.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 7x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. bethric 0 4 0 359 7.80% 0:43 1586d
2. ijato.boyano 2 2 0 2 100.00% 0:56 1804d
3. ElTorp 0 12 0 20 80.00% 1:05 467d
4. karisma 0 2 0 9 33.33% 1:05 2369d
5. Ann13 0 12 0 475 60.21% 1:07 1573d
6. calicokid 1 1 0 1 100.00% 1:09 819d
7. dr.qing2 2 2 0 2 100.00% 1:11 2360d
8. crre 0 5 0 19 73.68% 1:12 1807d
9. Carun 2 4 0 81 45.68% 1:13 912d
10. JC 1 28 0 1913 75.80% 1:16 379d
11. jimmyp 0 32 0 356 87.64% 1:17 275d
12. dennisvbp1 0 4 0 77 33.77% 1:17 2260d
13. cher44 1 6 0 45 68.89% 1:18 1837d
14. limle 1 10 0 961 48.28% 1:19 275d
15. kaynina 0 2 0 7 42.86% 1:19 2071d
16. nohoper99 0 10 0 18 72.22% 1:20 1741d
17. eastrock 0 3 0 20 30.00% 1:20 1648d
18. Sylvie6 0 2 0 5 40.00% 1:20 1925d
19. vamz 0 22 0 1176 72.36% 1:21 1111d
20. MaggieJ 0 14 0 25 92.00% 1:21 467d
21. rbc4art 1 4 0 50 52.00% 1:21 1806d
22. tyler10 1 1 0 1 100.00% 1:23 878d
23. rmm 5 5 0 10 70.00% 1:24 175d
24. katfranks 4 7 0 40 57.50% 1:25 1806d
25. deanna63 0 3 0 5 60.00% 1:25 881d
26. otero 2 2 0 2 100.00% 1:26 2382d
27. FreeB 3 3 0 3 100.00% 1:27 1619d
28. benlake3000 2 2 0 2 100.00% 1:27 1086d
29. Mitsuko 4 13 0 478 68.41% 1:28 828d
30. vam 0 33 0 18419 72.85% 1:30 1175d
31. SophieB 0 4 0 12 33.33% 1:31 1647d
32. merrysue 0 2 0 15 26.67% 1:31 2006d
33. kipf 0 34 0 28754 75.99% 1:32 3:26
34. aschdog 3 3 0 4 75.00% 1:33 542d
35. kjw3700 0 2 0 4 50.00% 1:33 1807d
36. yummi 0 10 0 59 74.58% 1:34 327d
37. byans 0 4 0 9 77.78% 1:34 2351d
38. my743rdnick 0 4 0 5 80.00% 1:34 630d
39. Jliberty 0 2 0 5 40.00% 1:34 2293d
40. golm 1 6 0 70 51.43% 1:35 1016d
41. Elemental 0 3 0 19 47.37% 1:35 2369d
42. lil3 0 8 0 201 41.79% 1:37 1807d
43. skipperocky 0 8 0 804 54.23% 1:37 5d
44. Dr.tempestaNera 0 19 0 20 95.00% 1:39 2133d
45. ddoss 0 1 0 2 50.00% 1:39 870d
46. calibama 0 6 0 3307 25.22% 1:40 649d
47. meema2eight 0 3 0 31 35.48% 1:40 157d
48. EMU 6 21 0 245 82.04% 1:41 998d
49. sonny7.7.12 3 8 0 20 78.95% 1:41 1955d
50. HeyFatLady 0 8 0 37 78.38% 1:41 2203d
51. Dr.WRAC 6 6 0 29 82.76% 1:41 1864d
52. 11 0 2 0 9 55.56% 1:41 2237d
53. erin_bev 0 21 0 22 95.45% 1:42 467d
54. sonny2.25 9 9 0 10 100.00% 1:42 1730d
55. BrownsRedSox 0 8 0 26 80.77% 1:42 1209d
56. SONNY9.3 9 9 0 33 90.91% 1:43 2130d
57. Elbe 4 4 0 6 83.33% 1:43 908d
58. horsec8z 4 4 0 5 80.00% 1:43 1941d
59. Catailong2 6 6 0 10 80.00% 1:44 2374d
60. Porten 0 11 0 31 67.74% 1:45 1805d
61. mitzi129 2 20 0 3154 71.94% 1:46 1224d
62. AndreaDoria 3 17 0 266 75.19% 1:46 123d
63. brandname 2 2 0 8 28.57% 1:46 1007d
64. Pamegranate 0 13 0 1257 61.50% 1:47 2292d
65. Curlysue 0 4 0 20 45.00% 1:47 124d
66. Repperzed 0 14 0 15 93.33% 1:49 1759d
67. Jennifer88 2 7 0 11 90.00% 1:49 1697d
68. sonnykba1 0 5 0 14 71.43% 1:49 1934d
69. poppo 0 3 0 22 31.82% 1:49 2325d
70. Nola 2 2 0 2 100.00% 1:49 2378d
71. Dr.BRS 0 12 0 42 78.57% 1:50 1048d
72. Motherax 0 5 0 15 66.67% 1:50 2328d
73. cheyennejones 0 3 0 20 60.00% 1:50 2089d
74. NOSEMARiE 0 5 0 21 52.38% 1:51 664d
75. -_-RB-_-Sycho 0 2 0 3 66.67% 1:51 2262d
76. sk118 0 18 0 146 73.29% 1:52 1790d
77. nll0517 0 11 0 115 70.43% 1:52 2309d
78. hibdibblyabob 6 9 0 30 80.00% 1:52 1133d
79. sonny2013 6 6 0 7 100.00% 1:52 1779d
80. fourtops 0 6 0 91 61.54% 1:52 4d
81. kcin 2 2 0 5 80.00% 1:52 1509d
82. sonny7.4.12 4 5 0 22 80.95% 1:53 1962d
83. sonnyba8 0 4 0 28 60.71% 1:53 1934d
84. anon 0 2 0 20 30.00% 1:53 321d
85. CubicSprock 0 124 0 313 96.81% 1:54 397d
86. unidex01 0 12 0 19 78.95% 1:54 1189d
87. Jinxy 8 12 0 26 88.46% 1:54 467d
88. sonny10.30.12 0 13 0 71 72.86% 1:55 1842d
89. chuckngo 1 9 0 76 67.11% 1:55 829d
90. anaccount 6 6 0 11 81.82% 1:55 832d
91. cellfreak06 0 2 0 31 38.71% 1:55 2174d
92. jjrod 0 2 0 3 66.67% 1:55 2234d
93. doptech 0 6 0 37 54.05% 1:56 2370d
94. sonny.b.a. 9 9 0 11 90.00% 1:57 1906d
95. jaggi987666 4 4 0 4 100.00% 1:57 1817d
96. cannadar 0 3 0 54 37.04% 1:57 1355d
97. Bluejay 0 3 0 31 45.16% 1:57 2241d
98. NOSemarie 0 3 0 4 75.00% 1:57 417d
99. kcd 0 2 0 4 50.00% 1:57 1375d
100. sonny05.27.12 0 9 0 97 77.32% 1:58 1965d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin