.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 8x2


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. cathiescott1 27 27 0 33 96.88% 16:38 277d
2. scaatt 25 25 0 37 94.44% 10:38 259d
3. duncmeister 20 20 0 21 100.00% 6:56 1469d
4. bestduncan 20 20 0 21 100.00% 9:23 1490d
5. cameronandjerr 20 20 0 28 88.89% 12:01 340d
6. xorllib 20 20 0 31 83.33% 8:38 81d
7. cameronandcat 19 19 0 71 84.29% 10:28 350d
8. xorllib1 18 18 0 62 81.97% 8:57 63d
9. lazycat 17 17 0 22 90.48% 7:56 1493d
10. scacabmsbajba 17 17 0 39 78.95% 6:29 1056d
11. sssaaa 16 16 0 27 92.31% 8:07 956d
12. cameronandotis 16 16 0 34 84.85% 13:59 323d
13. otismollyabby 16 16 0 28 85.19% 11:55 239d
14. Otisboy 16 16 0 23 90.91% 10:36 227d
15. billrox3 16 16 0 30 82.76% 10:23 29d
16. lemons 15 24 0 6292 50.29% 3:18 3839d
17. mattandjer 15 15 0 19 88.89% 5:46 1436d
18. otisotisotis 15 15 0 59 84.48% 9:03 114d
19. mojo 14 14 0 358 70.39% 6:54 2188d
20. thekingoffreecell 13 13 0 29 89.29% 8:16 1034d
21. scottandotis 13 13 0 115 78.95% 9:55 290d
22. Otissito 13 13 0 44 83.72% 9:02 132d
23. cabcabcabcabcab 12 23 0 129 83.59% 11:04 269d
24. Kaos 12 20 0 10367 65.17% 2:11 5:46
25. neverlose 12 12 0 13 100.00% 8:42 877d
26. Otissssito 12 12 0 52 84.31% 8:10 120d
27. Billrox2 12 12 0 64 82.54% 7:01 90d
28. lewlew 11 11 0 28 75.00% 6:48 1560d
29. kody 11 11 0 109 40.37% 4:02 6437d
30. jbamsbacabsca 11 11 0 12 100.00% 10:28 1051d
31. cathiescott 11 11 0 26 76.00% 9:40 289d
32. billroxa 11 11 0 12 100.00% 5:57 13d
33. Darkosi 10 29 11 38229 67.05% 2:12 10:27
34. Jaminexted 10 18 0 238 62.18% 10:22 5671d
35. whangdoodle 10 10 0 142 49.30% 3:01 5727d
36. jbamsba 10 10 0 11 100.00% 4:46 1051d
37. ttam 10 10 0 11 100.00% 6:20 972d
38. Cameronandy 9 26 0 825 74.88% 9:31 2007d
39. whizbang 9 10 0 391 62.40% 3:27 4812d
40. BushLiesdotCom 9 9 0 10 90.00% 11:39 5816d
41. edcba 9 9 0 10 100.00% 4:07 1271d
42. jeffreyjohn 9 9 0 11 90.00% 8:09 906d
43. OtisXXXX 9 9 0 10 100.00% 4:31 112d
44. billrox 9 9 0 48 80.85% 5:34 101d
45. strassenbeuge 8 19 0 93 74.19% 6:43 2056d
46. duncancanbebeat 8 10 0 27 84.62% 5:50 1479d
47. fairywoman 8 10 0 62 62.90% 3:25 3180d
48. zzscott 8 10 0 40 84.62% 9:29 307d
49. GlennT 8 8 0 89 52.81% 6:04 5149d
50. SteveFreeman 8 8 0 10 90.00% 6:00 6109d
51. Viperjm1 8 8 0 30 70.00% 6:02
52. thefreecellguru 8 8 0 16 80.00% 9:37 1032d
53. jeremybrenner 8 8 0 12 90.91% 6:46 975d
54. yemerej 8 8 0 10 88.89% 5:10 413d
55. scascascasca 8 8 0 9 100.00% 8:34 323d
56. billrox4 8 8 0 13 91.67% 7:18 22d
57. acesr 7 13 0 23 91.30% 4:42 6373d
58. ElGuapo 7 13 0 224 59.82% 2:09 123d
59. iamcareful 7 8 0 30 82.76% 8:49 922d
60. greggory 7 7 0 110 51.82% 1:24 3656d
61. twill 7 7 0 7 100.00% 3:02 4519d
62. daiwa 7 7 0 109 49.54% 3:12 6304d
63. liane 7 7 0 8 87.50% 3:22 6416d
64. Eli 7 7 0 10 80.00% 12:05
65. Honoria 7 7 0 216 54.17% 6:30 1191d
66. cabcabcab 7 7 0 22 85.71% 6:24 1050d
67. scottybrenner 7 7 0 8 100.00% 7:44 974d
68. billroxy 7 7 0 12 90.91% 8:43 7d
69. yesterdaysnews 6 15 0 47 78.26% 8:06 1539d
70. Dr.TNmountainman 6 13 0 191 80.10% 6:05 3021d
71. scottacathieb 6 10 0 58 85.96% 6:58 1363d
72. 93 6 6 0 19 63.16% 2:53 3277d
73. Holy_Grail 6 6 0 40 65.00% 1:23 3423d
74. Boojum 6 6 0 9 77.78% 7:56 3842d
75. qee22 6 6 0 26 42.31% 2:27 4573d
76. equivocations 6 6 0 6 100.00% 2:35 4738d
77. NoSEMARie 6 6 0 7 85.71% 2:31 5180d
78. jjessie 6 6 0 6 100.00% 6:32 6282d
79. scotttandy 6 6 0 11 70.00% 4:16 879d
80. scaat 6 6 0 19 72.22% 7:48 266d
81. NetCell_Ghost 6 6 0 67 52.24% 2:05 149d
82. WRAC 5 23 0 25227 70.00% 2:45 1d
83. moonglow2 5 10 0 73 61.64% 4:26 2679d
84. rws33315 5 9 0 736 41.30% 2:20 42d
85. nomorenews 5 7 0 27 65.38% 7:53 1504d
86. Gorillalalala 5 6 0 118 61.02% 6:49 4505d
87. berr 5 6 0 13 91.67% 6:22 969d
88. FairyQueen 5 5 0 20 65.00% 3:17 4275d
89. cincinman 5 5 0 5 100.00% 4:29 4486d
90. TienNgo 5 5 0 15 66.67% 2:31 4806d
91. auburn 5 5 0 5 100.00% 4:20 4860d
92. 222dd 5 5 0 11 63.64% 2:54 5311d
93. sal0 5 5 0 10 60.00% 2:05 5507d
94. Flugzeug90 5 5 0 32 46.88% 2:59 5870d
95. Prof02 5 5 0 5 100.00% 7:16 6130d
96. mrh 5 5 0 189 43.92% 2:47 6581d
97. superstar 5 5 0 7 83.33% 3:27 1390d
98. carefully 5 5 0 8 71.43% 4:34 939d
99. carefrees 5 5 0 12 90.91% 4:25 939d
100. verycarefree 5 5 0 10 66.67% 6:50 935d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin