.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x9


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. loskazanes 200 200 0 481 99.17% 11:00 4037d
2. Spud 104 104 0 104 100.00% 3:11 1586d
3. progamer 100 100 0 182 99.45% 1:39 4713d
4. RingoStarr 94 94 0 277 96.39% 14:02 2382d
5. Goosey_Goosey_Gander 86 86 0 153 98.04% 8:08 46d
6. andy0713 2 83 0 2293 94.77% 3:07 1376d
7. EZ-Ed5-LAnseMI 0 82 0 83 98.80% 10:36 4231d
8. Arheus 0 80 0 392 95.15% 3:03 166d
9. CubicSprock 2 79 0 318 94.34% 2:36 1678d
10. Kaos 0 77 0 251 96.81% 2:27 47d
11. Zonny 16 75 0 541 94.82% 4:19 116d
12. slunger 0 72 0 2624 90.55% 3:12 3821d
13. snoverdavid 15 72 0 257 94.55% 2:01 83d
14. Catailong2 70 70 0 87 98.85% 2:44 1966d
15. brettken 70 70 0 854 96.14% 5:57 2405d
16. jedirod 0 69 0 3114 95.02% 3:19 909d
17. Soccerman55 0 69 0 1478 94.18% 2:54 2384d
18. dcn21 1 69 0 370 97.57% 6:28 317d
19. Laffman 13 67 0 591 95.09% 2:31 2777d
20. Purohit 0 66 0 230 95.22% 2:34 3642d
21. T1-T3 11 63 0 75 98.67% 4:19 2337d
22. greggory 0 63 0 264 96.21% 2:04 3128d
23. aprcosta 0 62 0 65 95.38% 3:51 11d
24. EuniceM 0 62 0 656 93.14% 2:19 1798d
25. kenwa 0 62 0 363 92.29% 1:57 4d
26. Eight_into_four 0 62 0 421 93.82% 2:24 3116d
27. jimmyp 0 60 0 407 93.61% 1:14 15:05
28. goofygal 1 59 0 298 93.96% 2:23 4491d
29. datrox-3 0 59 0 141 97.16% 6:22 263d
30. d164280 0 58 0 339 94.10% 3:54 12d
31. Neophyte 0 58 0 222 95.95% 2:34 2810d
32. seky77girl 2 58 0 478 95.61% 2:51 4721d
33. firenze 0 58 0 1164 94.24% 3:05 267d
34. theaddictformerlyknownasdcn 0 57 0 58 98.28% 4:56 1812d
35. stacker 0 57 0 87 97.70% 1:58 2638d
36. Mastermind 0 57 0 5915 91.99% 2:10 49d
37. SirPape 0 56 0 103 92.23% 6:31 219d
38. ElGuapo 2 55 0 378 94.97% 2:05 555d
39. .EZ-Ed 0 55 0 56 98.21% 9:20 3674d
40. RogerAnonymous 9 55 0 1262 92.87% 4:00 30d
41. Buffy 0 54 0 235 97.02% 3:08 2190d
42. kangaroo 0 53 0 628 94.90% 3:13 12d
43. sparklyhalo 0 53 0 54 98.15% 2:15 2831d
44. Sarah_Palin 0 53 0 67 95.52% 3:07 3128d
45. Matty0106 0 53 0 360 96.67% 2:18 4246d
46. Pads 0 52 0 58 94.83% 1:16 1818d
47. meseek200 0 52 0 1691 92.90% 2:54 4483d
48. !_--FAST-ISHAM--_ 0 51 0 104 90.38% 2:22 2209d
49. freecell@5x9 51 51 0 52 98.08% 6:44 2671d
50. =PaulStallion+ 2 51 0 79 92.41% 5:43 3343d
51. XPpro 5 51 0 711 91.00% 2:12 4654d
52. Gulbis 36 50 0 168 98.21% 3:21 217d
53. fnuco 0 50 0 76 96.05% 3:48 2610d
54. nug 3 50 0 726 89.12% 2:32 3367d
55. mickyiw 0 49 0 53 96.23% 1:28 2027d
56. dr.jimmyp 0 48 0 85 92.94% 1:12 1689d
57. andiamo 1 48 0 2407 88.74% 2:59 3269d
58. =PaulStallion_ 0 48 0 49 97.96% 4:08 3349d
59. Iammeonly 0 46 0 80 95.00% 2:29 2834d
60. WWWFREECELL 46 46 0 47 97.87% 10:44 2935d
61. SilvioManuel 0 45 0 641 93.45% 2:57 909d
62. arthur_fl 0 45 0 259 89.19% 6:22 2291d
63. albatross 0 45 0 46 97.83% 3:35 4415d
64. =PaulStallion! 44 44 0 99 93.94% 4:28 3332d
65. edv 11 44 0 408 91.18% 2:11 526d
66. EZ-Ed3-LAnseMI 2 43 0 46 97.83% 10:50 4310d
67. DirtyPool 8 43 0 103 90.29% 2:21 4776d
68. Aragone 0 42 0 523 91.59% 2:07 888d
69. POX 0 42 0 129 90.70% 4:06 1798d
70. Dr.Xeena 0 42 0 156 92.95% 4:37 2595d
71. mikmaq 4 42 0 2225 90.74% 3:00 3534d
72. deadwing 0 41 0 380 91.58% 1:55 9d
73. Sr.Quixotic 0 41 0 55 92.73% 4:34 1826d
74. brookside 3 41 0 116 91.38% 3:58 3350d
75. -_PaulStallion 0 41 0 42 97.62% 3:59 3385d
76. !PaulStallion 0 41 0 47 95.74% 4:35 3389d
77. WRAC 12 40 0 132 96.97% 1:59 12d
78. TitanicTony 40 40 0 70 97.14% 5:20 985d
79. TNmountainman 0 40 0 115 95.65% 4:13 1798d
80. lunapark 2 40 0 51 94.12% 2:40 2308d
81. Busybee 2 40 0 43 97.67% 6:15 2489d
82. hysterical 0 40 0 41 97.56% 5:38 3357d
83. BrownsRedSox 6 39 0 228 92.98% 2:06 12d
84. elcubicwracmaniw 0 39 0 40 97.50% 3:38 3912d
85. buzzcut 0 38 0 57 94.74% 2:16 1401d
86. Wfor2004 0 38 0 124 87.90% 2:51 4272d
87. EZ-Ed4-LAnseMI 0 38 0 39 97.44% 9:10 4339d
88. parapraxis 0 37 0 985 82.74% 2:23 539d
89. Tagkag 0 37 0 112 92.86% 2:31 669d
90. MabdulD 0 37 0 41 95.12% 2:41 1377d
91. OO7 0 37 0 148 95.95% 2:19 2638d
92. RhodyRebar 0 37 0 749 91.72% 5:39 3553d
93. Repperzed 0 37 0 463 89.42% 2:00 3778d
94. Luiz 0 37 0 2600 89.15% 3:51 4337d
95. mabb1 0 36 0 56 96.43% 1:57 3674d
96. mrbuck 1 36 0 1507 85.20% 4:30 299d
97. EMU 1 35 0 189 92.59% 1:50 861d
98. strassenbeuge 17 35 0 91 96.70% 3:33 930d
99. Spartacus 0 35 0 36 97.22% 3:13 1513d
100. malr 10 35 0 138 88.41% 2:18 1884d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin