.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 9x2


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
501. Catailong 1 21 0 96 88.54% 2:34 4778d
502. Rubsh69 4 35 0 471 87.05% 3:19 164d
503. Blubberbutt 1 32 0 43 90.70% 2:35 4946d
504. butters 0 27 0 58 89.66% 3:03 16d
505. philo7 0 24 0 28 92.86% 4:32
506. WimpyTexasRanger 0 20 0 28 92.86% 14:28 3244d
507. Denny 0 31 0 932 86.80% 8:29 506d
508. Fellintothefire 10 24 0 252 87.30% 4:31 3048d
509. mabb 1 50 0 1528 86.71% 2:28 1533d
510. jbranick3 0 31 0 759 86.82% 2:29 6d
511. rufus_r 0 32 0 2227 86.66% 5:47 5d
512. JeffMo 5 44 0 552 86.78% 3:31 2437d
513. mizuho 11 22 0 94 88.30% 3:23 6314d
514. Isuckatthe9x2 0 45 0 2347 86.49% 5:41 1636d
515. mickyiw 0 37 0 4846 86.44% 1:28 1253d
516. wanderer101 3 47 0 314 86.94% 2:36 3639d
517. kojima1 39 39 0 86 88.37% 3:25 6370d
518. superbag 30 30 0 64 89.06% 4:11 6315d
519. am17-03 0 19 0 20 95.00% 3:03 5661d
520. HitTheDeckKiddo 19 19 0 20 95.00% 2:08
521. my209thnick 0 19 0 20 95.00% 1:58 1369d
522. SOCCERTODD85 0 19 0 20 95.00% 4:07 422d
523. TOAST727 0 19 0 20 95.00% 4:37 416d
524. TENNIS27 0 19 0 20 95.00% 3:48 414d
525. MARINO13 0 19 0 20 95.00% 5:03 408d
526. PIZZA22 0 19 0 20 95.00% 3:00 403d
527. GENIUS22 0 19 0 20 95.00% 5:13 397d
528. BRAINIAC13 0 19 0 20 95.00% 4:08 392d
529. GOODWILL 0 19 0 20 95.00% 3:20 260d
530. JUMP_ROPE 0 19 0 20 95.00% 5:12 258d
531. masterofthe9x2 44 75 0 1642 86.42% 5:29 4389d
532. NumbNuts 1 19 0 27 92.59% 5:42 4271d
533. NoOne 0 25 0 497 86.52% 2:19 4477d
534. nothinkso 30 30 0 358 86.59% 2:21 6039d
535. dummy 0 26 0 329 86.63% 3:40 828d
536. koco 0 33 0 242 86.78% 3:41
537. RingoStarr 16 18 0 170 87.06% 14:31 1415d
538. paullambert 0 17 0 105 87.62% 2:17 6404d
539. JRW 0 31 0 447 86.35% 4:53 2219d
540. Androven 0 28 0 247 86.64% 4:55 2400d
541. GlennT 11 28 0 537 86.22% 4:46 4560d
542. cmiyc 0 27 0 224 86.61% 3:44 371d
543. Fell_into_the_fire 0 32 0 167 86.83% 4:21 4340d
544. jimmyp 1 26 0 202 86.63% 1:09 17d
545. maven 1 54 0 3824 85.77% 2:17 999d
546. fercell 0 45 0 6733 85.74% 3:02 955d
547. ooizumi 30 30 0 47 89.36% 3:55 6324d
548. secox10072 2 26 0 40 90.00% 2:58 2585d
549. am22-06 0 18 0 19 94.74% 3:08 5564d
550. am12-02 0 18 0 19 94.74% 3:37 5695d
551. GoldenChild 0 18 0 19 94.74% 2:07
552. my476thnick 0 18 0 19 94.74% 2:42 1347d
553. TOAST22 0 18 0 19 94.74% 4:19 417d
554. MAC22 0 18 0 19 94.74% 3:54 414d
555. DEION_SANDERS 0 18 0 19 94.74% 3:43 396d
556. TOUCHDOWN 0 18 0 19 94.74% 3:48 388d
557. FINS_WIN 0 18 0 19 94.74% 4:28 371d
558. BUCS_TODD 0 18 0 19 94.74% 3:35 359d
559. NO_WAY_OUT 0 18 0 19 94.74% 3:30 330d
560. ABOUT_LAST_NIGHT 0 18 0 19 94.74% 3:31 318d
561. BON_FIRE 0 18 0 19 94.74% 3:33 303d
562. CARPE_DIEM_TODD 0 18 0 19 94.74% 3:00 287d
563. NEXT_TIME 0 18 0 19 94.74% 3:06 259d
564. FACT 0 18 0 19 94.74% 3:30 238d
565. Beatnik 1 17 0 33 90.91% 12:41 4593d
566. drunkenloser 0 41 0 1089 85.86% 3:49 2677d
567. Beowulf 3 32 0 1193 85.75% 2:09 3d
568. davidm 0 29 0 130 86.92% 6:01
569. 2000Anon 0 17 0 74 87.84% 2:50
570. Bobby_Jindal 0 18 0 205 86.34% 1:34 3548d
571. IF_ETC 1 43 0 577 85.79% 8:01 3686d
572. mummsi 0 25 0 60 88.33% 3:09 6093d
573. dr.calicokid 0 22 0 239 86.19% 1:18 2508d
574. pretense 32 32 0 375 85.87% 3:50 656d
575. Zonny 26 38 0 8649 85.42% 3:47 2d
576. el_conquistador 1 33 0 497 85.71% 1:52 372d
577. England 0 36 0 927 85.54% 2:46 1813d
578. BlubberButt 0 21 0 114 86.84% 2:26 3635d
579. aprcosta 0 33 0 3224 85.39% 3:58 225d
580. pardonme 0 23 0 386 85.75% 3:36 967d
581. lionelhutz 0 49 0 236 86.02% 1:49 98d
582. hobbie 0 25 0 66 87.88% 3:43
583. hokudenko 0 23 0 66 87.88% 4:01
584. treet 2 21 0 32 90.62% 3:57 6618d
585. alien 0 27 0 276 85.87% 3:57 846d
586. marcia7 2 32 0 323 85.76% 2:57 3556d
587. jgw72 0 23 0 25 92.00% 2:37 2372d
588. SOCCERTODD22 0 20 0 25 92.00% 4:31 422d
589. easy# 0 23 0 72 87.50% 3:21 1187d
590. Dwale7 0 23 0 690 85.36% 2:19 2952d
591. Venom 0 23 0 45 88.89% 2:09 4631d
592. mabb1 2 18 0 45 88.89% 1:26 3858d
593. yoda 0 28 0 1447 85.21% 3:39 415d
594. TLT 1 20 0 199 85.93% 3:17 132d
595. windsurf 4 17 0 152 86.18% 5:55 5724d
596. Gormac 0 29 0 85 87.06% 4:17
597. cphsig01 0 19 0 212 85.85% 3:23 4602d
598. am10-02 0 19 0 38 89.47% 3:13 5697d
599. Igary 0 17 0 18 94.44% 2:10 6358d
600. ValentinesDayIsOver 17 17 0 18 94.44% 1:59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin