.net
All site revenue goes to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 10x1


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 0 588 0 589 99.83% 3:14 279d
2. snowclone 0 376 0 550 99.09% 6:16 611d
3. buckleyschance 1 332 0 573 98.78% 7:12 1695d
4. Bozeman 317 317 1 4816 98.15% 6:00 10:54
5. TitanicTony 77 297 0 2259 94.86% 4:03 1d
6. wolper 0 266 0 473 98.52% 7:14 2269d
7. crepuscule 6 252 0 259 99.61% 9:16 1658d
8. ecksor 0 247 0 2569 97.78% 5:30 1670d
9. wasjun 37 247 0 1110 98.56% 5:37 12d
10. humadruzz 0 246 0 695 97.70% 7:14 1907d
11. tiorapatea 242 242 0 800 98.62% 14:30 2740d
12. Honest1 0 193 0 2399 95.33% 8:20 2113d
13. Klepp 0 171 0 1475 96.54% 7:30 10d
14. dcn21 12 143 0 11841 93.46% 4:02 788d
15. carlw 2 138 0 141 99.29% 8:24 1180d
16. CubicSprock 0 130 0 328 94.82% 2:18 990d
17. WastedBrain 0 125 0 205 97.56% 7:45 119d
18. Gulbis 0 99 0 119 98.32% 5:32 2026d
19. Punster 60 95 0 321 95.33% 3:03 660d
20. WRAC 5 90 0 1349 91.62% 2:33 7d
21. Billboy 10 85 0 24662 91.48% 3:49 50d
22. Catailong2 0 84 0 139 98.56% 2:45 2796d
23. Goosey_Goosey_Gander 38 80 0 4145 92.50% 4:37 7d
24. GlynTheGin 1 75 0 15319 86.30% 2:45 1589d
25. Darkosi 6 72 0 2537 91.88% 2:16 8d
26. d164280a 12 68 0 443 93.91% 6:08 534d
27. ValpoJim 2 68 0 4830 90.48% 2:51 128d
28. d164280 6 64 0 712 95.08% 5:32 1291d
29. theaddictformerlyknownasdcn 0 62 0 761 94.48% 4:26 2516d
30. Lawrence55Dee 0 62 0 698 95.85% 3:11 1317d
31. sdz1 10 62 0 88 96.59% 7:06 1017d
32. m1cha 0 61 0 66 95.45% 11:00 2172d
33. sdz3 3 58 0 99 97.98% 5:39 196d
34. sweety 2 56 0 229 89.96% 6:02 1530d
35. Uberman 2 56 0 183 96.72% 3:38 2805d
36. PhilN73 0 56 0 1485 90.51% 3:40 391d
37. Slug 55 55 0 56 100.00% 11:41 2019d
38. Runner 0 55 0 226 90.71% 4:00 96d
39. free@last 0 54 0 513 91.81% 3:53 113d
40. sdz4 0 54 0 375 90.93% 5:11 1d
41. glynthegin 25 53 0 41681 86.66% 2:36 1299d
42. ElTorp 0 53 0 58 96.55% 2:36 990d
43. ElGuapo 53 53 0 3319 85.57% 2:00 37d
44. JackK.2015 14 51 0 770 93.38% 3:52 1264d
45. Kaos 2 51 0 246 89.02% 2:27 116d
46. sdz2 2 49 0 110 94.55% 5:13 998d
47. WillemZwart 0 49 0 185 87.57% 2:59 240d
48. Piglet71 0 48 0 7462 78.72% 1:44 1565d
49. sdz 0 48 0 283 91.52% 6:03 134d
50. sdz6 0 48 0 191 92.15% 6:00 118d
51. Rob1948 0 47 0 363 89.53% 4:08 1651d
52. ix 16 46 0 508 91.34% 3:43 1d
53. sdz5 11 46 0 645 92.25% 4:59 1d
54. Glynthegin 10 45 0 2180 87.57% 2:45 1731d
55. Pepsi_Max 1 45 0 237 91.56% 2:59 2056d
56. Gord 0 45 0 216 95.83% 3:56 562d
57. confused1 1 45 0 77 92.21% 3:53 277d
58. TNmountainmanMUDstains 0 44 0 1744 91.23% 3:41 857d
59. Mastermind 0 44 0 1510 88.81% 2:42 517d
60. wildcard 0 43 0 264 85.98% 7:32 1501d
61. FairyGrandma 19 43 0 933 86.50% 4:21 839d
62. Rubsh 0 43 0 500 90.60% 4:00 188d
63. GLYNTHEGIN 15 42 0 2078 86.00% 2:44 1705d
64. Focus1 1 42 0 215 88.84% 3:34 180d
65. Dokmokm 35 42 0 530 92.64% 9:27 111d
66. The-Bible-is-the-Word-of-God 0 41 0 906 86.09% 3:18 676d
67. Turpin827 9 41 0 177 94.92% 5:38 295d
68. Pepsi_one 2 40 0 217 89.86% 3:20 2235d
69. maven 15 39 0 1011 84.57% 2:47 921d
70. rws33315 5 39 0 4217 79.84% 2:54 28d
71. Ellie2 22 39 0 165 92.12% 4:13 19d
72. WillemZwart. 0 38 0 93 83.87% 3:09 2795d
73. TNmountainman 1 38 0 388 92.27% 3:57 1084d
74. fercell 0 38 0 615 88.29% 3:16 595d
75. Soccerman55 1 38 0 14446 82.31% 3:09 309d
76. pretense 24 38 4 6051 82.91% 4:10 10:15
77. Saloth_Sar 0 37 0 117 92.31% 2:58 2096d
78. derrik1 2 37 0 35079 75.98% 2:28 139d
79. slofstra 0 36 0 1387 87.53% 9:32 1918d
80. Tagkag 0 36 0 355 89.86% 3:28 1284d
81. Gordie 36 36 0 117 93.16% 3:43 755d
82. NetCell_Ghost 8 36 0 261 88.89% 3:02 56d
83. vavava 0 36 0 8600 85.79% 2:55 35d
84. MonicaLewinsky 0 35 0 58 94.83% 6:12 945d
85. 5737525 0 35 0 3311 79.34% 3:47 402d
86. Surfsup 0 34 0 431 88.86% 3:36 1832d
87. EuniceM 0 34 0 335 84.78% 2:48 2656d
88. erin_bev 0 34 0 35 97.14% 1:52 1060d
89. MaggieJ 0 34 0 70 91.43% 2:03 990d
90. JackK2016 11 34 0 475 92.84% 3:39 896d
91. canman1944 0 34 0 429 86.71% 3:52 892d
92. mirzam 0 33 0 238 79.41% 3:58 340d
93. Sixpack 0 33 0 447 88.14% 3:51 336d
94. bigeds 1 33 0 13498 77.40% 3:10 21:28
95. JackK2019 8 33 0 42 97.62% 3:34 14:38
96. locacaliente 0 32 0 112 93.75% 4:50 1732d
97. Arheus 0 32 0 245 92.65% 4:15 2311d
98. Runner1 0 32 0 300 90.67% 3:40 825d
99. DrJackK 28 32 0 180 93.33% 3:17 85d
100. Pepsi_Next 0 31 0 401 91.52% 2:46 1352d

1 2 3 4 5 6

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin