.net
Proceeds go to charity

Scores - Top Streaks - 8x4


See who has the highest active streak going in this game category. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the Top Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
101. natasha_fatale 90 90 0 251 98.41% 12:18 1d
102. Andres 90 192 22 130764 96.50% 4:22 1:11
103. shooshoo 89 89 0 1316 95.67% 3:26 2d
104. orakis 89 89 3 256 97.66% 3:15 3:20
105. London_Phil_1956 88 155 0 12089 96.50% 5:31 6d
106. MonsterSchwanz 85 470 0 1341 99.33% 6:06 10d
107. Morin! 85 85 0 2938 92.72% 5:45 9d
108. oscar 85 178 11 213863 92.61% 1:21 11:10
109. shirleym 85 88 2 2611 94.18% 11:11 1:37
110. bluepecan 84 239 0 7784 96.47% 9:41 10d
111. MorinWonderful 84 97 0 2010 92.44% 5:16 9d
112. GunHappyUSANeverLearns 83 145 0 7816 97.21% 3:30 2d
113. Phil1956 83 133 2 13674 96.60% 5:43 19:54
114. mak 83 119 79 4282 95.96% 3:27 3:01
115. fritzfictiondotCOM 82 82 0 82 100.00% 3:30 6d
116. FritzFictionDOTcom 82 82 0 424 98.11% 3:40 6d
117. FRITZFICTIONdotCOM 82 82 0 145 98.62% 3:04 6d
118. FRITZFICTIONDOTCOM 82 82 0 362 97.24% 3:13 6d
119. Cayugasuz 80 111 0 24978 93.57% 4:56 9d
120. joelakrho 80 163 0 22390 81.07% 5:44 2d
121. Congerstiger 80 148 16 10775 97.20% 4:22 9:18
122. tiffstpaul 79 365 7 34125 97.47% 5:18 6:22
123. ProveYoureAWackjob.BuyAGun! 78 83 0 346 97.69% 3:02 2d
124. jellybelly 78 78 31 1513 93.85% 2:26 0:18
125. drbee 77 243 0 27960 96.91% 9:00 4d
126. WheelHawk 76 284 0 6205 99.03% 9:15 14d
127. reeseedee 76 108 14 24932 95.05% 4:28 0:29
128. njjjr 74 194 0 67369 93.36% 2:55 2d
129. dump-Trump 73 73 0 104 99.04% 3:50 2d
130. gussiegoo 72 90 0 2720 94.96% 3:23 2d
131. JohnWF 72 851 20 60260 98.60% 3:38 4:37
132. etaylor 71 71 0 2539 93.78% 3:18 1d
133. BestAuntieEver 70 70 0 1149 91.64% 1:26 2d
134. oneway 70 240 0 17234 94.63% 7:01 1d
135. gusiegoo 68 77 0 2976 94.93% 3:23 2d
136. Rosinante 67 130 0 1578 98.10% 6:42 1d
137. betteroff 67 358 6 14290 94.96% 3:54 16:40
138. grouchdad 66 184 0 29029 97.87% 2:40 5d
139. Cryptocat9 66 128 0 5795 96.01% 4:12 3d
140. wortel 66 300 17 15131 97.74% 4:34 19:15
141. Dudley-Do-Right 66 750 1 13535 98.80% 8:00 8:48
142. billweiser 66 300 2 4414 97.49% 5:14 6:23
143. lauradoom 66 88 1 3022 96.33% 3:28 3:55
144. omnescient 66 128 1 433 97.23% 3:38 3:51
145. novice123 66 132 31 32133 95.01% 5:30 0:18
146. USABoy3ShootsBothParents.HaHaHa 65 104 0 891 97.31% 3:11 8d
147. brandonman 65 287 0 90722 97.36% 3:05 5d
148. jodo 65 310 23 24689 97.74% 3:50 4:56
149. BillWolfe 64 206 0 5228 97.48% 6:38 2d
150. james-bond 64 473 0 53139 97.20% 3:46 1d
151. chuck.salomon.jr 64 82 14 395 96.95% 2:54 2:52
152. hamishduffy 63 443 0 10182 98.43% 3:21 4d
153. bird33 63 160 0 3670 97.22% 4:10 3d
154. WEW 63 113 0 5674 96.83% 2:58 3d
155. Z06 63 69 0 452 97.79% 8:39 1d
156. Slo_Joe 63 111 22 26629 93.55% 3:30 1:40
157. What.Is.It.With.Guns! 62 68 0 962 97.19% 3:18 8d
158. Guns=PowerTrip 62 93 0 1197 97.33% 3:16 8d
159. Guns=SmallDickTherapy 62 97 0 1343 96.80% 3:21 8d
160. angusduffy 62 303 0 7961 98.52% 3:14 6d
161. TrumpMakesUSAaLaughingStock 62 76 0 828 96.50% 3:10 2d
162. edmond 62 189 18 62795 97.22% 3:48 17:00
163. woody54 62 438 28 49011 97.13% 3:19 0:24
164. lefever 62 129 12 26902 95.01% 4:06 0:17
165. mikenjan 61 68 0 1706 96.01% 3:24 1d
166. nata 61 116 12 5490 85.12% 5:45 20:13
167. GO.TRUMP.LIBERAL.MEDIA.LIES. 60 60 0 61 100.00% 2:31 10d
168. celina 60 173 0 78993 93.73% 2:49 2d
169. Thrasherfan 60 171 0 24412 97.31% 4:48 2d
170. try 60 227 0 1432 98.88% 2:37 1d
171. mwanser 60 314 0 26159 97.80% 3:05 1d
172. sexyvdb 60 133 0 15406 95.09% 4:11 1d
173. NIGHTOWL 60 383 17 83272 97.36% 3:15 4:49
174. kid47 60 223 35 38258 97.48% 2:34 0:03
175. pentar757 59 166 0 4368 96.43% 5:30 6d
176. LizaJane9 59 59 0 1746 87.62% 2:47 6d
177. beesdee 59 99 0 102030 94.03% 2:41 1d
178. Geometroid 59 198 1 9427 97.57% 2:40 0:27
179. computerdude3000 58 90 0 9157 96.40% 2:19 2d
180. hellyrocks 58 139 0 68236 95.82% 2:02 2d
181. Manticor 58 402 4 18354 98.76% 3:41 7:46
182. bhb16 57 72 0 407 94.10% 5:29 2d
183. Lindyhopper_Agame 56 1812 0 12444 99.57% 7:12 9d
184. bmw1168 56 56 0 57 100.00% 4:13 6d
185. lukenhaley 56 68 0 2242 94.78% 3:23 2d
186. mcgmch 56 216 7 57523 94.06% 2:24 10:43
187. LeftNuttt 56 1595 36 49216 99.60% 2:35 3:23
188. alg 56 129 56 52832 94.87% 2:52 2:30
189. coolser 55 82 0 1202 96.42% 3:48 12d
190. jvy 55 75 0 790 96.71% 3:03 5d
191. fake-Trump-true-news 55 55 0 107 98.13% 3:51 2d
192. swidgen 55 143 0 1812 97.96% 3:33 1d
193. Bdarker 55 55 0 413 92.98% 14:38 1d
194. haley12345 55 205 55 324477 95.55% 1:14 7:37
195. EdwardChernow 55 87 12 485 97.32% 5:35 6:55
196. LittleMax 55 87 55 13287 95.43% 2:24 1:13
197. rbonnin0828 54 107 0 70141 93.50% 2:50 6d
198. ix 54 216 0 10348 98.00% 3:08 2d
199. grandbr 54 72 0 4235 94.26% 3:30 2d
200. OBloz 54 216 4 3627 96.22% 4:34 3:49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 20+

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin