.net
All site revenue goes to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 7x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
301. cherryslurpee 0 11 0 170 77.65% 4:07 1960d
302. Hamtruck3 0 11 0 156 66.03% 3:21 2011d
303. collen 0 11 0 65 56.92% 2:14 2021d
304. kstpierre 1 11 0 1149 56.36% 4:24 2057d
305. cksailor 3 11 0 202 68.66% 7:44 2171d
306. Porten 0 11 0 31 67.74% 1:45 2192d
307. s.onny. 0 11 0 47 80.85% 2:50 2202d
308. evmanzella 0 11 0 33 69.70% 6:33 2338d
309. dlroche 0 11 0 97 72.16% 2:47 2469d
310. nll0517 0 11 0 115 70.43% 1:52 2696d
311. jdante 0 11 0 62 74.19% 2:53 2736d
312. dc1 0 11 0 13 84.62% 2:06 2768d
313. Nosemarie 1 11 0 169 62.72% 2:16 1093d
314. nosemaRie 0 11 0 46 67.39% 2:14 874d
315. debb 0 11 0 2631 49.18% 2:22 797d
316. jcas100 0 11 0 366 63.66% 5:38 516d
317. larwul 4 11 0 25 72.00% 7:13 305d
318. rickw 0 11 0 124 62.90% 4:14 1589d
319. BozoBrennan 1 11 0 199 78.28% 5:06 114d
320. AdamSchitt 11 11 0 80 77.22% 4:06 8d
321. MuellerMuckUp 11 11 0 12 100.00% 3:20 8d
322. dancks 1 11 0 104 66.35% 18:18 3:01
323. NoSeMaRiE 0 10 0 70 74.29% 2:55 1340d
324. horizone 0 10 0 15 80.00% 5:44 1691d
325. bullsgits 0 10 0 236 67.37% 4:36 1736d
326. nohoper99 0 10 0 18 72.22% 1:20 2128d
327. bjputzel 0 10 0 26 76.92% 3:39 2194d
328. gumshoe 10 10 0 27 85.19% 3:16 2336d
329. lebro 0 10 0 29 72.41% 2:34 2651d
330. dalmil 0 10 0 125 63.20% 5:34 2660d
331. Dwale7 0 10 0 138 76.81% 2:27 2706d
332. glynthegin 0 10 0 20 90.00% 2:12 2752d
333. aprcosta 0 10 0 43 74.42% 3:29 1058d
334. ahmed1 0 10 0 81 76.54% 4:48 1029d
335. carlw 10 10 0 19 84.21% 7:14 1029d
336. JackK2016 10 10 0 10 100.00% 4:26 927d
337. yummi 0 10 0 59 74.58% 1:34 714d
338. araujo 1 10 0 85 68.24% 2:34 531d
339. limle 3 10 0 970 48.25% 1:19 370d
340. noSEMARie 0 10 0 110 64.55% 2:22 316d
341. BackToBack 10 10 0 24 87.50% 2:23 199d
342. sdz2 0 10 0 11 90.91% 5:29 48d
343. DemsCheat 4 10 0 103 75.73% 5:03 29d
344. skipperocky 1 10 0 1148 54.97% 1:38 4d
345. sdz5 5 10 0 16 93.75% 4:46 1d
346. chuckngo 1 9 0 76 67.11% 1:55 1216d
347. rose7655 0 9 0 2206 45.24% 3:30 1273d
348. hibdibblyabob 6 9 0 30 80.00% 1:52 1520d
349. teabag50 2 9 0 182 62.64% 2:31 1536d
350. Dr.X 1 9 0 20 75.00% 6:28 1666d
351. abbek 0 9 0 17 70.59% 3:02 1841d
352. CBJ 1 9 0 16 81.25% 3:42 1847d
353. desaguadero 0 9 0 31 80.65% 6:28 1881d
354. dlgb2 0 9 0 2001 52.47% 3:28 2040d
355. robnot 1 9 0 34 76.47% 3:33 2172d
356. colorado 0 9 0 13 76.92% 2:34 2192d
357. grayray 0 9 0 13 76.92% 5:43 2502d
358. WWR 0 9 0 32 75.00% 3:07 2665d
359. muselady09 0 9 0 506 61.07% 6:47 2749d
360. noseMarie 0 9 0 55 69.09% 2:12 1070d
361. nOsEmArIe 0 9 0 209 64.59% 2:16 1010d
362. walldog 0 9 0 23 82.61% 4:24 842d
363. ozzie1080 0 9 0 15 80.00% 3:08 439d
364. DMtest 0 9 0 16 87.50% 1:50 319d
365. slofstra1 1 9 0 11 90.91% 12:14 233d
366. slofstra8 1 9 0 14 85.71% 9:47 228d
367. DemsIced 8 9 0 84 77.38% 4:49 163d
368. Deerfield 0 9 0 1275 45.57% 5:50 337d
369. fripp 0 9 0 31 67.74% 2:49 133d
370. MonsterMueller 7 9 0 36 86.11% 5:36 119d
371. rico1950 1 9 0 91 73.63% 5:37 75d
372. cphsig01 0 9 0 29 72.41% 2:39 4d
373. shortfatsally 0 9 0 1687 47.95% 2:25 2d
374. luxfero 0 8 0 246 61.38% 4:27 1155d
375. nosEMarie 0 8 0 68 72.06% 2:21 1221d
376. rhs 0 8 0 20 75.00% 3:29 1456d
377. jimschi 0 8 0 77 63.64% 4:29 1503d
378. BrownsRedSox 0 8 0 26 80.77% 1:42 1596d
379. aahbagal 0 8 0 92 68.48% 5:21 1855d
380. HuskerFit 1 8 0 97 64.95% 4:38 2065d
381. lil3 0 8 0 201 41.79% 1:37 2194d
382. celamai 8 8 0 8 100.00% 5:47 2213d
383. frednhaliburton 0 8 0 53 62.26% 3:14 2213d
384. Sookie 0 8 0 9 88.89% 2:31 2280d
385. evilqueen 8 8 0 113 68.14% 2:04 2314d
386. Runner1 0 8 0 9 88.89% 6:05 2385d
387. jedirod 1 8 0 10 90.00% 3:38 2388d
388. sallyanon 0 8 0 31 80.65% 4:13 2427d
389. nykitty 0 8 0 36 63.89% 4:10 2472d
390. lgbee 0 8 0 50 76.00% 8:10 2559d
391. soccermom1 0 8 0 47 63.83% 2:06 2562d
392. HeyFatLady 0 8 0 37 78.38% 1:41 2590d
393. macbeth 0 8 0 15 86.67% 4:27 2641d
394. kajake 0 8 0 17 70.59% 3:13 2645d
395. drvon7726 0 8 0 28 71.43% 5:43 2754d
396. batchguy2 0 8 0 17 70.59% 5:04 2757d
397. ComradClinton 8 8 0 21 76.19% 4:49 1001d
398. Griff1960 0 8 0 13 69.23% 3:27 972d
399. MrBarron 0 8 0 9 88.89% 2:11 924d
400. nOseMArie 0 8 0 34 67.65% 2:23 730d

1 2 3 4 5 6 7

All content copyright ©2018 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin