.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 7x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. Staple 0 420 0 1846 96.97% 6:11 906d
2. crepuscule 0 245 0 600 97.83% 10:07 1225d
3. Cavegirl 0 161 0 283 99.65% 10:09 1378d
4. Arheus 0 128 0 1549 91.87% 3:36 1625d
5. TitanicTony 126 126 0 932 92.06% 4:38 12d
6. CubicSprock 0 124 0 313 96.81% 1:54 248d
7. RobertR 18 117 0 477 97.48% 17:52 233d
8. Goosey_Goosey_Gander 10 98 0 1752 90.86% 5:34 15:54
9. Lindyhopper_Agame 1 93 0 200 98.50% 10:16 463d
10. Punster 91 91 0 361 93.35% 4:02 14d
11. Tal 1 87 0 94 96.81% 12:10 1d
12. Nat_King_C. 0 84 0 3171 91.90% 3:40 1079d
13. wasjun 50 77 0 217 98.62% 7:30 6d
14. Born1950 0 69 0 6664 84.65% 4:55 1147d
15. dcn21 1 63 0 649 93.22% 5:16 388d
16. 867-5309 0 56 0 12880 81.72% 2:56 17d
17. ElGuapo 21 54 0 1693 86.53% 2:05 4d
18. Darkosi 1 52 1 2769 90.65% 2:25 1:03
19. frontier5 0 51 0 220 87.73% 4:24 2038d
20. WRAC 34 49 0 1468 88.83% 2:08 240d
21. kells 0 48 0 1863 82.02% 7:35 1166d
22. Born1491 1 48 0 2103 84.40% 5:37 1947d
23. Isabella 11 48 0 1000 86.10% 7:21 12d
24. melogreta 0 47 0 1767 82.40% 8:28 1517d
25. hotturkey 10 47 0 22125 81.63% 2:49 69d
26. buzzcut 0 46 0 336 90.77% 2:43 1652d
27. gumshoebob 2 45 0 12949 81.77% 2:51 1032d
28. Born1493 0 44 0 1920 83.75% 4:58 1745d
29. free@last 0 44 0 566 89.93% 5:05 248d
30. BoredAgainChristian 0 44 0 5924 84.12% 4:31 247d
31. zao 0 43 0 9109 80.88% 3:43 892d
32. lilobos6 0 42 0 86 93.02% 6:48 603d
33. LizPatton 1 42 0 73658 76.18% 3:18 12:00
34. Mastermind 0 41 0 2158 83.87% 2:30 10d
35. mollodog 3 40 0 4735 76.09% 3:33 553d
36. firenze 0 40 0 365 86.03% 3:14 178d
37. Belle 12 40 0 1959 82.49% 7:59 1d
38. Pepsi_one 0 39 0 197 88.32% 3:34 1497d
39. ValpoJim 6 39 0 2174 88.87% 2:54 84d
40. ShipNDip 0 38 0 2664 83.15% 3:21 527d
41. Lawrence55Dee 2 38 0 86 96.51% 3:48 323d
42. Lynet 7 37 0 56 94.64% 8:44 1104d
43. Uberman 0 37 0 164 94.51% 4:11 2085d
44. Whats-his-name 37 37 0 37 100.00% 8:52 178d
45. Soccerman55 0 37 0 11192 82.02% 3:08 33d
46. Steve169 5 37 0 5172 83.41% 6:42 1d
47. lilobos 0 36 0 172 87.79% 6:41 956d
48. TNmountainmanMUDstains 11 36 0 1014 90.14% 4:13 169d
49. Tagkag 0 35 0 204 89.22% 3:10 458d
50. T1-T3 0 35 0 103 92.23% 3:46 178d
51. RingoStarr 5 34 0 161 88.82% 15:33 664d
52. EuniceM 0 34 0 732 82.51% 2:30 1914d
53. BLISS 0 34 0 1068 84.18% 4:09 159d
54. sweety 8 34 0 526 88.02% 5:28 8d
55. Turpin827 0 33 0 109 92.66% 7:47 892d
56. vam 0 33 0 18419 72.85% 1:30 1026d
57. perfins 0 33 0 866 83.60% 4:45 2158d
58. Skeezicks 0 33 0 12917 77.60% 5:16 1d
59. GaryP 1 32 0 9414 69.02% 2:46 1816d
60. FairyGrandma 6 32 0 283 87.99% 5:29 177d
61. jimmyp 0 32 0 356 87.64% 1:17 126d
62. germ 3 32 2 9508 79.18% 5:11 4:56
63. belowtheradar 0 31 0 72 84.72% 2:54 1770d
64. snickne 0 31 0 59 93.22% 5:15 2191d
65. thawkins 22 31 0 1142 82.84% 3:37 222d
66. Patti_Scialfa 0 31 0 259 88.80% 4:01 178d
67. ix 1 31 0 90 85.56% 4:57 89d
68. Serphina 0 31 0 864 81.02% 7:07 14d
69. pilotbob1 0 30 0 2377 71.69% 2:45 1566d
70. JimmyB151 1 30 0 452 85.84% 5:11 1965d
71. DougOrleans 0 30 0 433 80.14% 4:00 1984d
72. RosieScenario 0 30 0 1821 82.04% 2:48 256d
73. rufus_r 0 30 0 189 80.95% 4:35 248d
74. lilobos7 3 30 0 132 91.67% 8:58 141d
75. lilobos5 8 30 0 110 91.74% 6:20 140d
76. stcnstl 1 30 0 5176 64.91% 3:34 74d
77. RalphKramden 5 30 0 2288 82.60% 2:50 27d
78. vavava 0 30 0 807 82.65% 3:03 4d
79. brainiac 0 29 0 8686 68.09% 3:52 957d
80. boy. 0 29 0 1562 78.94% 2:51 1413d
81. tempestaNera 0 29 0 116 91.38% 2:30 1424d
82. theaddictformerlyknownasdcn 13 29 0 216 92.59% 4:24 1774d
83. TNmountainman 0 29 0 70 94.29% 4:38 376d
84. IleneDover 0 29 0 2038 83.56% 2:51 176d
85. Presidential-Twit 0 29 0 651 84.64% 4:45 132d
86. The-Bible-is-the-Word-of-God 1 28 0 434 81.80% 3:11 1092d
87. top2 0 28 0 18207 66.34% 2:25 1289d
88. Saloth_Sar 0 28 0 137 83.94% 3:38 1354d
89. Sorry-1 0 28 0 169 81.66% 7:25 1710d
90. rws33315 0 28 0 1537 68.38% 2:42 318d
91. JC 1 28 0 1913 75.80% 1:16 230d
92. WhiteHouseTheatre 0 28 0 306 84.31% 4:58 22d
93. pretense 0 28 0 3224 78.41% 3:56 10:31
94. kipf 4 28 4 22743 75.63% 1:32 4:25
95. wildcard 0 27 0 3355 75.56% 5:20 720d
96. karlakaka 0 27 0 16103 71.94% 3:18 870d
97. benny83 0 27 0 19942 76.23% 4:49 1035d
98. #.Paul_Stallion 0 27 0 137 81.75% 5:15 1432d
99. Clavin 0 27 0 33 93.94% 6:02 1711d
100. sonny8.25.12 5 27 0 372 78.23% 2:58 1751d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin