.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 6x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. wolper 169 169 0 691 98.84% 6:11 2451d
2. loskazanes 137 137 0 657 96.96% 10:28 2529d
3. flobbadob 0 122 0 123 99.19% 7:03
4. carlw 117 117 0 199 98.49% 7:02 5664d
5. anthony 115 115 0 264 98.11% 6:04
6. MtTam 0 110 0 111 99.10% 25:50 3766d
7. RangerJeff 2 94 0 1128 93.35% 8:22 4186d
8. gilbertgame27171 46 86 0 1639 93.11% 4:08 4d
9. ValpoJim 0 85 0 2123 92.70% 2:55 1d
10. ollie 0 83 0 739 92.42% 8:11 5536d
11. SirPape 0 75 0 347 87.32% 10:31 368d
12. Arheus 0 72 0 2381 92.19% 2:33 164d
13. Kaos 26 67 0 916 92.36% 2:47 12d
14. dcn21 0 63 0 188 94.15% 6:03 266d
15. sarahmichellegellar 0 63 0 95 96.84% 3:08 2222d
16. bwi 61 61 0 66 98.48% 11:03 2739d
17. joeygray 34 61 0 9530 90.52% 4:39 16:00
18. dcn20 0 60 0 615 94.80% 7:19 3733d
19. Viperjm1 60 60 0 541 94.82% 6:54
20. T1-T3 2 59 0 550 94.73% 4:19 13d
21. Goosey_Goosey_Gander 24 59 0 532 94.55% 6:18 21:19
22. Brandeau 8 58 8 88659 83.84% 2:49 3:43
23. Imhungry 0 57 0 94 96.81% 2:26 2347d
24. Route66 16 57 0 579 88.08% 7:17 4412d
25. jedirod 5 55 0 677 88.77% 4:11 1352d
26. Acehole 0 55 0 58 96.55% 6:52
27. snoverdavid 1 54 0 2002 89.21% 1:54 3d
28. buzzcut 0 52 0 877 92.25% 2:11 1378d
29. Redivivus 0 52 0 523 89.48% 2:24 2222d
30. holvoetj 2 52 0 1352 82.47% 5:02 5583d
31. Catailong2 4 51 0 125 96.00% 2:57 2013d
32. Dr.TNmountainman 19 49 0 118 93.22% 4:51 2147d
33. Dr.Imhungry 0 47 0 89 95.51% 2:25 2345d
34. acejr 28 47 0 371 92.99% 4:13 5302d
35. Mastermind 33 47 0 4116 86.71% 2:18 1d
36. CubicSprock 5 47 0 800 93.25% 2:12 17:13
37. seky7girl 0 46 0 69 88.41% 4:23
38. EZ-Ed3-LAnseMI 0 45 0 50 96.00% 9:57 2078d
39. fcdemon 0 45 0 509 87.23% 3:12 4155d
40. kabuterimon 4 45 0 572 92.83% 4:55 5246d
41. firenze 0 45 0 957 88.09% 3:02 9d
42. hej 0 44 0 568 91.90% 2:34 4934d
43. MonicaLewinsky 0 44 0 195 93.85% 7:28
44. gamegrape 0 44 0 107471 82.26% 2:46 45d
45. willem44 0 43 0 159 87.42% 3:56 3165d
46. Katya 0 43 0 2715 80.81% 3:12 1d
47. gilbert10021 7 43 0 346 93.35% 3:51 6d
48. Androven 2 42 0 2372 83.09% 4:22 1554d
49. Zonny 17 42 0 2699 86.11% 4:03 4d
50. EuniceM 0 41 0 769 87.39% 2:15 1847d
51. leafsvic 0 41 0 347 87.03% 3:28 5417d
52. Junky 0 41 0 976 92.11% 4:13
53. poetking 13 41 0 3084 90.79% 6:41 5d
54. seisporseis 0 40 0 149 93.96% 4:31 2137d
55. MyNameIsNotJulieBrennan 0 40 0 41 97.56% 2:33 3127d
56. pollix 5 40 0 758 85.62% 3:23 4891d
57. bozkurt 40 40 0 59 89.83% 4:31 1d
58. WRAC 0 39 0 2094 88.40% 2:41 1d
59. babydaddy 0 39 0 762 89.37% 2:59 627d
60. marcia7 35 39 0 1722 82.40% 2:26 2681d
61. rickkrr 0 39 0 117 82.91% 4:40 525d
62. mesek777 0 39 0 499 92.38% 3:56
63. ix 24 39 3 1007 93.45% 4:12 0:27
64. smallfish 0 38 0 309 90.94% 5:33 2250d
65. Foo!=Bar 14 38 0 1042 86.28% 4:36 2493d
66. Iammeonly 0 38 0 237 90.30% 2:15 2788d
67. wargreymon 0 38 0 144 93.75% 4:16 3480d
68. TNmountainman 35 38 0 958 93.32% 5:02 497d
69. Darkosi 1 38 0 220 95.45% 2:51 2d
70. rrrtsch 1 37 0 2276 87.48% 5:51 4023d
71. canman1944 16 37 0 107 89.72% 3:20 111d
72. datrox-3 4 36 0 59 91.53% 5:20 1842d
73. garverdc 0 36 0 1116 86.74% 4:14 2580d
74. marginwalker 0 36 0 2763 81.22% 1:21 2732d
75. jddr 1 36 0 1506 90.04% 4:14 4783d
76. mickyiw 0 35 0 604 86.42% 1:28 379d
77. wanderer101 9 35 0 478 82.85% 2:59 2764d
78. Laffman 1 35 0 466 89.27% 2:28 2765d
79. RandyR 6 35 0 337 90.50% 4:23 3015d
80. Gradoli 0 35 0 78 96.15% 4:13 3390d
81. verde 2 35 0 39 94.87% 8:07 5758d
82. willem43 0 35 0 539 87.94% 5:47
83. Klepp 0 35 0 477 89.52% 7:48 513d
84. BrownsRedSox 0 34 0 392 87.76% 2:00 2d
85. Arristootle 0 34 0 90 92.22% 2:27 1759d
86. Uberman 0 34 0 74 95.95% 2:52 1949d
87. Soccerman55 0 34 0 1660 86.93% 3:01 2200d
88. slunger 0 34 0 329 82.67% 3:27 4296d
89. Pippin 2 34 0 75 94.67% 3:56 5193d
90. Eli 0 34 0 220 89.55% 6:05
91. jimmyp 7 34 7 346 89.86% 1:24 2:06
92. JC 0 33 0 10455 79.97% 1:30 135d
93. dave 33 33 0 241 90.46% 6:49 1528d
94. mudbutt 2 33 0 39 94.87% 4:55 2866d
95. Jaapje 0 33 0 8602 76.98% 2:34 3165d
96. andiamo 0 33 0 3827 77.24% 4:46 3579d
97. perth 8 33 0 2473 86.82% 3:21 4377d
98. seky77girl 2 33 0 558 84.95% 3:32 5198d
99. Biggeststud 12 33 0 61 96.72% 8:05
100. EMU 3 32 0 1004 86.85% 1:54 500d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin