.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 11x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. retiredk9ed 0 1 0 2 50.00% 0:26 10:02
2. Anewname 3 3 0 3 100.00% 0:28 5082d
3. Burtle 2 2 0 2 100.00% 0:32 5314d
4. tiny2nz 1 1 0 1 100.00% 0:32 1320d
5. 4cell 1 1 0 1 100.00% 0:35 3604d
6. EMU 2 2 0 2 100.00% 0:36 1674d
7. jimmyp 4 22 0 27 96.30% 0:37 155d
8. mickyiw 0 8 0 9 88.89% 0:37 2882d
9. giraffe23 2 2 0 2 100.00% 0:37 3031d
10. ThunderChunky 2 2 0 2 100.00% 0:37 5835d
11. CubicSprock 560 560 0 560 100.00% 0:39 504d
12. ElGuapo 114 114 0 134 99.25% 0:39 91d
13. Pads 13 13 0 13 100.00% 0:39 307d
14. chl6 2 2 0 2 100.00% 0:39 4591d
15. redsoxwin 2 2 0 2 100.00% 0:39 5154d
16. AroundTheWorld 1 1 0 1 100.00% 0:39 3125d
17. Dball73 4 4 0 4 100.00% 0:40 5348d
18. Juniper33 1 1 0 1 100.00% 0:40 94d
19. The.answer.is.A 2 2 0 2 100.00% 0:41 3115d
20. grouchdad 0 4 0 5 80.00% 0:42 5015d
21. Ilikebananas 1 1 0 1 100.00% 0:42 1497d
22. fidibus 1 1 0 1 100.00% 0:42 4320d
23. greggory 10 10 0 10 100.00% 0:43 4548d
24. mercury 3 3 0 3 100.00% 0:43 5949d
25. Peacegirl 1 1 0 1 100.00% 0:43 2257d
26. Julian 11 11 0 11 100.00% 0:44 158d
27. ValpoJim 1 1 0 1 100.00% 0:44 97d
28. bort 2 2 0 2 100.00% 0:45 184d
29. coach1414 1 1 0 1 100.00% 0:45 2118d
30. Laffman 735 735 0 735 100.00% 0:46 3608d
31. Busybee 1 1 0 1 100.00% 0:46 3348d
32. SDBaroon 80 820 0 2080 99.57% 0:47 25d
33. porcupinetree 3 3 0 3 100.00% 0:47 4570d
34. SailOnSilverGirl177 15 15 0 15 100.00% 0:48 5563d
35. poofy 8 8 0 8 100.00% 0:48 4133d
36. Matty0106 11 11 0 11 100.00% 0:49 5078d
37. seakayaker 1 1 0 1 100.00% 0:49 2693d
38. AroundTheWorld2 1 1 0 1 100.00% 0:49 3124d
39. LadeniusM 60 60 0 60 100.00% 0:50 2681d
40. fomalhaut 1 1 0 1 100.00% 0:50 2288d
41. Izaacsmom 0 13 0 14 92.86% 0:51 5750d
42. golm 3 3 0 3 100.00% 0:51 35d
43. deadwing 2 2 0 2 100.00% 0:51 259d
44. JerryBoy 3 3 0 3 100.00% 0:52 4778d
45. jg24 1 1 0 1 100.00% 0:52 1672d
46. BACKSPACE 1 1 0 1 100.00% 0:52 3539d
47. Hubbell 3 3 0 3 100.00% 0:53 5830d
48. PissOffHereComesFreecellBlitz 2 2 0 2 100.00% 0:53 4033d
49. suebobwms 2 2 0 5 80.00% 0:53 550d
50. mabb 1 1 0 1 100.00% 0:53 1966d
51. attu 1 1 0 1 100.00% 0:53 3469d
52. silvrstreak 19 19 0 19 100.00% 0:54 11d
53. trunk_monkey 3 3 0 3 100.00% 0:54 5450d
54. huffy 6450 6450 0 11818 99.97% 0:55 5d
55. runningman 2 1387 0 1390 99.93% 0:55 5110d
56. Pepsi_one 6 6 0 6 100.00% 0:55 2363d
57. irgendsonarsch 2 2 0 2 100.00% 0:55 3474d
58. JoyB 3 3 0 3 100.00% 0:56 3059d
59. gofredgo 3 3 0 3 100.00% 0:56 4518d
60. marty2010 1 1 0 1 100.00% 0:56 3412d
61. Catailong2 124 124 0 124 100.00% 0:57 2876d
62. BrownsRedSox 68 68 0 68 100.00% 0:57 747d
63. Ritten_Mischief 33 33 0 33 100.00% 0:57 5350d
64. clickhere 1 1 0 1 100.00% 0:57 2795d
65. HeyFatLady 0 8 0 9 88.89% 0:58 2727d
66. 132 6 6 0 6 100.00% 0:58 5497d
67. amb_2k1 5 5 0 5 100.00% 0:58 3547d
68. entmoot 5 5 0 5 100.00% 0:58 5890d
69. Ann13 0 371 0 856 99.18% 0:59 2118d
70. hoppie3 67 67 0 67 100.00% 0:59 3393d
71. lenaspinoza 50 50 0 50 100.00% 0:59 4823d
72. Lawrence55Dee 35 35 0 35 100.00% 0:59 2099d
73. nug 11 11 0 11 100.00% 0:59 4635d
74. boozer1963 1 1 0 1 100.00% 0:59 2376d
75. martiandmitsy 1 1 0 1 100.00% 0:59 3318d
76. etelka 365 458 0 1835 99.51% 1:00 834d
77. Kikki 112 180 0 353 99.43% 1:00 4157d
78. HereComesFreecellBlitzPissOff 2 2 0 2 100.00% 1:00 4008d
79. jamesfife 1 1 0 1 100.00% 1:00 3924d
80. Tomcut 53 53 0 53 100.00% 1:01 5349d
81. PicDia 9 9 0 9 100.00% 1:01 2533d
82. elderberry22 1 1 0 1 100.00% 1:01 1921d
83. Sammys 1 1 0 1 100.00% 1:01 2760d
84. jbranick3 0 382 0 383 99.74% 1:02 45d
85. coolbreeze 20 20 0 20 100.00% 1:02 3734d
86. StopFreecellNow+LiftYourAss 4 4 0 4 100.00% 1:02 4065d
87. kim123456 1 1 0 1 100.00% 1:02 1807d
88. yummi 20 377 0 549 99.64% 1:03 3d
89. Repperzed 278 278 0 578 99.48% 1:03 596d
90. BigGobbler 7 7 0 7 100.00% 1:03 5585d
91. Darkosi 6 6 0 6 100.00% 1:03 96d
92. nll0517 5 5 0 5 100.00% 1:03 1288d
93. sunfish 2 2 0 2 100.00% 1:03 3851d
94. Shadow74 1407 1407 0 1671 99.70% 1:04 5544d
95. godzilla 32 32 0 47 97.87% 1:04 5039d
96. miragelol 27 27 0 27 100.00% 1:04 5821d
97. England 25 25 0 25 100.00% 1:04 2383d
98. patsie 22 22 0 22 100.00% 1:04 2727d
99. Lucasdorini 12 12 0 12 100.00% 1:04 5510d
100. yetch031 10 10 0 10 100.00% 1:04 3982d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin