.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 7x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. Staple 0 420 0 1846 96.97% 6:11 873d
2. crepuscule 0 245 0 600 97.83% 10:07 1192d
3. Cavegirl 0 161 0 283 99.65% 10:09 1345d
4. Arheus 0 128 0 1549 91.87% 3:36 1592d
5. CubicSprock 0 124 0 313 96.81% 1:54 215d
6. TitanicTony 124 124 0 930 92.04% 4:38 4d
7. RobertR 18 117 0 477 97.48% 17:52 200d
8. Goosey_Goosey_Gander 16 98 0 1679 90.89% 5:35 4d
9. Lindyhopper_Agame 1 93 0 200 98.50% 10:16 430d
10. Punster 90 90 0 360 93.33% 4:03 145d
11. Nat_King_C. 0 84 0 3171 91.90% 3:40 1046d
12. wasjun 48 77 0 215 98.60% 7:31 16d
13. Born1950 0 69 0 6664 84.65% 4:55 1114d
14. dcn21 1 63 0 649 93.22% 5:16 355d
15. 867-5309 0 56 0 12665 81.74% 2:56 1d
16. ElGuapo 38 54 0 1536 86.72% 2:06 15d
17. Darkosi 27 52 3 2759 90.69% 2:25 0:09
18. frontier5 0 51 0 220 87.73% 4:24 2005d
19. WRAC 34 49 0 1468 88.83% 2:08 207d
20. kells 0 48 0 1863 82.02% 7:35 1133d
21. Born1491 1 48 0 2103 84.40% 5:37 1914d
22. Isabella 19 48 0 955 86.28% 7:28 10d
23. melogreta 0 47 0 1767 82.40% 8:28 1484d
24. hotturkey 10 47 0 22125 81.63% 2:49 36d
25. buzzcut 0 46 0 336 90.77% 2:43 1619d
26. gumshoebob 2 45 0 12949 81.77% 2:51 999d
27. Born1493 0 44 0 1920 83.75% 4:58 1712d
28. free@last 0 44 0 566 89.93% 5:05 215d
29. BoredAgainChristian 0 44 0 5924 84.12% 4:31 214d
30. zao 0 43 0 9109 80.88% 3:43 859d
31. lilobos6 0 42 0 86 93.02% 6:48 570d
32. LizPatton 1 42 0 72817 76.18% 3:18 1d
33. Mastermind 0 41 0 2136 83.94% 2:30 98d
34. mollodog 3 40 0 4735 76.09% 3:33 520d
35. firenze 0 40 0 365 86.03% 3:14 145d
36. Belle 15 40 0 1856 82.49% 8:05 4d
37. Pepsi_one 0 39 0 197 88.32% 3:34 1464d
38. ValpoJim 6 39 0 2174 88.87% 2:54 51d
39. ShipNDip 0 38 0 2664 83.15% 3:21 494d
40. Lawrence55Dee 2 38 0 86 96.51% 3:48 290d
41. Lynet 7 37 0 56 94.64% 8:44 1071d
42. Uberman 0 37 0 164 94.51% 4:11 2052d
43. Whats-his-name 37 37 0 37 100.00% 8:52 145d
44. Soccerman55 0 37 0 11192 82.02% 3:08 20:33
45. Steve169 0 37 0 5113 83.49% 6:43 8:15
46. lilobos 0 36 0 172 87.79% 6:41 923d
47. TNmountainmanMUDstains 11 36 0 1014 90.14% 4:13 136d
48. Tagkag 0 35 0 204 89.22% 3:10 425d
49. T1-T3 0 35 0 103 92.23% 3:46 145d
50. RingoStarr 5 34 0 161 88.82% 15:33 631d
51. EuniceM 0 34 0 732 82.51% 2:30 1881d
52. BLISS 0 34 0 1068 84.18% 4:09 126d
53. sweety 0 34 0 518 87.84% 5:29 32d
54. Turpin827 0 33 0 109 92.66% 7:47 859d
55. vam 0 33 0 18419 72.85% 1:30 993d
56. perfins 0 33 0 866 83.60% 4:45 2125d
57. Skeezicks 0 33 0 12805 77.63% 5:17 10:30
58. GaryP 1 32 0 9414 69.02% 2:46 1783d
59. FairyGrandma 6 32 0 283 87.99% 5:29 144d
60. jimmyp 0 32 0 356 87.64% 1:17 93d
61. germ 11 32 9 8904 79.65% 5:10 6:09
62. belowtheradar 0 31 0 72 84.72% 2:54 1737d
63. snickne 0 31 0 59 93.22% 5:15 2158d
64. thawkins 22 31 0 1142 82.84% 3:37 189d
65. Patti_Scialfa 0 31 0 259 88.80% 4:01 145d
66. ix 1 31 0 90 85.56% 4:57 56d
67. Serphina 4 31 0 851 81.08% 7:09 7d
68. pilotbob1 0 30 0 2377 71.69% 2:45 1533d
69. JimmyB151 1 30 0 452 85.84% 5:11 1932d
70. DougOrleans 0 30 0 433 80.14% 4:00 1951d
71. vavava 0 30 0 772 82.51% 3:01 449d
72. RosieScenario 0 30 0 1821 82.04% 2:48 224d
73. rufus_r 0 30 0 189 80.95% 4:35 215d
74. lilobos7 3 30 0 132 91.67% 8:58 108d
75. lilobos5 8 30 0 110 91.74% 6:20 107d
76. stcnstl 1 30 0 5176 64.91% 3:34 41d
77. RalphKramden 0 30 0 2283 82.57% 2:51 4d
78. brainiac 0 29 0 8686 68.09% 3:52 924d
79. boy. 0 29 0 1562 78.94% 2:51 1380d
80. tempestaNera 0 29 0 116 91.38% 2:30 1391d
81. theaddictformerlyknownasdcn 13 29 0 216 92.59% 4:24 1741d
82. TNmountainman 0 29 0 70 94.29% 4:38 343d
83. IleneDover 0 29 0 2038 83.56% 2:51 143d
84. Presidential-Twit 0 29 0 651 84.64% 4:45 100d
85. The-Bible-is-the-Word-of-God 1 28 0 434 81.80% 3:11 1059d
86. top2 0 28 0 18207 66.34% 2:25 1256d
87. Saloth_Sar 0 28 0 137 83.94% 3:38 1321d
88. Sorry-1 0 28 0 169 81.66% 7:25 1677d
89. rws33315 0 28 0 1537 68.38% 2:42 285d
90. JC 1 28 0 1913 75.80% 1:16 197d
91. pretense 5 28 0 3195 78.53% 3:56 5d
92. kipf 0 28 3 21710 75.67% 1:32 6:10
93. wildcard 0 27 0 3355 75.56% 5:20 687d
94. karlakaka 0 27 0 16103 71.94% 3:18 837d
95. benny83 0 27 0 19942 76.23% 4:49 1002d
96. #.Paul_Stallion 0 27 0 137 81.75% 5:15 1399d
97. Clavin 0 27 0 33 93.94% 6:02 1678d
98. sonny8.25.12 5 27 0 372 78.23% 2:58 1718d
99. Gulbis 6 26 0 53 94.34% 5:07 906d
100. back 0 26 0 1818 67.22% 2:22 1353d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin