.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 9x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
901. wakkadave 0 30 0 92 93.48% 4:53
902. Studgun 0 30 0 84 92.86% 12:33
903. horizone 30 30 0 30 100.00% 2:39 70d
904. machbannai! 6 30 0 103 94.17% 1:55 190d
905. OscarE 30 30 0 37 91.89% 2:46 99d
906. meema2eight 1 29 0 55 80.00% 2:20 769d
907. summer70 0 29 0 167 89.82% 1:50 2692d
908. ginagal_56 0 29 0 85 87.06% 8:30 2811d
909. InvisibleInc. 0 29 0 30 96.67% 1:17 3044d
910. !_--FAST-ISHAM--_ 0 29 0 37 83.78% 1:13 3045d
911. gary41 0 29 0 52 92.31% 1:28 4395d
912. wurschtl 5 29 0 3412 76.35% 2:09 4497d
913. humanist 1 29 0 73 90.41% 1:39 4783d
914. Darby 6 29 0 36 97.22% 2:42 4947d
915. ShouldBeSleepingToo 0 29 0 105 91.43% 2:04 4995d
916. ccvv 29 29 0 29 100.00% 8:15 5335d
917. am11-12 0 29 0 30 96.67% 2:21 5336d
918. eimerlein 0 29 0 100 95.00% 2:41 6222d
919. clarkkent 0 29 0 30 96.67% 3:21 6423d
920. J-man 0 29 0 63 80.95% 5:01
921. AgingGracefully 0 29 0 30 96.67% 2:03 526d
922. The-Bible-is-the-Word-of-God 29 29 0 29 100.00% 2:16 356d
923. Loki 24 29 0 135 94.81% 1:51 12d
924. jjrod 0 28 0 36 86.11% 2:39 2704d
925. tiny2 0 28 0 133 88.72% 2:54 273d
926. marcia7 1 28 0 44 90.91% 1:54 3500d
927. AE 28 28 0 29 96.55% 2:56 3578d
928. wanderer101 0 28 0 29 96.55% 1:46 3640d
929. snubbed 2 28 0 596 72.82% 4:50 3651d
930. M33 0 28 0 50 92.00% 2:32 4338d
931. tbrs 0 28 0 57 91.23% 1:36 4365d
932. clydefrazier 28 28 0 28 100.00% 4:16 5348d
933. clausmax 28 28 0 28 100.00% 1:26 5385d
934. AnyoneButBush 2 28 0 45 91.11% 1:27 5635d
935. ricia 0 28 0 92 94.57% 2:25 5644d
936. BrEyedBabe 7 28 0 386 89.64% 7:24 6043d
937. MARIOHENK 0 28 0 38 94.74% 3:34 6044d
938. sjoliz 0 28 0 257 80.16% 3:45 6222d
939. jgw41 1 28 0 96 94.79% 1:51 6305d
940. exeter 0 28 0 29 96.55% 3:25 6317d
941. wywalk 0 28 0 30 93.33% 6:26 6493d
942. fallcan 0 28 0 196 91.84% 1:45 6543d
943. bjnsf 3 28 0 32 96.88% 4:07 6576d
944. Bebe 2 28 0 81 86.42% 3:19
945. kmac 0 28 0 50 94.00% 2:27
946. ktrahano 0 28 0 29 96.55% 9:21
947. 73jg 1 28 0 222 92.34% 2:28 1295d
948. PapaRatzi 28 28 0 28 100.00% 1:59 551d
949. Oumuamua 0 28 0 29 96.55% 2:09 190d
950. mickeyguy 6 27 0 157 85.99% 3:01 1970d
951. johnr 4 27 0 53 90.57% 3:47 2021d
952. cbx 0 27 0 52 96.15% 2:37 3067d
953. fibrofog 1 27 0 1111 83.98% 4:30 3233d
954. LTBRAVES 22 27 0 106 94.34% 2:29 4533d
955. ERIC1 13 27 0 87 95.40% 4:02 4929d
956. ret05 0 27 0 32 93.75% 2:03 5421d
957. chnc 0 27 0 36 88.89% 1:24 5509d
958. am11-02 0 27 0 34 94.12% 2:36 5640d
959. mentor03 0 27 0 28 96.43% 2:11 5761d
960. glennl 0 27 0 103 84.47% 2:40 6027d
961. samson4 7 27 0 35 97.14% 1:47 6124d
962. gary61 0 27 0 61 91.80% 1:38 6227d
963. Igary 0 27 0 103 94.17% 1:55 6302d
964. jjs1 13 27 0 76 90.79% 5:11 6459d
965. LisaSimpson 11 27 0 39 97.44% 4:28 6535d
966. Sheran4oil 4 27 0 286 91.26% 3:53
967. piggz 1 27 0 195 91.79% 2:11
968. ggipk 0 27 0 61 90.16% 1:44
969. geba 0 27 0 53 90.57% 2:03
970. k61! 0 27 0 28 96.43% 3:13 1127d
971. chickaboom 0 27 0 34 94.12% 3:15 2d
972. panchi 1 27 1 3213 75.29% 1:22 1:59
973. kdobbins15228 0 26 0 44 95.45% 7:42 1551d
974. lizbet 3 26 0 101 89.11% 2:43 2019d
975. monamuffett 1 26 0 72 94.44% 6:27 2321d
976. Sammys 26 26 0 26 100.00% 2:58 2732d
977. Ashand 2 26 0 30 93.33% 2:31 3923d
978. jstagdguy 0 26 0 28 92.86% 3:15 4287d
979. Thunderbird.4 0 26 0 28 92.86% 2:11 4568d
980. zecara_36 0 26 0 31 93.55% 3:08 4758d
981. ninat 5 26 0 142 90.14% 5:17 5010d
982. roofs 0 26 0 113 91.15% 6:12 5011d
983. logikor 16 26 0 115 90.43% 3:35 5183d
984. dutchburner 0 26 0 28 92.86% 6:13 5243d
985. ronan 3 26 0 634 86.12% 2:31 5246d
986. newme1 0 26 0 27 96.30% 1:27 5303d
987. fcfanatic 0 26 0 55 94.55% 1:26 5360d
988. SKinTexas 0 26 0 206 88.35% 2:26 5415d
989. summer04 0 26 0 27 96.30% 1:40 5459d
990. 1brownsugar 26 26 0 57 87.72% 3:53 5923d
991. cnstladl 12 26 0 89 83.15% 3:14 6098d
992. mud 1 26 0 29 93.10% 2:49 6292d
993. kenogary 21 26 0 146 93.84% 4:05 6388d
994. fc9x2 2 26 0 64 84.38% 1:42 6515d
995. zelda69 19 26 0 104 96.15% 2:21 6587d
996. sizemoreb 0 26 0 27 96.30% 2:40
997. mlre 0 26 0 62 91.94% 1:44
998. Aljoba 0 26 0 58 94.83% 3:03
999. Piscis 0 26 0 33 90.91% 5:58
1000. GPA 0 26 0 40 90.00% 6:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin