.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 8x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. CubicSprock 0 209 0 370 98.65% 1:57 100d
2. RobertR 16 132 0 862 98.96% 15:55 75d
3. TitanicTony 54 131 0 1137 94.37% 4:28 1d
4. Goosey_Goosey_Gander 32 123 2 662 95.17% 5:49 11:41
5. ix 28 92 0 1522 94.35% 4:13 46d
6. wasjun 91 91 0 91 100.00% 6:36 4d
7. sdz2 0 86 0 94 97.87% 7:48 433d
8. strassenbeuge 37 83 0 697 95.84% 4:06 1074d
9. Arheus 0 80 0 2964 95.24% 3:20 1461d
10. Darkosi 19 78 19 1155 94.55% 2:19 3:18
11. ekabiljo 0 77 0 78 98.72% 13:39 861d
12. Mastermind 0 72 0 1226 90.70% 2:30 30d
13. theaddictformerlyknownasdcn 0 70 0 572 95.98% 4:45 1625d
14. dcn21 0 68 0 1118 94.36% 4:09 29d
15. Uberman 0 61 0 157 98.09% 3:52 1950d
16. ValpoJim 2 58 0 2153 92.34% 2:40 91d
17. Aristootle49 0 53 0 127 96.85% 2:48 900d
18. Whats-his-name 53 53 0 53 100.00% 6:30 29d
19. T1-T3 53 53 0 104 95.19% 3:50 29d
20. Punster 44 53 0 305 94.43% 3:21 29d
21. FairyGrandma 29 53 0 666 90.99% 3:52 28d
22. ElGuapo 36 53 1 1785 91.65% 2:15 5:06
23. FlatlineD 8 51 0 1777 80.64% 4:20 83d
24. chana 5 50 0 6395 85.07% 4:37 457d
25. The-Bible-is-the-Word-of-God 0 50 0 1872 88.03% 2:59 369d
26. Patti_Scialfa 0 49 0 272 92.65% 4:00 30d
27. bourne_again 7 49 0 3803 86.43% 15:58 6d
28. TNmountainmanMUDstains 8 48 0 1193 92.62% 3:49 89d
29. frontier5 0 46 0 1209 87.51% 3:56 1100d
30. Bush.._VotersStay.Fools 7 46 0 73 95.89% 2:50 1523d
31. WRAC 7 46 0 1442 93.69% 2:18 85d
32. canman1944 4 46 0 259 89.96% 4:09 15d
33. Bobby_Jindal 0 44 0 246 88.62% 1:30 1690d
34. PleepPloop 5 43 0 92 94.57% 8:14 593d
35. Klepp 0 43 0 99 96.97% 7:10 308d
36. sdz1 2 43 0 90 94.44% 6:24 94d
37. Gulbis 0 42 0 43 97.67% 3:37 1136d
38. 7x2 0 42 0 43 97.67% 8:12 1862d
39. Roland833 0 41 0 1846 84.83% 5:39 117d
40. MaggieJ 0 41 0 50 96.00% 1:23 100d
41. flat_liind 3 41 0 774 86.56% 4:06 19d
42. TNmountainman 0 40 0 133 95.49% 4:15 228d
43. jlyer 10 40 0 365 93.42% 10:15 39d
44. Belle 31 40 0 353 90.93% 7:49 1d
45. sweety 5 39 0 168 86.31% 4:56 654d
46. Soccerman55 1 39 15 5242 87.10% 2:56 0:20
47. BushVotersStayFools 7 38 0 2742 84.17% 1:56 1447d
48. Sorry-1 0 38 0 1219 88.19% 5:53 1567d
49. Spud 0 38 0 62 95.16% 1:58 1696d
50. eddieb43 0 37 0 910 88.24% 5:14 81d
51. jimmyp 1 37 0 371 89.49% 1:05 28d
52. d164280 2 37 0 333 90.69% 4:28 10d
53. firenze 0 36 0 225 89.33% 3:27 520d
54. tempestaNera 0 36 0 68 95.59% 2:00 1275d
55. Pepsi_Next 0 36 0 206 89.32% 2:45 380d
56. Pepsi_one 0 35 0 130 94.62% 3:32 1345d
57. Bush..Voters_Stay..Fools... 2 35 0 47 95.74% 2:01 1462d
58. The_Longhorn 1 35 0 973 88.90% 1:35 1688d
59. fercell 0 35 0 140 85.00% 3:02 203d
60. Dokmokm 7 35 0 221 94.12% 9:29 7d
61. Turpin827 0 34 0 91 95.60% 6:52 912d
62. Pepsi_Max 1 34 0 95 90.53% 3:04 1190d
63. MKMK 0 34 0 44209 77.86% 1:53 399d
64. EuniceM 0 33 0 220 90.91% 2:15 1765d
65. TitanicTonys_deckofcards 0 33 0 163 92.02% 3:52 309d
66. sdz 1 33 0 108 91.67% 5:19 186d
67. free@last 33 33 0 301 94.35% 4:23 100d
68. rufus_r 0 33 0 209 85.17% 4:30 29d
69. Isabella 0 33 0 47 93.62% 7:26 4d
70. IQless 4 33 4 971 87.74% 4:22 4:16
71. Sitz 0 32 0 3947 77.53% 6:53 911d
72. Saloth_Sar 0 32 0 123 92.68% 3:20 1205d
73. Bush.Voters_..StayFoOols. 1 32 0 77 92.21% 2:11 1525d
74. carlw 0 32 0 60 96.67% 9:19 350d
75. Longstroke10 10 32 0 289 88.24% 10:32 8d
76. tileguy 0 32 0 1663 85.45% 3:37 1d
77. L-A 5 32 5 2380 83.07% 6:55 10:44
78. summer13 0 31 0 1016 74.31% 2:18 1177d
79. Dwale7 0 31 0 534 87.45% 2:52 1760d
80. Dr.tempestaNera 31 31 0 31 100.00% 1:43 1835d
81. my233rdnick 0 31 0 32 96.88% 3:42 397d
82. mrbuck 0 30 0 1161 74.50% 4:42 1206d
83. sweetleaf 0 30 0 197 86.29% 2:38 400d
84. pretense 0 30 0 2190 86.48% 4:05 1d
85. salterbus 0 30 4 17556 70.33% 2:13 8:47
86. caverat 0 30 14 592 87.67% 2:52 5:03
87. Peacegirl 0 29 0 80 86.25% 3:03 540d
88. WillemZwart 0 29 0 122 90.98% 3:10 722d
89. sdz4 0 29 0 86 93.02% 6:15 430d
90. Brain_dead 0 29 0 721 85.02% 3:49 76d
91. gitarzan 10 28 0 334 84.98% 3:45 996d
92. outskirts 0 28 0 49 91.84% 4:14 1206d
93. puggers 8 28 0 5438 70.30% 4:57 342d
94. vavava 0 28 0 725 87.59% 3:01 218d
95. summer71 1 27 0 359 71.87% 2:05 1692d
96. snickne 0 27 0 165 90.91% 4:20 1935d
97. JC 1 27 0 643 82.89% 1:07 74d
98. Townie 0 26 0 2307 73.69% 3:24 1006d
99. Bush.._Voters.StayFools 26 26 0 108 87.96% 2:25 1519d
100. rws33315 1 26 0 1710 77.95% 2:29 169d

1 2 3 4 5 6 7

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin