.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 7x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. newstart53 141 141 0 300 95.33% 6:07 1637d
2. Cavegirl 1 132 0 288 98.26% 6:58 1692d
3. act 57 131 0 1848 95.40% 5:01 10d
4. EZ-Ed3-LAnseMI 1 121 0 160 95.00% 12:34 1527d
5. Canada1 115 115 0 568 95.41% 7:55 1863d
6. Staple 1 111 0 1549 93.29% 5:19 1282d
7. Media 111 111 0 818 95.23% 5:23 1381d
8. CubicSprock 43 110 0 497 94.77% 1:59 15d
9. wasjun 1 101 0 226 97.79% 8:17 548d
10. newstart70 32 95 0 344 97.96% 6:43 1611d
11. Goosey_Goosey_Gander 37 90 1 2159 91.48% 5:39 8:40
12. SOS 52 83 0 665 93.08% 4:46 1552d
13. jamesblackburn-lynch 3 83 0 156 94.87% 11:03 1917d
14. QingpuKid 1 77 0 224 98.21% 25:47 1969d
15. Tom 73 73 0 252 95.24% 7:58 2787d
16. ValpoJim 0 65 1 16048 88.08% 2:58 0:40
17. derangedgerm 8 64 0 5264 84.12% 5:25 3308d
18. RGG55 61 61 0 62 100.00% 7:28 1816d
19. datrox-3 6 61 0 299 92.64% 5:36 474d
20. JonnieBoy 6 61 6 40527 90.94% 4:05 0:43
21. newstart62 3 60 0 1383 93.78% 5:44 1028d
22. netflick 0 60 0 4208 88.36% 3:26 1351d
23. Frodo 1 60 0 202 92.57% 6:04 1647d
24. carlw 27 60 0 852 93.90% 6:08 3012d
25. loskazanes 0 59 0 426 90.14% 7:51 3644d
26. drslime 0 57 0 467 90.58% 3:52 3188d
27. anthony 57 57 0 107 87.85% 4:20
28. fastiron 0 56 0 2558 90.81% 3:31 1295d
29. jouni 56 56 0 944 67.06% 8:21 5330d
30. Kaos 0 56 0 2192 89.46% 2:13 27d
31. buzzcut 0 55 0 128 90.62% 3:23 1740d
32. TheChief 10 55 0 22575 85.54% 4:23 3445d
33. T1-T3 8 55 0 293 92.83% 3:53 95d
34. pegasus0516 0 54 0 18741 73.97% 2:43 3940d
35. firenze 0 53 0 2736 83.00% 3:06 98d
36. newstart13 10 52 0 3064 91.55% 5:24 1445d
37. capo 0 52 0 126 95.24% 5:36 1950d
38. Lindyhopper_Agame 0 52 0 141 95.74% 9:09 2089d
39. by.grace 0 51 0 1738 92.69% 7:24 1527d
40. JimmyB151 29 51 0 17496 84.23% 5:06 1675d
41. LeftNut 3 51 0 361 96.68% 5:20 1844d
42. Jackyboy 41 51 0 100698 84.30% 2:50 9d
43. missile_24 12 50 0 2689 85.49% 2:53 1508d
44. crabman 12 50 0 662 86.86% 4:13 5484d
45. RJ 4 50 0 21553 87.11% 4:12 21d
46. TitanicTony 7 50 0 428 90.89% 4:50 5d
47. Darkosi 39 50 0 6590 90.41% 2:24 3d
48. jackpa 0 50 4 50915 83.36% 2:43 3:56
49. Gimli 1 49 0 199 91.96% 5:14 1643d
50. 9iron 0 49 0 340 93.53% 3:46 490d
51. Born1491 11 48 0 1889 84.91% 5:52 2261d
52. johnny10r 1 48 0 1662 84.66% 5:07 2324d
53. duskfire 2 48 0 373 91.96% 5:37 4116d
54. gilbert10021 16 48 0 210 93.81% 4:02 4d
55. Nat_King_C. 2 47 0 262 93.51% 3:29 1004d
56. ctwiii 31 47 0 7582 84.66% 5:54 127d
57. mojo 11 47 0 5097 88.78% 5:45 5d
58. JoelB 46 46 0 93 95.70% 7:40
59. JackK2016 20 46 0 808 91.71% 3:53 474d
60. tknd5thwhl 0 46 0 21146 80.51% 4:18 242d
61. Kaffy 0 46 0 11457 87.39% 3:11 228d
62. garrety007 0 45 0 17207 84.11% 4:54 1413d
63. Lawrence55Dee 0 45 0 201 92.54% 3:33 1792d
64. Denny 2 45 0 2273 85.44% 11:56 900d
65. thawkins 3 45 0 7764 82.64% 3:57 170d
66. Serphina 0 45 0 1468 85.01% 6:47 3d
67. las 4 45 1 5322 88.46% 5:50 7:32
68. strassenbeuge 0 44 0 302 91.72% 4:26 1197d
69. Boojum 20 44 0 1113 90.21% 5:49 1660d
70. ferengi 0 44 0 33071 73.48% 2:24 3573d
71. lilobos5 0 44 0 292 91.44% 7:00 460d
72. pretense 10 44 0 3137 79.98% 4:00 28d
73. anicca 6 43 0 6463 84.03% 4:16 1435d
74. MabdulD 0 43 0 82 96.34% 3:11 1734d
75. conflagration 0 43 0 108 93.52% 2:15 2651d
76. Arheus 0 43 0 290 89.31% 2:35 528d
77. 2iron 0 43 0 668 91.47% 3:25 372d
78. Ariane 0 43 0 6686 81.08% 3:37 227d
79. hale-bopp 0 43 0 4789 87.41% 5:42 29d
80. dcn21 0 43 0 365 92.05% 5:54 2d
81. d164280 42 43 0 2236 85.06% 4:23 1d
82. snoverdavid 2 43 6 38199 84.15% 1:53 0:01
83. Davebrads 0 42 0 11077 83.82% 5:24 1611d
84. Iron 5 42 0 412 93.20% 3:40 2032d
85. Dr.TNmountainman 0 42 0 491 90.63% 5:08 2508d
86. jane30066 0 42 0 94 96.81% 2:56 4246d
87. Klepp 0 42 0 141 93.62% 7:43 594d
88. LizPatton 0 42 0 8089 76.08% 3:55 6d
89. fredthedog1 11 42 11 40988 84.29% 2:55 5:01
90. Melba 8 41 0 5485 86.23% 4:31 1145d
91. smelly_cootiefied_fence_post 0 41 0 499 88.18% 4:08 1196d
92. Monica 10 41 0 6405 82.95% 3:37 1289d
93. Dr.Imhungry 0 41 0 113 89.38% 2:51 2706d
94. ralls 2 41 0 137 94.16% 6:52 4699d
95. TNmountainman 1 41 0 704 89.35% 5:13 687d
96. cellshort 0 41 0 5410 85.25% 5:56 535d
97. lilobos2 0 41 0 418 92.58% 6:39 7d
98. cellmysoul 2 41 2 5949 84.17% 5:53 5:32
99. Belle 9 41 9 4443 82.89% 7:55 3:19
100. Zonny 1 41 1 16165 79.91% 4:13 2:09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin