85 92.94% 1:12 1745d
57. andiamo 1 48 0 2407 88.74% 2:59 3325d
58. =PaulStallion_ 0 48 0 49 97.96% 4:08 3405d
59. Iammeonly 0 46 0 80 95.00% 2:29 2890d
60. WWWFREECELL 46 46 0 47 97.87% 10:44 2991d
61. arthur_fl 0 45 0 259 89.19% 6:22 2348d
62. albatross 0 45 0 46 97.83% 3:35 4471d
63. SilvioManuel 0 45 0 658 93.31% 3:00 39d
64. =PaulStallion! 44 44 0 99 93.94% 4:28 3389d
65. edv 11 44 0 408 91.18% 2:11 582d
66. EZ-Ed3-LAnseMI 2 43 0 46 97.83% 10:50 4366d
67. DirtyPool 8 43 0 103 90.29% 2:21 4832d
68. Aragone 0 42 0 523 91.59% 2:07 944d
69. POX 0 42 0 129 90.70% 4:06 1854d
70. Dr.Xeena 0 42 0 156 92.95% 4:37 2651d
71. mikmaq 4 42 0 2225 90.74% 3:00 3590d
72. deadwing 0 41 0 380 91.58% 1:55 19d
73. Sr.Quixotic 0 41 0 55 92.73% 4:34 1882d
74. brookside 3 41 0 116 91.38% 3:58 3406d
75. -_PaulStallion 0 41 0 42 97.62% 3:59 3441d
76. !PaulStallion 0 41 0 47 95.74% 4:35 3445d
77. WRAC 12 40 0 132 96.97% 1:59 3d
78. TitanicTony 40 40 0 70 97.14% 5:20 1041d
79. TNmountainman 0 40 0 115 95.65% 4:13 1854d
80. lunapark 2 40 0 51 94.12% 2:40 2365d
81. Busybee 2 40 0 43 97.67% 6:15 2545d
82. hysterical 0 40 0 41 97.56% 5:38 3413d
83. BrownsRedSox 6 39 0 228 92.98% 2:06 3d
84. elcubicwracmaniw 0 39 0 40 97.50% 3:38 3969d
85. buzzcut 0 38 0 57 94.74% 2:16 1457d
86. Wfor2004 0 38 0 124 87.90% 2:51 4329d
87. EZ-Ed4-LAnseMI 0 38 0 39 97.44% 9:10 4395d
88. parapraxis 0 37 0 985 82.74% 2:23 595d
89. Tagkag 0 37 0 112 92.86% 2:31 726d
90. MabdulD 0 37 0 41 95.12% 2:41 1433d
91. OO7 0 37 0 148 95.95% 2:19 2694d
92. RhodyRebar 0 37 0 749 91.72% 5:39 3609d
93. Repperzed 0 37 0 463 89.42% 2:00 3834d
94. Luiz 0 37 0 2600 89.15% 3:51 4393d
95. mabb1 0 36 0 56 96.43% 1:57 3730d
96. mrbuck 1 36 0 1507 85.20% 4:30 355d
97. EMU 1 35 0 189 92.59% 1:50 917d
98. strassenbeuge 17 35 0 91 96.70% 3:33 986d
99. Spartacus 0 35 0 36 97.22% 3:13 1570d
100. malr 10 35 0 138 88.41% 2:18 1940d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin