.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 7x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. newstart53 141 141 0 300 95.33% 6:07 1549d
2. Cavegirl 1 132 0 288 98.26% 6:58 1604d
3. act 36 131 0 1827 95.35% 5:00 1d
4. EZ-Ed3-LAnseMI 1 121 0 160 95.00% 12:34 1439d
5. Canada1 115 115 0 568 95.41% 7:55 1775d
6. Staple 1 111 0 1549 93.29% 5:19 1195d
7. Media 111 111 0 818 95.23% 5:23 1293d
8. CubicSprock 42 110 0 496 94.76% 1:59 128d
9. wasjun 1 101 0 226 97.79% 8:17 460d
10. newstart70 32 95 0 344 97.96% 6:43 1523d
11. Goosey_Goosey_Gander 1 90 0 1959 91.53% 5:45 7:45
12. SOS 52 83 0 665 93.08% 4:46 1464d
13. jamesblackburn-lynch 3 83 0 156 94.87% 11:03 1830d
14. QingpuKid 1 77 0 224 98.21% 25:47 1881d
15. Tom 73 73 0 252 95.24% 7:58 2699d
16. ValpoJim 0 65 0 15917 88.08% 2:58 3:18
17. derangedgerm 8 64 0 5264 84.12% 5:25 3220d
18. RGG55 61 61 0 62 100.00% 7:28 1729d
19. datrox-3 6 61 0 299 92.64% 5:36 386d
20. JonnieBoy 15 61 0 39383 90.93% 4:05 7:38
21. newstart62 3 60 0 1383 93.78% 5:44 941d
22. netflick 0 60 0 4208 88.36% 3:26 1264d
23. Frodo 1 60 0 202 92.57% 6:04 1560d
24. carlw 27 60 0 852 93.90% 6:08 2925d
25. loskazanes 0 59 0 426 90.14% 7:51 3556d
26. drslime 0 57 0 467 90.58% 3:52 3100d
27. anthony 57 57 0 107 87.85% 4:20
28. fastiron 0 56 0 2558 90.81% 3:31 1208d
29. jouni 56 56 0 944 67.06% 8:21 5243d
30. Kaos 0 56 0 2192 89.46% 2:13 58d
31. buzzcut 0 55 0 128 90.62% 3:23 1652d
32. TheChief 10 55 0 22575 85.54% 4:23 3358d
33. T1-T3 8 55 0 293 92.83% 3:53 7d
34. pegasus0516 0 54 0 18741 73.97% 2:43 3852d
35. firenze 0 53 0 2736 83.00% 3:06 10d
36. newstart13 10 52 0 3064 91.55% 5:24 1357d
37. capo 0 52 0 126 95.24% 5:36 1862d
38. Lindyhopper_Agame 0 52 0 141 95.74% 9:09 2002d
39. by.grace 0 51 0 1738 92.69% 7:24 1440d
40. JimmyB151 29 51 0 17496 84.23% 5:06 1588d
41. LeftNut 3 51 0 361 96.68% 5:20 1756d
42. Jackyboy 0 51 0 96928 84.37% 2:50 1:59
43. missile_24 12 50 0 2689 85.49% 2:53 1420d
44. crabman 12 50 0 662 86.86% 4:13 5396d
45. TitanicTony 4 50 0 425 90.82% 4:50 15d
46. Darkosi 25 50 0 5991 90.49% 2:24 2d
47. RJ 16 50 0 21443 87.14% 4:12 2d
48. jackpa 21 50 0 49119 83.39% 2:43 12:53
49. Gimli 1 49 0 199 91.96% 5:14 1556d
50. 9iron 0 49 0 340 93.53% 3:46 403d
51. Born1491 11 48 0 1889 84.91% 5:52 2174d
52. johnny10r 1 48 0 1662 84.66% 5:07 2236d
53. duskfire 2 48 0 373 91.96% 5:37 4028d
54. gilbert10021 35 48 0 185 93.51% 3:58 56d
55. Nat_King_C. 2 47 0 262 93.51% 3:29 916d
56. ctwiii 31 47 0 7582 84.66% 5:54 40d
57. mojo 6 47 0 5042 88.73% 5:44 9d
58. JoelB 46 46 0 93 95.70% 7:40
59. JackK2016 20 46 0 808 91.71% 3:53 387d
60. tknd5thwhl 0 46 0 21146 80.51% 4:18 154d
61. Kaffy 0 46 0 11457 87.39% 3:11 141d
62. garrety007 0 45 0 17207 84.11% 4:54 1325d
63. Lawrence55Dee 0 45 0 201 92.54% 3:33 1704d
64. Denny 2 45 0 2273 85.44% 11:56 812d
65. thawkins 3 45 0 7764 82.64% 3:57 83d
66. Serphina 19 45 0 1261 85.09% 6:56 2d
67. las 15 45 0 5223 88.45% 5:48 0:51
68. strassenbeuge 0 44 0 302 91.72% 4:26 1109d
69. Boojum 20 44 0 1113 90.21% 5:49 1572d
70. ferengi 0 44 0 33071 73.48% 2:24 3486d
71. lilobos5 0 44 0 292 91.44% 7:00 372d
72. pretense 10 44 0 3070 79.84% 4:00 9d
73. anicca 6 43 0 6463 84.03% 4:16 1347d
74. MabdulD 0 43 0 82 96.34% 3:11 1647d
75. conflagration 0 43 0 108 93.52% 2:15 2564d
76. Arheus 0 43 0 290 89.31% 2:35 441d
77. 2iron 0 43 0 668 91.47% 3:25 285d
78. Ariane 0 43 0 6686 81.08% 3:37 140d
79. dcn21 6 43 0 327 92.66% 6:05 2:29
80. hale-bopp 9 43 0 4773 87.43% 5:42 16d
81. d164280 26 43 0 1421 85.22% 4:20 2d
82. snoverdavid 23 43 0 36205 84.05% 1:53 5:13
83. Davebrads 0 42 0 11077 83.82% 5:24 1523d
84. Iron 5 42 0 412 93.20% 3:40 1945d
85. Dr.TNmountainman 0 42 0 491 90.63% 5:08 2420d
86. jane30066 0 42 0 94 96.81% 2:56 4159d
87. Klepp 0 42 0 141 93.62% 7:43 507d
88. fredthedog1 0 42 0 40394 84.32% 2:55 449d
89. LizPatton 2 42 0 8088 76.09% 3:55 3:30
90. Melba 8 41 0 5485 86.23% 4:31 1057d
91. smelly_cootiefied_fence_post 0 41 0 499 88.18% 4:08 1109d
92. Monica 10 41 0 6405 82.95% 3:37 1202d
93. Dr.Imhungry 0 41 0 113 89.38% 2:51 2619d
94. ralls 2 41 0 137 94.16% 6:52 4612d
95. TNmountainman 1 41 0 704 89.35% 5:13 600d
96. cellshort 0 41 0 5410 85.25% 5:56 448d
97. lilobos2 15 41 0 416 92.79% 6:33 102d
98. Belle 17 41 0 3968 83.37% 8:07 6d
99. Zonny 26 41 0 15712 79.85% 4:14 2d
100. cellmysoul 0 41 0 5548 84.08% 5:50 19:23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin