.net
All site revenue goes to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 9x2


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
101. SophieB 1 33 0 148 89.86% 4:08 441d
102. bozkurt 33 33 0 33 100.00% 3:02 53d
103. snoverdavid 5 33 0 274 85.40% 1:54 7d
104. riverb212 0 32 0 46 91.30% 6:44 2428d
105. Benvenuto 0 32 0 123 86.99% 3:30 2797d
106. sweetleaf 11 32 0 260 83.85% 3:18 1402d
107. firenze 0 32 0 91 92.31% 3:05 1109d
108. kenwa 0 32 0 113 89.38% 2:04 1039d
109. Townie 0 31 0 1825 76.99% 3:31 2014d
110. Rubsh1 0 31 0 35 94.29% 4:37 2238d
111. sdz3 2 31 0 34 97.06% 5:14 1218d
112. ElTorp 0 31 0 76 94.74% 1:27 1109d
113. watersmooth_silver 0 31 0 864 78.36% 1:55 1039d
114. maven 20 31 0 349 87.68% 2:17 943d
115. Peacegirl 30 30 0 42 95.24% 3:05 1620d
116. lcclick 1 30 0 37 94.59% 14:05 308d
117. slofstra5 13 30 0 240 93.75% 5:59 24d
118. Dr.X 0 29 0 51 88.24% 4:58 2061d
119. erin_bev 0 29 0 31 93.55% 1:51 1179d
120. NHJack 24 29 0 94 95.74% 3:32 77d
121. Rob1947 0 28 0 216 90.74% 3:39 665d
122. rico1950 0 28 0 550 84.18% 4:08 199d
123. JackK2019 28 28 0 145 94.48% 3:20 34d
124. caper96 1 28 0 15928 73.31% 2:44 1d
125. Runner1 0 27 0 90 93.33% 4:04 2151d
126. yogamama 0 27 0 1577 68.67% 1:36 2340d
127. EMU 5 27 0 277 85.92% 1:56 2405d
128. Gulbis 10 27 0 38 97.37% 3:45 2421d
129. Dwale7 0 27 0 924 86.58% 2:34 2849d
130. fripp 3 27 0 843 79.72% 2:58 274d
131. DrJackK 16 27 0 44 97.73% 2:49 211d
132. TLT 0 27 0 2960 83.75% 2:44 206d
133. bzulch 13 27 0 904 77.99% 1:51 12d
134. aprcosta 0 26 0 66 89.39% 3:43 1851d
135. Alioth 0 26 0 57 92.98% 4:08 1312d
136. troyboy43 14 26 0 1079 80.07% 1:50 11d
137. Rob1948 0 25 0 162 91.36% 3:50 2040d
138. summer13 1 25 0 1954 77.02% 2:16 2164d
139. madamoiselle 25 25 0 25 100.00% 5:19 2215d
140. M33 0 25 0 129 86.05% 3:19 2454d
141. Gord 1 25 0 62 93.55% 3:51 76d
142. jbiggins 13 25 0 1668 78.54% 1:55 3d
143. Pepsi_Next 0 24 0 125 90.40% 2:26 1480d
144. Surfsup 10 24 0 288 85.76% 3:21 2055d
145. WillemZwart 1 24 0 51 82.35% 2:54 2735d
146. NoseMarie 0 24 0 381 83.20% 2:32 1182d
147. nial 2 24 0 724 84.81% 2:04 1023d
148. Belle 0 24 0 170 85.88% 6:50 632d
149. mitzi129 4 23 0 2423 79.16% 1:46 1922d
150. hamtruck1 0 23 0 1100 73.00% 3:37 1995d
151. retiredk9ed 0 23 0 143 85.31% 3:51 2145d
152. Pepsi_Max 2 23 0 88 88.64% 3:17 2192d
153. mrbuck 0 23 0 1095 77.26% 4:51 2215d
154. summer70 2 23 0 1949 72.86% 2:00 2757d
155. STPETETODD2018 0 23 0 24 95.83% 6:47 468d
156. Twinkel1 0 23 0 574 80.66% 5:17 433d
157. unidex01 0 23 0 774 75.58% 2:09 291d
158. jomar 0 23 0 1143 78.22% 2:27 181d
159. twinkel 0 23 0 1429 77.61% 5:39 28d
160. onefinelady 1 22 0 506 85.38% 3:04 1884d
161. Hamtruck3 0 22 0 335 76.42% 3:02 2220d
162. WillemZwart. 0 22 0 36 88.89% 2:59 2927d
163. SAB 0 22 0 506 78.85% 3:54 1249d
164. Schedar 0 22 0 62 77.42% 3:01 1200d
165. zecara80 0 22 0 84 77.38% 2:31 771d
166. IAMTHAT 1 22 0 45 88.89% 3:17 364d
167. skipperocky 0 22 0 17223 62.57% 1:36 7d
168. JuliesHuge 0 22 0 1392 77.59% 1:54 1d
169. Pat30 6 22 0 668 78.26% 3:00 14:21
170. dlgb2 0 21 0 1597 60.93% 3:44 2303d
171. zao 0 21 0 148 90.54% 3:29 2617d
172. bugbiten 12 21 0 253 78.66% 2:32 1179d
173. rufus_r 0 21 0 252 84.13% 3:59 1109d
174. gw75 0 21 0 2918 71.14% 2:18 903d
175. hamtruck3 0 21 0 1112 75.72% 3:59 277d
176. dr.deadwing 0 20 0 226 81.86% 2:13 1550d
177. teabag50 3 20 0 354 79.94% 2:42 1827d
178. winter13 0 20 0 1181 79.09% 2:11 2040d
179. Sixpack 0 20 0 158 90.51% 3:41 2078d
180. Iamthatiam 0 20 0 89 86.52% 3:06 2273d
181. Ann13 0 20 0 636 68.71% 1:10 2285d
182. winter11 2 20 0 943 71.26% 1:53 2435d
183. bullspit 0 20 0 46 86.96% 3:47 2495d
184. lousyatthis 0 20 0 58 89.66% 4:19 2926d
185. bys3 0 20 0 38 89.47% 2:51 1429d
186. DebbyJ 6 20 0 1823 72.90% 3:00 554d
187. NOsemarIE 0 20 0 289 69.90% 2:11 383d
188. Edd 20 20 0 172 81.40% 3:35 100d
189. Mcbiggins 13 20 0 1106 78.12% 1:52 9d
190. Sellers 13 20 0 821 81.61% 2:00 2d
191. Nosemarie 0 19 0 218 73.85% 2:19 1404d
192. EABroom60 0 19 0 23 91.30% 2:24 1300d
193. Lazlo_Jamf 0 19 0 325 76.62% 3:40 654d
194. SDBcm 0 19 0 22 86.36% 2:30 568d
195. W.hatseflats.Z 0 19 0 20 95.00% 3:24 376d
196. noSEMARie 0 19 0 401 78.80% 2:13 193d
197. joepie 0 19 0 145 85.52% 4:28 143d
198. Dante573 5 19 0 351 86.61% 5:46 44d
199. twohls 0 19 0 746 77.35% 1:49 5d
200. daz 2 19 0 2418 71.22% 2:23 9:37

1 2 3 4 5 6

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin