.net
All site revenue goes to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 10x1


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 510 510 0 510 100.00% 3:12 1d
2. snowclone 0 376 0 550 99.09% 6:16 311d
3. buckleyschance 1 332 0 573 98.78% 7:12 1396d
4. wolper 0 266 0 473 98.52% 7:14 1970d
5. crepuscule 6 252 0 259 99.61% 9:16 1359d
6. ecksor 0 247 0 2569 97.78% 5:30 1371d
7. wasjun 12 247 0 1085 98.53% 5:37 7d
8. humadruzz 0 246 0 695 97.70% 7:14 1608d
9. tiorapatea 242 242 0 800 98.62% 14:30 2441d
10. Bozeman 48 222 0 3499 98.00% 6:33 90d
11. Honest1 0 193 0 2399 95.33% 8:20 1814d
12. TitanicTony 182 182 0 1723 94.14% 4:10 6d
13. Klepp 0 171 0 1353 96.82% 7:41 32d
14. dcn21 12 143 0 11841 93.46% 4:02 489d
15. carlw 2 138 0 141 99.29% 8:24 881d
16. CubicSprock 0 130 0 328 94.82% 2:18 691d
17. Gulbis 0 99 0 119 98.32% 5:32 1727d
18. Punster 60 95 0 321 95.33% 3:03 360d
19. WRAC 1 90 0 1207 91.88% 2:35 658d
20. Billboy 0 85 0 23295 91.49% 3:50 77d
21. Catailong2 0 84 0 139 98.56% 2:45 2497d
22. Goosey_Goosey_Gander 35 80 0 3541 92.54% 4:38 7d
23. GlynTheGin 1 75 0 15319 86.30% 2:45 1289d
24. Darkosi 19 72 0 2402 92.38% 2:17 57d
25. d164280a 12 68 0 443 93.91% 6:08 235d
26. ValpoJim 0 68 0 4787 90.54% 2:51 86d
27. d164280 6 64 0 712 95.08% 5:32 991d
28. theaddictformerlyknownasdcn 0 62 0 761 94.48% 4:26 2217d
29. Lawrence55Dee 0 62 0 698 95.85% 3:11 1017d
30. sdz1 10 62 0 88 96.59% 7:06 717d
31. m1cha 0 61 0 66 95.45% 11:00 1873d
32. sdz3 2 58 0 98 97.96% 5:40 257d
33. sweety 2 56 0 229 89.96% 6:02 1231d
34. Uberman 2 56 0 183 96.72% 3:38 2506d
35. PhilN73 0 56 0 1485 90.51% 3:40 92d
36. Slug 55 55 0 56 100.00% 11:41 1719d
37. Runner 0 55 0 210 90.48% 4:04 325d
38. free@last 0 54 0 469 91.90% 3:53 196d
39. glynthegin 25 53 0 41681 86.66% 2:36 1000d
40. ElTorp 0 53 0 58 96.55% 2:36 691d
41. JackK.2015 14 51 0 770 93.38% 3:52 965d
42. sdz2 2 49 0 110 94.55% 5:13 699d
43. WillemZwart 0 49 0 175 88.00% 2:58 96d
44. Piglet71 0 48 0 7462 78.72% 1:44 1266d
45. snickne 0 48 0 610 92.79% 4:31 2534d
46. sdz 0 48 0 270 91.85% 6:09 454d
47. Rob1948 0 47 0 363 89.53% 4:08 1352d
48. ix 0 46 0 423 91.73% 3:32 512d
49. Glynthegin 10 45 0 2180 87.57% 2:45 1432d
50. Pepsi_Max 1 45 0 237 91.56% 2:59 1757d
51. Gord 0 45 0 216 95.83% 3:56 263d
52. TNmountainmanMUDstains 0 44 0 1744 91.23% 3:41 558d
53. Mastermind 0 44 0 1510 88.81% 2:42 217d
54. wildcard 0 43 0 264 85.98% 7:32 1202d
55. FairyGrandma 19 43 0 933 86.50% 4:21 539d
56. Rubsh 0 43 0 471 90.45% 4:01 295d
57. ElGuapo 43 43 0 3309 85.52% 2:00 12d
58. Focus1 0 42 0 185 88.65% 3:36 1319d
59. GLYNTHEGIN 15 42 0 2078 86.00% 2:44 1406d
60. Dokmokm 11 42 0 506 92.29% 9:24 2d
61. The-Bible-is-the-Word-of-God 0 41 0 906 86.09% 3:18 377d
62. Turpin827 8 41 0 176 94.89% 5:39 16d
63. Pepsi_one 2 40 0 217 89.86% 3:20 1935d
64. maven 15 39 0 1011 84.57% 2:47 622d
65. rws33315 10 39 0 4171 79.86% 2:55 1d
66. WillemZwart. 0 38 0 93 83.87% 3:09 2496d
67. TNmountainman 1 38 0 388 92.27% 3:57 785d
68. fercell 0 38 0 615 88.29% 3:16 296d
69. Soccerman55 1 38 0 14446 82.31% 3:09 10d
70. pretense 5 38 0 4944 83.07% 4:12 4d
71. Saloth_Sar 0 37 0 117 92.31% 2:58 1797d
72. derrik1 1 37 0 34942 75.97% 2:28 58d
73. slofstra 0 36 0 1387 87.53% 9:32 1618d
74. Tagkag 0 36 0 355 89.86% 3:28 985d
75. Gordie 36 36 0 117 93.16% 3:43 455d
76. vavava 17 36 17 6251 86.64% 2:59 3:42
77. MonicaLewinsky 0 35 0 58 94.83% 6:12 646d
78. 5737525 0 35 0 3311 79.34% 3:47 103d
79. WastedBrain 9 35 0 62 96.77% 6:21 23d
80. Surfsup 0 34 0 431 88.86% 3:36 1532d
81. EuniceM 0 34 0 335 84.78% 2:48 2357d
82. erin_bev 0 34 0 35 97.14% 1:52 761d
83. MaggieJ 0 34 0 70 91.43% 2:03 691d
84. JackK2016 11 34 0 475 92.84% 3:39 597d
85. canman1944 0 34 0 429 86.71% 3:52 593d
86. Ellie2 34 34 0 34 100.00% 3:59 14d
87. mirzam 0 33 0 238 79.41% 3:58 41d
88. Sixpack 0 33 0 447 88.14% 3:51 36d
89. bigeds 0 33 0 8204 77.67% 3:08 14:51
90. locacaliente 0 32 0 112 93.75% 4:50 1433d
91. Kaos 0 32 0 62 83.87% 2:51 1692d
92. winter12 0 32 0 558 79.21% 2:23 1998d
93. Arheus 0 32 0 245 92.65% 4:15 2011d
94. Runner1 0 32 0 300 90.67% 3:40 525d
95. DrJackK 26 32 0 178 93.26% 3:18 3d
96. Pepsi_Next 0 31 0 401 91.52% 2:46 1053d
97. tempestaNera 10 31 0 53 94.34% 1:47 2408d
98. hamtruck3 6 31 0 906 72.74% 4:26 182d
99. twinkel 0 31 0 258 78.29% 6:14 120d
100. joychia 0 30 0 57 96.49% 3:53 953d

1 2 3 4 5 6 7

All content copyright ©2018 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin