.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 6x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. flobbadob 220 220 0 372 99.19% 8:27 2d
2. CubicSprock 190 190 0 1011 94.56% 2:09 56d
3. wolper 0 182 0 705 98.72% 6:12 197d
4. loskazanes 137 137 0 657 96.96% 10:28 2801d
5. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 134 134 0 134 100.00% 3:39 30d
6. carlw 117 117 0 199 98.49% 7:02 5936d
7. anthony 115 115 0 264 98.11% 6:04
8. MtTam 0 110 0 111 99.10% 25:50 4038d
9. RangerJeff 2 94 0 1128 93.35% 8:22 4458d
10. gilbertgame27171 7 86 0 1661 93.08% 4:08 10d
11. ValpoJim 1 85 0 2561 92.85% 3:07 10:50
12. ollie 0 83 0 739 92.42% 8:11 5808d
13. SirPape 0 75 0 347 87.32% 10:31 640d
14. Arheus 0 72 0 2381 92.19% 2:33 436d
15. kertmeyenkele 70 70 0 70 100.00% 3:42 1d
16. Kaos 56 67 0 1556 92.22% 2:27 49d
17. dcn21 0 63 0 188 94.15% 6:03 231d
18. sarahmichellegellar 0 63 0 95 96.84% 3:08 2493d
19. bwi 61 61 0 66 98.48% 11:03 3011d
20. joeygray 25 61 0 9888 90.64% 4:40 2d
21. dcn20 0 60 0 615 94.80% 7:19 4005d
22. Viperjm1 60 60 0 541 94.82% 6:54
23. T1-T3 23 59 0 571 94.92% 4:18 11d
24. Goosey_Goosey_Gander 19 59 0 960 93.54% 5:45 2d
25. Brandeau 2 58 2 93567 83.89% 2:53 4:28
26. Imhungry 0 57 0 94 96.81% 2:26 2619d
27. Route66 16 57 0 579 88.08% 7:17 4684d
28. jedirod 5 55 0 677 88.77% 4:11 41d
29. Acehole 0 55 0 58 96.55% 6:52
30. bozkurt 55 55 0 74 91.89% 5:01 204d
31. snoverdavid 3 54 0 2243 89.21% 1:53 1d
32. buzzcut 0 52 0 877 92.25% 2:11 1650d
33. Redivivus 0 52 0 523 89.48% 2:24 2493d
34. holvoetj 2 52 0 1352 82.47% 5:02 5854d
35. Catailong2 4 51 0 125 96.00% 2:57 2285d
36. Dr.TNmountainman 19 49 0 118 93.22% 4:51 2418d
37. TitanicTony 13 48 0 90 94.44% 4:49 5d
38. Dr.Imhungry 0 47 0 89 95.51% 2:25 2617d
39. acejr 28 47 0 371 92.99% 4:13 5574d
40. Mastermind 0 47 0 5410 86.51% 2:22 5d
41. seky7girl 0 46 0 69 88.41% 4:23
42. EZ-Ed3-LAnseMI 0 45 0 50 96.00% 9:57 2350d
43. fcdemon 0 45 0 509 87.23% 3:12 4426d
44. kabuterimon 4 45 0 572 92.83% 4:55 5518d
45. firenze 0 45 0 1436 87.26% 3:02 9d
46. hej 0 44 0 568 91.90% 2:34 5206d
47. MonicaLewinsky 0 44 0 195 93.85% 7:28
48. gamegrape 0 44 0 107968 82.25% 2:46 30d
49. ix 44 44 0 2946 92.19% 4:33 8d
50. willem44 0 43 0 159 87.42% 3:56 3437d
51. Katya 0 43 0 2715 80.81% 3:12 11:12
52. Lindyhopper_Agame 43 43 0 43 100.00% 8:35 78d
53. gilbert10021 16 43 0 363 93.39% 3:49 12d
54. Androven 2 42 0 2372 83.09% 4:22 1826d
55. jamesblackburn-lynch 18 42 0 77 96.10% 7:07 3d
56. Zonny 3 42 3 2974 86.42% 4:01 0:24
57. EuniceM 0 41 0 769 87.39% 2:15 2119d
58. leafsvic 0 41 0 347 87.03% 3:28 5688d
59. Junky 0 41 0 976 92.11% 4:13
60. poetking 0 41 0 3164 90.77% 6:41 19d
61. seisporseis 0 40 0 149 93.96% 4:31 2409d
62. MyNameIsNotJulieBrennan 0 40 0 41 97.56% 2:33 3399d
63. pollix 5 40 0 758 85.62% 3:23 5163d
64. WRAC 0 39 0 2094 88.40% 2:41 10d
65. babydaddy 0 39 0 762 89.37% 2:59 899d
66. marcia7 35 39 0 1722 82.40% 2:26 2953d
67. rickkrr 0 39 0 117 82.91% 4:40 797d
68. mesek777 0 39 0 499 92.38% 3:56
69. smallfish 0 38 0 309 90.94% 5:33 2522d
70. Foo!=Bar 14 38 0 1042 86.28% 4:36 2764d
71. Iammeonly 0 38 0 237 90.30% 2:15 3059d
72. wargreymon 0 38 0 144 93.75% 4:16 3751d
73. TNmountainman 36 38 0 959 93.33% 5:02 253d
74. Darkosi 37 38 0 376 96.01% 2:42 6d
75. rrrtsch 1 37 0 2276 87.48% 5:51 4294d
76. canman1944 16 37 0 107 89.72% 3:20 383d
77. datrox-3 4 36 0 59 91.53% 5:20 2114d
78. garverdc 0 36 0 1116 86.74% 4:14 2851d
79. marginwalker 0 36 0 2763 81.22% 1:21 3004d
80. jddr 1 36 0 1506 90.04% 4:14 5055d
81. mickyiw 0 35 0 604 86.42% 1:28 650d
82. wanderer101 9 35 0 478 82.85% 2:59 3036d
83. Laffman 1 35 0 466 89.27% 2:28 3037d
84. RandyR 6 35 0 337 90.50% 4:23 3286d
85. Gradoli 0 35 0 78 96.15% 4:13 3662d
86. verde 2 35 0 39 94.87% 8:07 6030d
87. willem43 0 35 0 539 87.94% 5:47
88. Klepp 0 35 0 477 89.52% 7:48 785d
89. Arristootle 0 34 0 90 92.22% 2:27 2031d
90. Uberman 0 34 0 74 95.95% 2:52 2221d
91. Soccerman55 0 34 0 1660 86.93% 3:01 2472d
92. slunger 0 34 0 329 82.67% 3:27 4568d
93. Pippin 2 34 0 75 94.67% 3:56 5465d
94. Eli 0 34 0 220 89.55% 6:05
95. JackK2017 24 34 0 89 94.38% 4:07 22d
96. BrownsRedSox 24 34 0 491 88.39% 2:00 10:11
97. jimmyp 25 34 0 363 90.36% 1:25 3d
98. d164280 14 34 0 594 88.89% 3:54 10:55
99. JC 0 33 0 10455 79.97% 1:30 407d
100. dave 33 33 0 241 90.46% 6:49 1799d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin