.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 7x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. Staple 0 420 0 1846 96.97% 6:11 751d
2. crepuscule 0 245 0 600 97.83% 10:07 1070d
3. Cavegirl 0 161 0 283 99.65% 10:09 1223d
4. Arheus 0 128 0 1549 91.87% 3:36 1470d
5. CubicSprock 0 124 0 313 96.81% 1:54 92d
6. RobertR 18 117 0 477 97.48% 17:52 77d
7. TitanicTony 114 114 0 920 91.96% 4:38 2d
8. Goosey_Goosey_Gander 29 98 0 1430 90.84% 5:38 1d
9. Lindyhopper_Agame 1 93 0 200 98.50% 10:16 308d
10. Punster 90 90 0 360 93.33% 4:03 22d
11. Nat_King_C. 0 84 0 3171 91.90% 3:40 924d
12. wasjun 37 77 0 204 98.53% 7:35 3d
13. Born1950 0 69 0 6664 84.65% 4:55 992d
14. dcn21 1 63 0 649 93.22% 5:16 232d
15. 867-5309 0 56 7 11018 82.00% 3:00 0:26
16. ElGuapo 27 54 0 1525 86.62% 2:05 2d
17. frontier5 0 51 0 220 87.73% 4:24 1883d
18. WRAC 34 49 0 1468 88.83% 2:08 85d
19. kells 0 48 0 1863 82.02% 7:35 1010d
20. Born1491 1 48 0 2103 84.40% 5:37 1791d
21. Isabella 28 48 0 889 86.05% 7:35 5d
22. melogreta 0 47 0 1767 82.40% 8:28 1361d
23. hotturkey 0 47 15 18825 81.65% 2:50 3:38
24. buzzcut 0 46 0 336 90.77% 2:43 1496d
25. gumshoebob 2 45 0 12949 81.77% 2:51 876d
26. Born1493 0 44 0 1920 83.75% 4:58 1590d
27. free@last 0 44 0 566 89.93% 5:05 93d
28. BoredAgainChristian 0 44 0 5924 84.12% 4:31 92d
29. zao 0 43 0 9109 80.88% 3:43 737d
30. lilobos6 0 42 0 86 93.02% 6:48 448d
31. LizPatton 3 42 9 69257 76.23% 3:17 0:40
32. Mastermind 0 41 0 2097 83.83% 2:30 10d
33. Darkosi 21 41 2 1282 92.12% 2:28 8:58
34. mollodog 3 40 0 4735 76.09% 3:33 397d
35. firenze 0 40 0 365 86.03% 3:14 22d
36. Belle 22 40 0 1578 82.64% 8:20 6d
37. Pepsi_one 0 39 0 197 88.32% 3:34 1341d
38. ValpoJim 0 39 0 2144 88.85% 2:54 131d
39. ShipNDip 0 38 0 2664 83.15% 3:21 372d
40. Lawrence55Dee 2 38 0 86 96.51% 3:48 167d
41. Lynet 7 37 0 56 94.64% 8:44 949d
42. Uberman 0 37 0 164 94.51% 4:11 1930d
43. Soccerman55 0 37 0 11117 82.03% 3:08 219d
44. Whats-his-name 37 37 0 37 100.00% 8:52 23d
45. Steve169 0 37 0 3919 83.03% 6:42 1d
46. lilobos 0 36 0 172 87.79% 6:41 801d
47. TNmountainmanMUDstains 11 36 0 1014 90.14% 4:13 14d
48. Tagkag 0 35 0 204 89.22% 3:10 302d
49. T1-T3 0 35 0 103 92.23% 3:46 22d
50. RingoStarr 5 34 0 161 88.82% 15:33 508d
51. EuniceM 0 34 0 732 82.51% 2:30 1759d
52. BLISS 0 34 0 1068 84.18% 4:09 3d
53. Turpin827 0 33 0 109 92.66% 7:47 737d
54. vam 0 33 0 18419 72.85% 1:30 871d
55. perfins 0 33 0 866 83.60% 4:45 2003d
56. sweety 0 33 0 414 87.68% 5:15 135d
57. Skeezicks 0 33 0 12449 77.84% 5:18 2d
58. GaryP 1 32 0 9414 69.02% 2:46 1660d
59. jimmyp 0 32 0 347 87.61% 1:16 60d
60. FairyGrandma 6 32 0 283 87.99% 5:29 22d
61. germ 0 32 5 7295 80.71% 5:14 4:48
62. belowtheradar 0 31 0 72 84.72% 2:54 1615d
63. snickne 0 31 0 59 93.22% 5:15 2035d
64. ix 0 31 0 69 86.96% 4:48 92d
65. thawkins 22 31 0 1142 82.84% 3:37 66d
66. Patti_Scialfa 0 31 0 259 88.80% 4:01 22d
67. Serphina 0 31 0 641 80.66% 7:22 1d
68. pilotbob1 0 30 0 2377 71.69% 2:45 1410d
69. JimmyB151 1 30 0 452 85.84% 5:11 1809d
70. DougOrleans 0 30 0 433 80.14% 4:00 1829d
71. vavava 0 30 0 772 82.51% 3:01 327d
72. lilobos5 1 30 0 85 90.59% 6:56 262d
73. lilobos7 0 30 0 118 91.53% 9:01 442d
74. RosieScenario 0 30 0 1821 82.04% 2:48 101d
75. rufus_r 0 30 0 189 80.95% 4:35 92d
76. stcnstl 0 30 0 5171 64.92% 3:34 32d
77. RalphKramden 0 30 0 2214 82.34% 2:51 9d
78. brainiac 0 29 0 8686 68.09% 3:52 801d
79. boy. 0 29 0 1562 78.94% 2:51 1258d
80. tempestaNera 0 29 0 116 91.38% 2:30 1268d
81. theaddictformerlyknownasdcn 13 29 0 216 92.59% 4:24 1618d
82. TNmountainman 0 29 0 70 94.29% 4:38 220d
83. IleneDover 0 29 0 2038 83.56% 2:51 21d
84. The-Bible-is-the-Word-of-God 1 28 0 434 81.80% 3:11 936d
85. top2 0 28 0 18207 66.34% 2:25 1134d
86. Saloth_Sar 0 28 0 137 83.94% 3:38 1199d
87. Sorry-1 0 28 0 169 81.66% 7:25 1554d
88. rws33315 0 28 0 1537 68.38% 2:42 162d
89. JC 1 28 0 1913 75.80% 1:16 74d
90. pretense 0 28 0 3042 78.99% 3:56 2d
91. wildcard 0 27 0 3355 75.56% 5:20 564d
92. karlakaka 0 27 0 16103 71.94% 3:18 715d
93. benny83 0 27 0 19942 76.23% 4:49 880d
94. #.Paul_Stallion 0 27 0 137 81.75% 5:15 1277d
95. Clavin 0 27 0 33 93.94% 6:02 1555d
96. sonny8.25.12 5 27 0 372 78.23% 2:58 1596d
97. Gulbis 6 26 0 53 94.34% 5:07 783d
98. back 0 26 0 1818 67.22% 2:22 1230d
99. ..--.Paul.---.Stallion.--.. 4 26 0 288 83.68% 4:51 1286d
100. sonny12.2 0 26 0 1191 81.36% 2:50 1482d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin