.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 7x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. Staple 0 420 0 1846 96.97% 6:11 846d
2. crepuscule 0 245 0 600 97.83% 10:07 1165d
3. Cavegirl 0 161 0 283 99.65% 10:09 1319d
4. Arheus 0 128 0 1549 91.87% 3:36 1565d
5. CubicSprock 0 124 0 313 96.81% 1:54 188d
6. TitanicTony 122 122 0 928 92.03% 4:38 3d
7. RobertR 18 117 0 477 97.48% 17:52 173d
8. Goosey_Goosey_Gander 13 98 0 1651 90.91% 5:35 4d
9. Lindyhopper_Agame 1 93 0 200 98.50% 10:16 404d
10. Punster 90 90 0 360 93.33% 4:03 118d
11. Nat_King_C. 0 84 0 3171 91.90% 3:40 1019d
12. wasjun 46 77 0 213 98.59% 7:33 9d
13. Born1950 0 69 0 6664 84.65% 4:55 1088d
14. dcn21 1 63 0 649 93.22% 5:16 328d
15. 867-5309 0 56 8 12283 81.74% 2:57 6:05
16. ElGuapo 37 54 0 1535 86.71% 2:06 6d
17. Darkosi 10 52 0 2523 90.96% 2:26 2d
18. frontier5 0 51 0 220 87.73% 4:24 1978d
19. WRAC 34 49 0 1468 88.83% 2:08 181d
20. kells 0 48 0 1863 82.02% 7:35 1106d
21. Born1491 1 48 0 2103 84.40% 5:37 1887d
22. Isabella 0 48 0 925 85.95% 7:31 16d
23. melogreta 0 47 0 1767 82.40% 8:28 1457d
24. hotturkey 10 47 0 22125 81.63% 2:49 9d
25. buzzcut 0 46 0 336 90.77% 2:43 1592d
26. gumshoebob 2 45 0 12949 81.77% 2:51 972d
27. Born1493 0 44 0 1920 83.75% 4:58 1686d
28. free@last 0 44 0 566 89.93% 5:05 188d
29. BoredAgainChristian 0 44 0 5924 84.12% 4:31 188d
30. zao 0 43 0 9109 80.88% 3:43 833d
31. lilobos6 0 42 0 86 93.02% 6:48 544d
32. LizPatton 6 42 6 72292 76.18% 3:17 2:44
33. Mastermind 0 41 0 2136 83.94% 2:30 72d
34. mollodog 3 40 0 4735 76.09% 3:33 493d
35. firenze 0 40 0 365 86.03% 3:14 118d
36. Belle 0 40 0 1788 82.44% 8:08 4d
37. Pepsi_one 0 39 0 197 88.32% 3:34 1437d
38. ValpoJim 6 39 0 2174 88.87% 2:54 24d
39. ShipNDip 0 38 0 2664 83.15% 3:21 468d
40. Lawrence55Dee 2 38 0 86 96.51% 3:48 263d
41. Lynet 7 37 0 56 94.64% 8:44 1045d
42. Uberman 0 37 0 164 94.51% 4:11 2025d
43. Whats-his-name 37 37 0 37 100.00% 8:52 118d
44. Soccerman55 0 37 0 11124 82.02% 3:08 68d
45. Steve169 0 37 0 4890 83.46% 6:40 14:35
46. lilobos 0 36 0 172 87.79% 6:41 896d
47. TNmountainmanMUDstains 11 36 0 1014 90.14% 4:13 109d
48. Tagkag 0 35 0 204 89.22% 3:10 398d
49. T1-T3 0 35 0 103 92.23% 3:46 118d
50. RingoStarr 5 34 0 161 88.82% 15:33 604d
51. EuniceM 0 34 0 732 82.51% 2:30 1855d
52. BLISS 0 34 0 1068 84.18% 4:09 99d
53. sweety 0 34 0 518 87.84% 5:29 5d
54. Turpin827 0 33 0 109 92.66% 7:47 833d
55. vam 0 33 0 18419 72.85% 1:30 967d
56. perfins 0 33 0 866 83.60% 4:45 2099d
57. Skeezicks 3 33 0 12571 77.78% 5:18 59d
58. GaryP 1 32 0 9414 69.02% 2:46 1756d
59. FairyGrandma 6 32 0 283 87.99% 5:29 117d
60. jimmyp 0 32 0 356 87.64% 1:17 66d
61. germ 0 32 0 8476 79.97% 5:10 1d
62. belowtheradar 0 31 0 72 84.72% 2:54 1711d
63. snickne 0 31 0 59 93.22% 5:15 2131d
64. thawkins 22 31 0 1142 82.84% 3:37 162d
65. Patti_Scialfa 0 31 0 259 88.80% 4:01 118d
66. ix 1 31 0 90 85.56% 4:57 30d
67. Serphina 12 31 0 838 81.03% 7:09 8d
68. pilotbob1 0 30 0 2377 71.69% 2:45 1506d
69. JimmyB151 1 30 0 452 85.84% 5:11 1905d
70. DougOrleans 0 30 0 433 80.14% 4:00 1924d
71. vavava 0 30 0 772 82.51% 3:01 422d
72. RosieScenario 0 30 0 1821 82.04% 2:48 197d
73. rufus_r 0 30 0 189 80.95% 4:35 188d
74. lilobos7 3 30 0 132 91.67% 8:58 81d
75. lilobos5 8 30 0 110 91.74% 6:20 80d
76. stcnstl 1 30 0 5176 64.91% 3:34 15d
77. RalphKramden 0 30 0 2261 82.49% 2:51 10d
78. brainiac 0 29 0 8686 68.09% 3:52 897d
79. boy. 0 29 0 1562 78.94% 2:51 1354d
80. tempestaNera 0 29 0 116 91.38% 2:30 1364d
81. theaddictformerlyknownasdcn 13 29 0 216 92.59% 4:24 1714d
82. TNmountainman 0 29 0 70 94.29% 4:38 316d
83. IleneDover 0 29 0 2038 83.56% 2:51 117d
84. Presidential-Twit 0 29 0 651 84.64% 4:45 73d
85. The-Bible-is-the-Word-of-God 1 28 0 434 81.80% 3:11 1032d
86. top2 0 28 0 18207 66.34% 2:25 1229d
87. Saloth_Sar 0 28 0 137 83.94% 3:38 1294d
88. Sorry-1 0 28 0 169 81.66% 7:25 1650d
89. rws33315 0 28 0 1537 68.38% 2:42 258d
90. JC 1 28 0 1913 75.80% 1:16 170d
91. pretense 5 28 0 3156 78.52% 3:56 46d
92. kipf 0 28 0 20464 75.61% 1:32 1d
93. wildcard 0 27 0 3355 75.56% 5:20 660d
94. karlakaka 0 27 0 16103 71.94% 3:18 810d
95. benny83 0 27 0 19942 76.23% 4:49 976d
96. #.Paul_Stallion 0 27 0 137 81.75% 5:15 1373d
97. Clavin 0 27 0 33 93.94% 6:02 1651d
98. sonny8.25.12 5 27 0 372 78.23% 2:58 1691d
99. Gulbis 6 26 0 53 94.34% 5:07 879d
100. back 0 26 0 1818 67.22% 2:22 1326d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin