.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 9x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
901. kiwi 1 30 0 561 75.76% 6:14
902. dualdoc 0 30 0 31 96.77% 3:27
903. wakkadave 0 30 0 92 93.48% 4:53
904. Studgun 0 30 0 84 92.86% 12:33
905. horizone 30 30 0 30 100.00% 2:39 126d
906. machbannai! 6 30 0 103 94.17% 1:55 246d
907. OscarE 30 30 0 37 91.89% 2:46 155d
908. meema2eight 1 29 0 55 80.00% 2:20 825d
909. summer70 0 29 0 167 89.82% 1:50 2748d
910. ginagal_56 0 29 0 85 87.06% 8:30 2867d
911. InvisibleInc. 0 29 0 30 96.67% 1:17 3100d
912. !_--FAST-ISHAM--_ 0 29 0 37 83.78% 1:13 3101d
913. gary41 0 29 0 52 92.31% 1:28 4451d
914. wurschtl 5 29 0 3412 76.35% 2:09 4554d
915. humanist 1 29 0 73 90.41% 1:39 4839d
916. Darby 6 29 0 36 97.22% 2:42 5003d
917. ShouldBeSleepingToo 0 29 0 105 91.43% 2:04 5051d
918. ccvv 29 29 0 29 100.00% 8:15 5391d
919. am11-12 0 29 0 30 96.67% 2:21 5392d
920. eimerlein 0 29 0 100 95.00% 2:41 6278d
921. clarkkent 0 29 0 30 96.67% 3:21 6479d
922. J-man 0 29 0 63 80.95% 5:01
923. AgingGracefully 0 29 0 30 96.67% 2:03 582d
924. The-Bible-is-the-Word-of-God 29 29 0 29 100.00% 2:16 412d
925. Loki 24 29 0 135 94.81% 1:51 33d
926. jjrod 0 28 0 36 86.11% 2:39 2760d
927. tiny2 0 28 0 133 88.72% 2:54 329d
928. marcia7 1 28 0 44 90.91% 1:54 3556d
929. AE 28 28 0 29 96.55% 2:56 3634d
930. wanderer101 0 28 0 29 96.55% 1:46 3696d
931. snubbed 2 28 0 596 72.82% 4:50 3707d
932. M33 0 28 0 50 92.00% 2:32 4394d
933. tbrs 0 28 0 57 91.23% 1:36 4421d
934. clydefrazier 28 28 0 28 100.00% 4:16 5404d
935. clausmax 28 28 0 28 100.00% 1:26 5441d
936. AnyoneButBush 2 28 0 45 91.11% 1:27 5691d
937. ricia 0 28 0 92 94.57% 2:25 5700d
938. BrEyedBabe 7 28 0 386 89.64% 7:24 6099d
939. MARIOHENK 0 28 0 38 94.74% 3:34 6100d
940. sjoliz 0 28 0 257 80.16% 3:45 6278d
941. jgw41 1 28 0 96 94.79% 1:51 6361d
942. exeter 0 28 0 29 96.55% 3:25 6373d
943. wywalk 0 28 0 30 93.33% 6:26 6549d
944. fallcan 0 28 0 196 91.84% 1:45 6599d
945. bjnsf 3 28 0 32 96.88% 4:07 6632d
946. Bebe 2 28 0 81 86.42% 3:19
947. kmac 0 28 0 50 94.00% 2:27
948. ktrahano 0 28 0 29 96.55% 9:21
949. 73jg 1 28 0 222 92.34% 2:28 1351d
950. PapaRatzi 28 28 0 28 100.00% 1:59 607d
951. Oumuamua 0 28 0 29 96.55% 2:09 18d
952. mickeyguy 6 27 0 157 85.99% 3:01 2026d
953. johnr 4 27 0 53 90.57% 3:47 2077d
954. cbx 0 27 0 52 96.15% 2:37 3123d
955. fibrofog 1 27 0 1111 83.98% 4:30 3289d
956. LTBRAVES 22 27 0 106 94.34% 2:29 4589d
957. ERIC1 13 27 0 87 95.40% 4:02 4985d
958. ret05 0 27 0 32 93.75% 2:03 5477d
959. chnc 0 27 0 36 88.89% 1:24 5565d
960. am11-02 0 27 0 34 94.12% 2:36 5696d
961. mentor03 0 27 0 28 96.43% 2:11 5817d
962. glennl 0 27 0 103 84.47% 2:40 6083d
963. samson4 7 27 0 35 97.14% 1:47 6180d
964. gary61 0 27 0 61 91.80% 1:38 6283d
965. Igary 0 27 0 103 94.17% 1:55 6358d
966. jjs1 13 27 0 76 90.79% 5:11 6515d
967. LisaSimpson 11 27 0 39 97.44% 4:28 6591d
968. Sheran4oil 4 27 0 286 91.26% 3:53
969. piggz 1 27 0 195 91.79% 2:11
970. ggipk 0 27 0 61 90.16% 1:44
971. geba 0 27 0 53 90.57% 2:03
972. k61! 0 27 0 28 96.43% 3:13 1183d
973. chickaboom 0 27 0 34 94.12% 3:15 2d
974. panchi 0 27 0 3400 75.12% 1:23 5d
975. kdobbins15228 0 26 0 44 95.45% 7:42 1607d
976. lizbet 3 26 0 101 89.11% 2:43 2075d
977. monamuffett 1 26 0 72 94.44% 6:27 2377d
978. Sammys 26 26 0 26 100.00% 2:58 2788d
979. Ashand 2 26 0 30 93.33% 2:31 3979d
980. jstagdguy 0 26 0 28 92.86% 3:15 4343d
981. Thunderbird.4 0 26 0 28 92.86% 2:11 4624d
982. zecara_36 0 26 0 31 93.55% 3:08 4815d
983. ninat 5 26 0 142 90.14% 5:17 5066d
984. roofs 0 26 0 113 91.15% 6:12 5067d
985. logikor 16 26 0 115 90.43% 3:35 5239d
986. dutchburner 0 26 0 28 92.86% 6:13 5299d
987. ronan 3 26 0 634 86.12% 2:31 5302d
988. newme1 0 26 0 27 96.30% 1:27 5359d
989. fcfanatic 0 26 0 55 94.55% 1:26 5416d
990. SKinTexas 0 26 0 206 88.35% 2:26 5471d
991. summer04 0 26 0 27 96.30% 1:40 5515d
992. 1brownsugar 26 26 0 57 87.72% 3:53 5979d
993. cnstladl 12 26 0 89 83.15% 3:14 6154d
994. mud 1 26 0 29 93.10% 2:49 6348d
995. kenogary 21 26 0 146 93.84% 4:05 6444d
996. fc9x2 2 26 0 64 84.38% 1:42 6571d
997. zelda69 19 26 0 104 96.15% 2:21 6643d
998. sizemoreb 0 26 0 27 96.30% 2:40
999. mlre 0 26 0 62 91.94% 1:44
1000. Aljoba 0 26 0 58 94.83% 3:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin